Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

Articles

 • ADELL, Marc Vicent: "Problemàtica de l'acusatiu preposicional en català: notes al voltant de Roís de Corella", dins Miscel·lània Germà Colón, 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, p. 93-110.
 • ALPERA, Lluís: ""Lo jardí d'amor": una joia corelliana divulgativa", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. XVI-XVII.
 • ANNICHIARICO, Annamaria: "Perchè tragedia?: Il gioco delle ambigiuità nella Tragedia de Caldesa di Joan Roís de Corella", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 53, 1991-1992, p. 59-80.
 • AUBRUN, Charles V.: ""Lletres d'or", poème de Joan Roiç de Corella (1438?-1497). Sculputre et poésie", dins Hans Dieter Bork & Arthur Greive & Dieter Woll, Romanica Europeaeet Americana. Festschrift für Harri Meier. Bonn, 1989, p. 27-34.
 • BADIA, Lola: ""En les baixes antenes de vulgar poesia": Corella, els mites i l'amor", dins De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Barcelona: Quaderns Crema, 1988, p. 145-180.
 • BADIA, Lola: "Materiales para la interpretaciónde la obra literaria de Joan Roís de Corella", Revista de Filología Románica (Barcelona), 1989, p. 97-109.
 • BADIA, Lola: "Ficció autobiogràfica i experiència lírica a la Tragèdia de Caldesa de Joan Roís de Corella", dins Tradició i modernitat als segles XIV i XV. València-Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana . Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 73-91.
 • BADIA, Lola: "El Plany dolorós de la reina Hècuba de Joan Roís de Corella. Restauracions i contextos", dins A. Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i literatura, III. Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) / Associació Internacional de Llengua i Literatura/ Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 195-223.
 • BADIA, Lola: "Aucis amors. Teoria i pràctica del desengany amorós en Joan Roís de Corella", dins Actas do IV Congresso da Associaçao Hispánica de Literatura Medieval. Lisboa: Cosmos, 1993.
 • BADIA, Lola: ""Cinc-cents anys enrere", dins Laia Climent (coord.), "Centenaris Medievals", El Temps (València), núm. 668, 7 d'abril del 1997, p. 52-53.
 • BADIA, Lola: "Joan Roís de Corella il miglior fabbro", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. III-V.
 • BARRERA, Jaume: "Roiç de Corella y su versión del Salterio", epíleg a Psalteri de Roïç de Corella, edició gòtica imitada sobre l'incunable venecià de 1490, publicada per Octavi Viader (editorial homònima) a Sant Feliu de Guíxols el 1928.
 • BIZARRI, Hugo & Carlos SAINZ DE LA MAZA: "La Carta de Léntulo al Senado de Roma: fortuna de un retrato de Cristo en la Baja Edad Media castellana", Rilce (Pamplona), núm. 19, 1994, p. 43-58.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "L'erostisme del cavaller, del predicador i de la monja", dins Laia Climent (coord.), "Centenaris Medeivals", El Temps (València), núm. 668, 7 d'abril del 1997, p. 60.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "Sobre el Triunfo de les dones de Roís de Corella", dins les Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Segovia, 5-9 octubre 1987). Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 1992, p. 217-228.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "Dames d'aigua: el tema del debat entre el Príncep de Viana i Joan Roís de Corella", dins Tomás Martínez (ed.), "Lo gentil estil fa pus clara la sentència". De literatura i cultural a la València medienal. Burriana/Castelló: Associació Burrianenca de Cultura, 1997, pp. 37-46.
 • CANTAVELLA, Rosanna: "Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa, dins ALEMANY, Rafael (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV. Alacant: Universitat d'Alacant - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, p. 299-318.
 • CARBONELL, Jordi: "Les paraules en l'estil de Joan Roí de Corella", dins Homenatge a Carles Riba en complir seixanta anys. Barcelona, 1954, p. 140-142.
 • CARBONELL, Jordi: "Sobre la correspondència literària entre Roís de Corella i el Príncep de Viana", Estudis Romànics (Barcelona), núm. 5, 1955-1956, p. 127-139.
 • CARBONELL, Jordi: "Roís de Corella, l'Il·lustre cornut", Avui Diumenge, (Barcelona), 12 de gener del 1997, p. 47.
 • CARBONELL, Jordi: "Joan Roís de Corella, entre la vida i la literatura", dins Laia Climent (coord.), "Centenaris Medievals", El Temps (València), núm. 668, 7 d'abril del 1997, p. 54.
 • CARRÉ, Antònia: "L'Espill de Jaume Roig i El triunfo de les dones de Joan Roís de Corella", A sol post. Estudis de Llengua i Literatura, 3. Alcoi: Marfil, 1995, p. 91-94.
 • CHINER, Jume J.: "Aportació a la biografia de Joan Roís de Corella: noves dades sobre el seu naixement i la eua mort", Caplletra (València), núm. 15, 1993, p. 49-61.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "Clàssics i pseudo-clàssics al Tirant lo Blanc [sic]. Reflexions a partir d'unes fonts de Joanot Martorell", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 45, 1995-1996, p. 361-388.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: ""Joan Roís de Corella o la interioritat de la moral", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 120, juliol-agost del 1997, p. 83-98.
 • CINGOLANI, Stefano Maria: "D'Aquil·les a Jesús. Reflexions sobre la cronologia de les obres de Joan Roís de Corella", dins Tomàs Martínez (ed.), "Lo gentil estil fa pus clara la sentència". De literatura i cultura a la València medienal. Burriana/Castelló: Associació Burrianenca de Cultura, 1997, p. 67-86.
 • COLOMER Pous, Eusebi: "L'Humanisme als Països Catalans: Sibiuda, Turmeda i Vives", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 2, 1988, p. 23-44.
 • COLÓN, Germà: "La "Balada de la garsa i l'esmerla" de Corella", dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. XI (Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 3), 1985, p. 157-178.
 • DEYERMOND, Alan: "Las imágenes del bestiario en la poesía de Joan Roís de Corella", dins Ex Libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, núm. 1. Madrid: Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, UNED, 1993, p. 95-106.
 • FUSTER, Joan: "Lectura de Roís de Corella", dins Obres Completes, I, Llengua, Literatura, Història. Barcelona: Edicions 62, 1975, p. 285-313.
 • FUSTER, joan: "Lectors i escriptors a la València del segle XV", en Poetes, moriscos i capellans. València: Eliseu Climent, 1962; 1986, p. 9-82.
 • GARRIGA, C.: "Caldesa i Carmesina: Roís de Corella en el Tirant lo Blanch", dins Miscel·lània Jordi Carbonell, 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 17-27.
 • GARRIGA, C.: "Vidi cum foribus lassus prodiret amator", Els Marges (Barcelona), núm. 51, 1994, p. 86-99.
 • GUIA, Josep: "Introducció a la fraseologia del Tirant", Afers (València), núm. 20, 1995, p. 129-142.
 • GUIA, Josep: "L'autoria del Tirant: de Martorell a Corella", Serra d'Or (Barcelona), núm. 434, febrer del 1996, p. 56-59.
 • GUIA, Josep: "Corella també en menjava, d'olives", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. 105, març del 1996, p. 83-114.
 • HAUF, Albert: "El món cultural d'Isabel de Villena", dins Albert HAUF, D'Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval. Barcelona: Institut de Filologia Valenciana (Universitat de València) / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.
 • HAUF, Albert: "Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana", dins Rafael Alemany i Antoni Ferrando (eds.), Actes del IX Col·loqui Internacional de Llengua i Laiteratura Catalanes (Alacant-Elx, setembre 1991), 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat d'Alacant / Universitat de València / Universitat Jaume I, 1993, p. 69-116.
 • HAUF, Albert: "Tirant lo Blanch: ¿novela anticaballeresca? Algunas cuestiones que plantea la conexión corelliana", dins Juan Paredes Núñez & Enrique Nogueras & Lourdes Sánche (eds.), Estudios sobre el Tirant lo Blanch. Granada: Universidad de Granada, 1995, p. 110-151.
 • MARTINES Peres, Vicent: "Sin adobo se podrán bien servir. Traducción y filología: traducción al español de la lírica de Joan Roís de Corella", Revista de Filología Románica (Barcelona), núm. 16, 1999, p. 213-264.
 • MARTINES Peres, Vicent: "Per adolcir cotante pene amare: una coincidència de Roís de Corella amb uns sonets italians de la fi del segle XV", Revista de l'Algue. Anuari acadèmic de cultura catalana, 5, 1994, p. 219-228.
 • MARTINES Peres, Vicent: "Comentaris a la bibliografia sobre Joan Roís de Corella", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. XVIII-XXI.
 • MARTÍNEZ, Tomàs: "Literatura i teologia en una proposta profeminista: el Triümfo de les dones, de Joan Roís de Corella (1462)", Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca'Foscari di Venezia (Venècia), núm. 32, 1996, p. 225-236.
 • MARTÍNEZ, Tomàs: "Per a una interpretació del "Triümfo de les dones", de Roís de Corella: claus ecdòtiques i literàries", dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXIII (Miscel·lània Germà Colón, 6), 1996, p. 37-69.
 • MARTÍNEZ, Tomàs: "Variacions sobre el tema "Corella i els contemporanis valencians"", Caplletra (València), núm. 24, p. 45-66.
 • MIRALLES, Carles: "Raons de Mirra en boca de Carmesina (Encara un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc)", dins Miscel·lània Jordi Carbonell, 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 5-16.
 • d'ONTALVILLE, L. [=PASCUAL BORONAT], "Mossen Johan Roiç de Corella, ensaig crítich", Revista de Catalunya (Barcelona), núm. I, 1897, p. 113-118, 166-173, 193-204, 248-261.
 • PARRAMÓN i Blasco, Jordi: "Roís de Corella i l'enigma de Caldesa", dins Miscel·lània Germà Colón, 3. Barelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, p. 69-79
 • PUJOL, Josep: "El desenllaç tràgic del Tirant lo Blanc, les Troianes de Sèneca i les idees de tragèdia al segle XV", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 45, 1995-1996, p. 29-66.
 • RIBA, Carles: "L'Oració de Roís de Corella", dins Anàlisis i comentaris de textos catalans. Barcelona: Curial, 1982, p. 161-166.
 • RICO, Frnacisco: "Caldesa, Carmesina i otras perversas", Francisco Rico, Primera cuarentena y Tratado general de literatura. Barcelona: el Festín de Esopo, 1982.
 • RICO, Francisco: "Imágenes del Prerrenacimiento español: Joan Roís de Corella y la Tragèdia de Caldesa", dins Estudios de literatura española y francesa, siglos XVI y XVII. Homenaje a Horst Baader. Frankfurt: Verlag Klaus Dieter Vervuert, 1984, p. 15-27.
 • RIQUER, Martí de: Història de la Literatura Catalana. Esplugues de Llobegat: Ariel, vol. III, 1964, p. 254-320; vol. IV, 1980, p. 114-120.
 • RODRÍGUEZ-BERNABÉU, Emili: "La clonació humana, el mite de Narcís i Roís de Corella", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. XII-XIII.
 • ROMEU i Figueras, Josep: "Dos poemes de Joan Roís de Corella: "A Caldesa" i "La sepultura", dins Miscel·lània Sanchis Guarner. València: Universitat de València, vol. I, 1984, p. 299-308; "Quatre lectures de poesia medieval (Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Joan Roís de Corella)", Barcelona: La Magrana, 1991, pp. 79-114; Miscel·lània Sanchis Guarner. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Universitat de València, Departament de Filologia Catalana, vol. III, p. 109-138.
 • ROMEU i Figueras, Josep: "Tragèdia de Caldesa, de Joan Roís de Corella: una paroximació textual", Caplletra (València), núm. 24, 1998, p. 81-92.
 • SAAVEDRA, A. M. de: "El humanismo catalán: Roiç de Corella", Clavileño (Madrid), núm. 35, 1955, p. 43-47.
 • SOLERVICENS, Josep: reflexiona a l'entorn de "La modernitat de Roís de Corella", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. VIII-X.
 • SÒRIA, Enric: "D'un temps, d'un país", Avui [Suplement]: Joan Roís de Corella (1497-1997), Cinc-cents anys de la mort (Barcelona), 23 d'abril del 1997, p. VI-VII.
 • TURRÓ, Jaume: "El mite de Caldesa: Corella al Jardinet d'orats, Atalaya. Révue Française d'Études Médiévales Hipaniques (París), núm. 7, 1996, p. 103-116.
 • VERGER, Eduard J.: "La sepultura de Roís de Corella, amb una postil·la", dins Estudis de Literatura Catalana en honor de Josep Romeu i Figueras. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. II, 1986, p. 357-365.
 • VERGER, Eduard J.: Introducció a ROÍS DE CORELLA, J.: Perills d'amor. Barcelona: Barcino, 2013.
 • WITTLIN, Curt J.: "Observaciones sobre el Psalteri de Joan Roís de Corella i d'altres traduccions de psalms", dins Miscel·lània Jordi Carbonell, 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991, p. 25-43.
 • WITTLIN, Curt J.: "Joan Roís de Corella. Intrducció a una concordança de les seues obres", dins R. Alemany, A. Ferrando i Ll. B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana (Alacant-Elx 1991), 1. Barcelona: Universitat d'Alacant / Universitat de València / Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, p. 327-366.
 • WITTLIN, Curt J.: "The Pen that Eases Pain: A first Translation of Joan Roís de Corella's Tragèdia de Caldesa, Antípodas (Auckland), núm. 5, 1993, p. 47-59.
 • WITTLIN, Curt J.: "La Biblis, Mirra i Santa Anna de Joan Roís de Corella: traduccions modulades, amplificades i adaptades", dins Tomàs Martínez (ed.), "Lo gentil estil fa pus clara la sentència". De literatura i cultura a la València medienal. Burriana/Castelló: Associació Burrianera de Cultura, 1997, p. 175-189.