Autors i Autores

Bernat Artola i Tomàs
1904-1958

Coberta del segon volum de les Obres completes.
Coberta del tercer volum de les Obres completes.

Obres completes.

Primer volum

Inclou els poemaris publicats en vida: Elegies (1928), Terra (1935), Festívoles (1941), A l'ombra del campanar (1945), Poble (1947), Llàntia viva (1947), Lledons (1951) i Olivera i llorer (1950). Una completa introducció de Lluís Meseguer encapçala el volum.

Segon volum
El segon volum de les obres completes d'Artola inclou vuit poemaris inèdits: Tornaveu (collita de silenci) (1950), Raons i paraules (1950), El delme del temps (màximes i mínimes) (1950), Miratges (1950), Recés de solituds (1951), Veus i cançons (1952), Fulles del temps (1953) i Collita (1954-1956).

Tercer volum
Aquest tercer volum de les obres completes d'Artola inclou obra esparsa, de divers tipus i contingut, apareguda a revistes i publicacions periòdiques, publicada en ocasió d'algun esdeveniment festiu o aplecs presentats a premis literaris, la majoria d'ells mai abans editats. Concretament hi trobem: Cançons d'amor (1926), "Balada del cor distret" (1947), "L'Estel" (1949), "La nit de la rosa" (1950), cinc versions successives del Llibret de la falla "La Ravalera" (1944, 1945, 1947, 1948 i 1949), un apartat de Poesia solta, el sainet Panderola (escrit en algun moment entre 1946 i 1952), els poemaris en castellà –Fronda (1925-1928), Canción pueril (1925-1933), Fronda lírica (1933), Santoral (1933)– enquadernats pel mateix autor de manera conjunta i presentats al Concurso Nacional de Literatura de 1933- "Tritón" (sense datar), Afán de la canción (de dubtosa atribució i sense datar) i un apartat de poesia solta en castellà.