Autors i Autores

Valentí Almirall
1841-1904

Diaris i revistes vinculats a l'autor

  • Almanach de La Campana de Gràcia. Barcelona: Llbrería Española, 1873?-1925.
  • Anuari de la Associació d'Excursions Catalana. Barcelona: Associació d'Excursions Catalana, 1882-1883.
  • Diari català: polítich y literari. Barcelona: Imp. de L. Doménech, 1879-1881.
  • L'Excursionista: bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas. Barcelona: l'Associació, 1878-1891.
  • La Campana de Gràcia. Barcelona: I. López, 1870-1934.
  • Lo Somatent: periodich politich lliberal. Barcelona: I. López, 1868-1869.