Autors i Autores

Manuel Molins

Dansa del vetlatori.

Dansa de Velatori és –ens diu el seu prologuista, Sebastià Garcia Martínez– una obra excepcional, sense precedents en el nostre àmbit cultural, en què es tracta un moment decisiu de la història del país amb tot rigor i amb tota profunditat. Bona part dels personatges són històrics o representen posicions i tendències documentades en el conflicte político-social que anomenen la Segona Germania.

(Sinopsi de la tercera edició)