Autors i Autores

Joanot Martorell
1413?-1465

Articles i ponències (selecció)

 • AGUILAR, Miquel: "La llegenda del bon comte i l'emperadriu: Entre l'amor cortès i la política d'Estat", Journal of Catalan Studies, núm. 8, 2005, p. 63-76.
 • ALEMANY, Rafael: "A propósito de la reutilización de dos fuentes en el Tirant lo Blanc", Revista de Filología Románica (Madrid), núm. 14-2, 1997, p. 15-25
 • ALEMANY, Rafael i MARTOS, Josep Ll.: "Llull en el 'Tirant lo Blanc': entre la reescriptura i la subversió", dins Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1998, p. 129-142.
 • ALIAGA, Xavier: "Sis segles després de Martorell", El País. Quadern (València), núm. 550, 7 d'abril de 2011, p. 1-3.
 • ANYÓ, Joaquim: "'Tirant lo Blanc' i les fonts de 'Much ado about nothing'", dins Homenatge a Arthur Terry. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 3, 1999, p. 64-82.
 • BADIA, Lola: "El Tirant: La tradició i la moral", Serra d'Or (Barcelona), núm. 373, gener de 1991.
 • BADIA, Lola: "Un caballero medieval", El País. Babelia, núm. 572, 9 de novembre de 2002.
 • BARGALLÓ, Josep: "Tirant, bibliografia per a un any", Serra d'Or (Barcelona), núm. 379-380, juliol-agost 1981.
 • BELTRÁN, Rafael: "Las 'Bodas sordas' en Tirant lo Blanc y La Celestina", Revista de Filología Española (Madrid), núm. 70, 1990, p. 91-117.
 • BELTRÁN, Rafael: "El conjur d'Eliseu al Tirant lo Blanc: poesia i oralitat en la literatura culta", dins Actes del XI Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma, setembre 1997. Barcelona: Abadia de Montserrat / Palma: Universitat de les Illes Balears, 1998, p. 461-478.
 • BELTRÁN, Rafael: "'Aspera et inurbana verba': la ira de Melibea y Carmesina y la lección desoída de Andreas Capellanus", dins Studia in honorem Germán Orduna. Alcalá de Henares: Universitat, 2000, p. 73-89.
 • BIEITO, Calixto: "Des d'Istanbul, pensant en 'Tirant lo Blanc'", Avui. Cultura (Barcelona), 7 de febrer de 2008, p. 11.
 • BONADA, Lluís: "Cervantes, lector del Tirant", El Temps (València), núm. 1417, 9 d'agost de 2011, p. 61-63.
 • BUTINYÀ, Júlia: "Convivencia de lenguas en Curial e Güelfa y Tirant lo Blanch", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), 1991-1992, p. 333-346.
 • CACHO, Juan Manuel: "El beso en el Tirant lo Blanc", dins Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero. Madrid: UNED-Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, vol. 1, 1993, p. 39-57.
 • CALAFAT, Francesc: "Un remolí fabulós d'històries i de vitalitat", El País. Quadern (València), núm. 550, 7 d'abril de 2011, p. 4.
 • CAMPS i ARBÓS, Josep: "Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell", dins Lectures de literatura catalana. Promocions 2001-2003 i 2002-2004. Barcelona: Proa, 2002, p. 103-142.
 • CAPMANY, Maria Aurèlia: "Carmesina i Melibea, dues heroïnes latents", Avui (Barcelona), 21 de juny de 1990.
 • CARRÉ, Antònia i SALA, Toni: Introducció a MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc: episodis amorosos. Barcelona: Edicions 62, 2012.
 • CINGOLANI, Stefano M.: "Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), 1995-1996, p. 361-388.
 • COCA, Gemma: Introducció a MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc: episodis amorosos. Barcelona: La Galera, 2009.
 • COLÓN, Germà: "Análisis contrastado de un texto", dins El léxico catalán en la Romania. Madrid: Gredos, 1976, p. 74-84.
 • COLÓN, Germà: "Contrastes léxicos en catalán, español e italiano", dins Logos Semantikós. Studia Linguistica in honorem E. Coseriu (1921-1981). Madrid: Gredos, 1981, p. 191-201.
 • CÒNSUL, Isidor: "Un novel·lista modern", Avui. Cultura (Barcelona), 17 de novembre de 1990.
 • DURAN, Teresa: "L'apreciable barreja de tècniques", Diari de Barcelona, núm. 64, 20 de juny de 1989.
 • ESPADALER, Anton M.: "Una presentación del Tirant lo Blanc", Revista de Filología (Madrid), núm. 9, 1990, p. 161-166.
 • ESPADALER, Anton M.: "'A mi dien Tirant lo Blanc': una reflexió sobre el nom del protagonista", Lletra de canvi, núm. 34, 1991, p. 21-27.
 • FÀBREGA, Jaume: "La comensalitat, d'Eiximenis al Tirant lo Blanc", Serra d'Or (Barcelona), núm. 563, novembre de 2006, p. 24-25.
 • FUSTER, Joan: "L'adaptació d'una novel·la al còmic", Faristol (Barcelona), núm. 16, juny de 1993, p. 12-14.
 • FUSTER, Joan: "Consideracions sobre el Tirant", dins Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 3, 1993.
 • GRILLI, Giuseppe: "Biografia e romanzo Tirant lo Blanc", dins La Cultura catalana tra l'Umanesimo e Il Barocco: Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992). Pàdua (Itàlia): Programma, 1994, p. 27-38.
 • GRILLI, Giuseppe: "Dal Tirant al Quijote", Revista de Filología Románica (Madrid),
 • GUIA, Josep: "Introducció a la fraseologia del Tirant", Afers (Catarroja), núm. 20, 1995, p. 129-142.
 • GUIA, Josep: "Concordances curioses dels antropònims 'Tirant lo Blanc' i 'Carmesina'", Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes: València, 18-21 d'abril de 2001. València: Universitat de València, 2002.
 • HAUF, Albert G.: "Martorell, anticipo de Cervantes", El País. Babelia (Barcelona), núm. 828, 6 d'octubre de 2007, p. 7.
 • HAUF, Albert G.: "Der Roman vom Weissen Ritter Tirant lo Blanc. Aus der altkatalanischen Sprache des Königreichs Valencia erstmals ins Deutsche gebracht von Fritz Vogelgsang", Estudis Romànics (Barcelona), 2009, núm. 31, p. 520-524.
 • IBARZ, Alexander: "Fraseologia i estil: enigmes literaris a la València del segle XV", Journal of Catalan Studies (Barcelona), núm. 12, 2009, p. 117-121.
 • JÁTIVA, Juan M.: "Imaginar el món de Martorell", El País. Quadern (València), núm. 577, 15 de desembre de 2011, p. 1-3.
 • LLORCA, Vicenç: "Martí de Riquer: Aproximació al Tirant lo Blanc", Serra d'Or (Barcelona), núm. 374, febrer de 1991.
 • MARTINES, Vicent: "Materials per a l'anàlisi multilingüe i contrastiva de locucions, col·locacions i fraseologia. Un escandall quant a Ausiàs March i 'Tirant lo Blanch'", Caplletra (València), núm. 40, 2006, p. 153-189.
 • MARTINES, Vicent: "'Ut pictura poiesis': text i imatge, mimesi i realitat al Tirant lo Blanch", Caplletra (València), núm. 43, tardor de 2007, p. 199-212.
 • MIRA, Joan Francesc: "Tirant el pobre", Saó (València), núm. 136, desembre de 1990.
 • MOLL, Francesc de B.: "Els refranys del Tirant lo Blanc", Butlletí dels Mestres, núm. 227, abril de 1991, p. 44-45.
 • MORA, Víctor: "Heroi de còmics", El País. Quadern (Barcelona), 22 de novembre de 1990.
 • PALÀCIOS, Josep: "Les edicions de Tirant lo Blanc", Cultura (Barcelona), núm. 13, abril 1988.
 • PERERA i PARRAMON, Joan: "Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanch: Primera part", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 1, 1986, p. 51-109.
 • PERERA i PARRAMON, Joan: "Contribució a l'estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanch: Segona part", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 2, 1987, p. 19-66.
 • PIERA, Josep: "L'any del Tirant, una fita del present", El Temps (València), 9 d'abril de 1990.
 • PIERA, Josep: "L'escenari de la Gandia del segle XV", Avui (Barcelona), 21 de juny de 1990.
 • PIERA, Josep: "Sant Petersburg i el Tirant", El Temps (València), núm. 534, 12 de setembre de 1994.
 • PIERA, Montserrat: "Llull i el concepte de la croada evangelitzadora al 'Tirant lo Blanc' de Martorell", dins Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1998, p. 113-127.
 • PUJOL, Josep: "Bocaccio al Tirant lo Blanc", dins Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Castelló: Universitat Jaume I, vol. 3, 1997, p. 181-197.
 • PUJOL, Josep: ""Escriptura, imitació i memòria al Tirant lo Blanc", Els Marges (Barcelona), núm. 65, desembre de 1999, p. 23-50.
 • PUJOL, Josep: "Noves dades sobre l'ús de la versió catalana de les 'Heroides' al 'Tirant lo Blanc'", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 23, 2013, p. 195-206.
 • RIBA, Àlex i GINEBRA, Josep: "Riquesa de vocabulari i homogeneïtat d'estil en el 'Tirant lo Blanc'", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 152, juny de 2000, p. 99-118.
 • RIQUER, Martí de: pròleg a MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc. Barcelona: Edicions 62-"La Caixa", vol. 1, 1978, p. 11-16.
 • RIQUER, Martí de: "L'art militar al Tirant lo Blanc", Anthropos (Barcelona), núm. 12, 1989.
 • RIQUER, Martí de: "The 500th Anniversary of 'Tirant lo Blanc'", Catalan Writing (Barcelona), núm. 5, setembre de 1990, p. 40-44.
 • ROSENTHAL, David H.: "Els Estats Units, darrera conquesta de Tirant lo Blanc", Serra d'Or (Barcelona), núm. 309, juny 1985.
 • RUBIERA, Maria Jesús: "Els elements araboislàmics en el 'Tirant lo Blanc'" L'Avenç (Barcelona), núm. 181, maig de 1994, p. 50-53.
 • SCHARM, Heike: "Martorell, Joanot. 'Der Roman vom Weißen Ritter Tirant lo Blanc'", Catalan Review (Barcelona), núm. 1-2, 2007, p. 415-417.
 • SERRA, Màrius: "Els jocs del Tirant", Avui. Cultura (Barcelona), 25 de maig de 1991.
 • SIVERIO, Donatella: "Il modello della narrativa cortese e della precettistica cavalleresca nel 'Tirant lo Blanch'", Zeitschrift für Katalanistik, núm. 9, 1996, p. 33-71.
 • SIVIERO, Donatella: "Tirant lo Blanch", dins La tradizzione medievale. Messina: Rubbettino Editore, 1997.
 • SORIANO, Joan Ignasi: "Els personatges secundaris en el Tirant lo Blanc i en l'Amadís de Gaula", Catalan Review (Barcelona), núm. 24, 2010, p. 139-152.
 • STEGMANN, Til: "Aspectes del "realisme tècnic" i del "no-detallisme" al 'Tirant lo Blanc'", Zeitschrift für Katalanistik, núm. 10, 1997, p. 7-38.
 • VARGAS LLOSA, Mario: "Tirant, una novel·la total", Avui (Barcelona), 21 de juny de 1990.
 • WITTLIN, Curt: "L'antiga traducció catalana anònima de la 'Letra de reials costums' de Petrarca i el capítol 143 del 'Tirant lo Blanc'", dins Miscel·lània Giuseppe Tavani. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 3, 2001, p. 38-64.