Autors i Autores

Francesc Eiximenis
1327/32-1409

Vita Christi o Vida de Jesucrist

Vida de Crist que inicialment havia de ser escrita en llatí i que finalment és redactada en català a precs de Pere Artés, funcionari de la cort de Martí I i lector entusiasta de les obres d'Eiximenis. En aquesta obra es combinen materials de caire popular i afectiu amb qüestions teològiques discutides a les altes esferes, fet que posa en relleu l'existència d'una minoria culta entre el públic laic.