Autors i Autores

Joan Roís de Corella
1436-1497

SAXÒNIA, Ludolf de:

El cartoixà es tracta d'una traducció de la Vita Christi que va escriure el cartoixà Ludolf de Saxònia, datada entre 1348 i 1377. La traducció corelliana va aparèixer impresa en quatre entregues i assolí un èxit fabulós: despertà fins i tot l'interès del rei Ferran el Catòlic.
Com explica Ramón Miquel y Planas a la seva fantàstica edició de l'obra corelliana coneguda fins aleshores l'any 1913, ctio textualment, "no deixarà de semblar estrany que'l llibre comencés a ésser estampat precisament pel seu darrer volum; emperò no ha de veure's en això sinó una conveniència editorial: Lo Quart del Cartoxà correspòn a la Passió de Nostre Senyor, y sembla que havia d'interessar més al públic que les altres parts, que, com veurem, foren estampades en anys successius". Així doncs, el 1495 aparegué Lo Quart del Cartoixà, el 1496 Lo Primer del Cartoixà (La Vida de JC per L de S)

1500 Lo Segon del Cartoixà
1502 Lo Terç del Cartoixà

i gaudí d'algunes reimpressions

Sempre amb l'encapçalament "aronmancat per lo Reuerent e magnifich mestre Joan Roiç de Corella, caualler e mestre n sacra theologia".