Autors i Autores

Roser Caminals

A l'anglès

  • Once Remembered, Twice Lived [Un segle de prodigis]. New York: Peter Lang Publishing (Catalan Studies Series), 1993.
  • The Street of the Three Beds [El Carrer dels Tres Llits]. University Press of the South, 2011.
  • The American Seduction [La seducció americana], Somondoco Press, USA, 2019.