Autors i Autores

Isabel de Villena
1430-1490

Primera pàgina de la Vita Christi.
Coberta del llibre Vita Christi.

Obra

Poesia

Obres traduïdes

Estudis sobre l'autor/autora

 • ALEMANY FERRER, Rafael: "Dels límits del feminisme de la 'Vita Christi' de sor Isabel de Villena", dins Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes I. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1993, p. 301-313.
 • COLÓN, Germà (ed.): Els escriptors valencians del segle XV. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2013.
 • FUSTER, Joan: Misògins i enamorats. Alzira: Bromera, 1995.
 • HAUF VALLS, Albert: "Vigència d'Isabel de Villena", La Vanguardia (Barcelona), 18 de setembre de 1990, p. 14.
 • HAUF VALLS, Albert: D'Eiximenis a sor Isabel de Villena: aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval. Barcelona: Institut de Filologia Valenciana/Abadia de Montserrat, 1990.
 • MARÇAL, Maria Mercè: "Isabel de Villena i el seu "feminisme" literari", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 44, setembre 1990, p. 120-130.
 • PARRA, Lluïsa: "El Feminisme de sor Isabel de Villena", Saó (València), núm. 133, setembre 1990, p. 33-34.
 • PARRA, Lluïsa; CANTAVELLA, Rosana:Les protagonistes femenines de la "Vita Christi". Barcelona: La Sal, Edicions de les Dones, 1987.
 • RIQUER, Martí de: "Isabel de Villena", dins Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, 1985, volum 4, p. 313-344.
 • SIRERA, Josep Lluís: "L'Esplendor literari del segle XV (II)", Història literatura valenciana. València: Alfons el Magnànim/Generalitat Valenciana, 1995, p. 123-196.
 • HAUF VALLS, Albert: Isabel de Villena i la 'Istòria de la passió" Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana; València : Institut de Filologia Valenciana, 1989