Autors i Autores

Caterina Albert (Víctor Català)
1869-1966

Discurs llegit a la "Reial Acadèmia de bones Lletres" de Barcelona per Víctor Català, en recepció solemne (14 de gener de 1923).

    Senyors Acadèmics:

Una de les sorpreses mes grosses de la meva vida —que no n'ha pas estat del tot mancada de sorpreses—, fou la nova de que se'm destinava un lloc en la Real Acadèmia de Bones Lletres. I, al acusar-vos rebut de la comunicació en que em participàveu l'acord pres, venia a dir-vos, plena de sincera i pregona emoció: "Persona sana de vans inflaments, no he pogut menys que preguntar-me a quin arcà propòsit podia obeir que aquesta casa, Sèu d'eminències pujades i aclarides en totes les disciplines de l'estudi, badi tan generosament les seves portes a un senzill aficionat erm de ciència i sens més lluch i guiatge que l'instint: i no trobant en ma confusió, clara resposta, vinc a comprendre que l'alt honor que se'm dispensa, no es un premi a mereixements personals, sinó una mostra de consideració i un estímul a les dones catalanes que s'ocupen i preocupen dels negocis de l'esperit.

Si així fós, jo dono en nom de totes elles i en el propi, les més fervents mercès a n'aquesta doctíssima Corporació.

(Joan Oller i Rabassa. Víctor Català, biografia, Barcelona: Rafael Dalmau, 1967)