Estatuts de l'AELC

Registre

Inscrits en la secció 1 número nacional 171160 del Registro Nacional de Asociaciones (Ministerio del Interior).

Capítol 1. Denominació, domicili, àmbit, fins i activitats

Article 1r. Denominació
Amb la denominació d’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana es constitueix una Associació que s’acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i al que disposa l’article 22 de la Constitució, sense cap ànim de lucre, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent.

Article 2n. Personalitat Jurídica
L’Associació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per administrar i disposar dels seus béns i complir els fins que es proposa.
La durada de l’Associació serà indefinida.

Article 3r. Domicili i àmbit d’actuació
El domicili social de l’Associació s’estableix a Barcelona, al carrer de la Canuda núm. 6, 5è pis.
L’àmbit i l’extensió d’aquesta Associació comprèn la totalitat de l’Estat espanyol.

Article 4t. Finalitats
Les finalitats de l’Associació són: la representació, la gestió, el foment i la defensa dels interessos comuns dels seus membres.
A més a més podrà prestar els serveis que s’especifiquen:

a) Informació i assistència tècnica, econòmica, laboral i jurídica.
b) Propaganda i promoció.
c) Desenvolupament i programes d’investigació.
d) Organització i assistència a Congressos i Exposicions.
e) Creació dels serveis que realitzin activitats col·lectives interessants per als seus membres.
f) Gestió i tramitació col·lectiva de tota mena d’assumptes que interessin els membres de l’Associació.
g) Pertànyer a fundacions i crear-ne d’acord amb els seus propis fins.
h) Qualsevol altre servei que sigui considerat d’interès per la majoria.

Article 5è. Activitats
Per al compliment de les finalitats enumerades en l’article anterior l’Associació podrà realitzar totes les activitats i operacions, comercials o no, així com tota mena de serveis i activitats que interessin la majoria dels seus membres.

Capítol 2. Dels membres de l'Associació, els seus deures i les seves obligacions

Article 6è. Capacitat
1. Socis de ple dret
a) Podran formar part de l'Associació, com a socis de ple dret, totes les persones autores d'obres de creació literària, de traduccions, de guions, d'adaptacions, d'edicions literàries, d'assaig i de crítica literària, de llibres tècnics i de text i, en general, tots aquells escriptors i escriptores que utilitzin el català com a forma d'expressió.
b) Per a poder sol·licitar l'ingrés caldrà haver fet pública almenys una obra a través d'una modalitat de difusió reconeguda i professional. Tindran els mateixos efectes les obres que, un cop compromeses per contracte, hagin vist impedida la seva difusió per qualsevol procediment repressiu.
c) La sol·licitud per a formar part de l'Associació s'haurà de presentar per escrit davant l'òrgan de representació i aquest resoldrà en la primer reunió que celebri. Si la persona que ho sol·licita s'ajusta a les condicions contemplades en els Estatuts, l'òrgan de representació acceptarà la seva sol·licitud.
2. Socis d'honor
a) En complir 75 anys d'edat tots els membres de l'Associació esdevenen socis d'honor. També ho poden ser per consideració de la seva rellevància o significació a criteri de la Junta Directiva.
b) Els socis d'honor tenen els mateixos drets i deures que els socis de ple dret, però estan exempts del pagament de quota.
3. Socis adherits
a) A més dels membres de ple dret, podran formar part de l'Associació, amb la condició d'adherits, els hereus d'escriptors en llengua catalana traspassats, sempre que puguin demostrar documentalment la seva condició de titulars del llegat literari. En el cas que els hereus siguin més d'un, designaran de forma fefaent una única persona que els representi, que serà qui ostentarà la condició de membre adherit. Els drets i obligacions d'aquests seran els mateixos que els de ple dret, a excepció de l'elegibilitat per als càrrecs directius.
b) També podran formar part de l'Associació aquelles persones que, sense complir els requisits dels socis de ple dret, manifestin la voluntat de formar part de l'Associació per haver encetat camí literari, i vinguin avalats per dos socis de ple dret. Els menors de 30 anys estan exempts de pagament de quota, i a partir d'aquesta edat, en pagaran la meitat.
4. L'òrgan de representació serà l'encarregat d'examinar i dictaminar si les peticions d'ingrés compleixen els requisits exigibles i podrà interpretar i decidir en els casos dubtosos.

Article 7è. Drets dels Associats i Associades
Els drets que corresponen als membres de l’Associació són els següents:
1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General, amb dret de veu i vot.

2. Elegir i ésser elegits per als llocs de representació i exercir càrrecs en els òrgans de representació d’acord amb els Estatuts. Per a poder ser membre dels òrgans de representació és imprescindible ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmès a motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.

3. Exercir la representació que els sigui conferida en cada cas.

4. Ser informats sobre la composició dels òrgans de representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seva activitat. Podran accedir a tota la informació a través de l’òrgan de representació.

5. Fer ús dels serveis comuns que estableixi l’Associació.

6. Exercitar les accions i els recursos pertinents per defensar els seus drets en l’àmbit de l’Associació i instar-la perquè interposi les accions i els recursos que calguin per a defensar els interessos professionals comuns.

7. Ser escoltats amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra seu i ser informats dels fets que donin lloc a aquestes mesures.

8. Impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estimin contraris a la llei o als estatuts.

Article 8è. Deures dels Associats i Associades
Els deures dels membres de l’Associació són:

a) Cenyir la seva actuació a les normes estatutàries.
b) Acomplir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali l’òrgan de representació per a portar a terme aquests acords.
c) Satisfer puntualment les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb les normes dels Estatuts, puguin correspondre a cada soci i en els terminis establerts.
d) Assumir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.
e) Acomplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.

Article 9è. Causes de baixa
Les causes de baixa en l’Associació són:
1. Per voluntat del mateix interessat, comunicada per escrit a l’òrgan de representació.

2. Per no complir les obligacions estatutàries.

3. Per accions contra els interessos de l’Associació.

Article 10è. Règim Sancionador
Per motiu de sanció es podrà separar un membre de l’Associació quan:

1. Realitzi actes que el facin indigne de continuar pertanyent-hi.

2. Es donarà per entès que existeixen aquest tipus d’actes:
a) Quan deliberadament l’associat o associada impedeixi o posi obstacles al compliment de les finalitats socials.
b) Quan intencionadament s’obstaculitzi de qualsevol manera el funcionament dels òrgans de govern i representació de l’Associació.

En qualsevol cas, per acordar la separació per part de l’òrgan de govern serà necessari la tramitació d’un expedient disciplinari que contempli l’audiència del membre de l’Associació afectat.

Capítol 3. L'òrgan de govern

Article 11è. L’Assemblea General
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de Govern de l’Associació, els seus membres en formen part per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta i adopten els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General, legalment constituïda, decidiran, per majoria, els assumptes propis de competència de l’Assemblea.

3. Tots els membres de l’Associació quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General, fins i tot els absents, i els que, tot i estant-hi presents, s’hagin abstingut de votar o hagin votat en contra.

Article 12è. Reunions de l’Assemblea
1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària almenys un cop l’any, dins del primer quadrimestre de l'any i en el lloc que acordi l’òrgan de representació.

2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari tants cops com calgui, a requeriment de l’òrgan de representació, o bé quan ho sol·liciti un nombre d’associats i associades que representi, com a mínim, un deu per cent de la totalitat.

3. Les reunions es faran presencialment o per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació. En el cas que se celebrin telemàticament, es garantiran la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot.

4. Prèviament a cada Assemblea General ordinària, i com a màxim quinze dies abans de la celebració d’aquesta, se celebraran les altres dues assemblees territorials allà on no estigui convocada l’Assemblea General. L’estructura actual comprèn el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya. S’hi discutirà el mateix Ordre del dia de l’Assemblea General i, a més, els temes particulars necessaris. Si l'Assemblea General es fa telemàticament, no se celebraran les territorials i els afers particulars territorials s'inclouran a l'odre del dia de l'Assemblea General, excepte que en alguns dels territoris sí que sigui possible fer l'assemblea territorial i la junta territorial ho demani.

El Vicepresident respectiu, o persona en qui es delegui, serà l’encarregat de traslladar a l’Assemblea General els acords i opinions expressats a les assemblees territorials prèvies. En el trasllat, es faran constar els resultats numèrics de les votacions, quan els acords no s’hagin pres per unanimitat, i aquests resultats seran comptabilitzats en les votacions realitzades durant l’Assemblea General.

Article 13è. Convocatòria de les Assemblees
1. Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit: les comunicacions s’adreçaran a tots els associats i associades amb una anticipació de quinze dies, com a mínim. Sempre que sigui possible es convocarà individualment tots els membres. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió així com els assumptes que componguin l’ordre del dia.

2. Les reunions de l’Assemblea General seran dirigides pel President de l’Associació. En la seva absència serà substituït, successivament, pel Vicepresident o pel Vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a Secretari aquell que ho sigui de l‘òrgan de representació.

3. El Secretari redactarà l’acta de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. En iniciar-se cada reunió de l’Assemblea General serà llegida l’acta de la sessió anterior, amb la finalitat que sigui aprovada o esmenada.

Article 14è. Competències i validesa dels acords
1. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels associats, presents o representats. En segona convocatòria quedarà constituïda sigui quin sigui el nombre d’ells, i s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera i al mateix lloc.

2. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

3. Són competència de l’Assemblea General:
a) Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de representació.
b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals dels ingressos i despeses, així com la Memòria Anual d’activitats.
c) Establir les línies generals d’actuació que permetin que l’Associació acompleixi les seves finalitats.
d) Disposar de totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’Associació.
e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
f) Elegir els membres de l’òrgan de representació així com les seves destitució i substitució.
g) Expulsar membres de l’Associació.
h) Constituir federacions i la seva integració.
i) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
j) Dissoldre l’Associació.
k) Modificar els Estatuts.
l) Disposar dels béns i alienar-los.
m) Acordar, si escau, la remuneració dels membres de l’òrgan de representació, la qual haurà de figurar en els comptes anuals aprovats en l’Assemblea.

4. Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades, quan els vots afirmatius superin els negatius. No obstant això, els acords relatius a dissolució de l’Associació, modificació dels Estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració, si escau, dels membres de l’òrgan de representació, requeriran majoria qualificada de les persones presents o representades, majoria que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat dels assistents o representats.

5. La relació de les facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les atribucions àmplies de l’Assemblea General.

Capítol 4. L'òrgan de representació

Article 15è. Composició de l’òrgan de representació
1. L’Associació serà regida, administrada i representada per l’òrgan de representació anomenat Junta Directiva, d’ara endavant citada per aquest nom, i formada per:

a) El President de l’Associació.
b) Tres Vicepresidents, en representació del Principat, de les Illes i del País Valencià, respectivament, i elegits en les Assemblees Territorials corresponents.
c) El Secretari.
d) El Tresorer.
e) Nou Vocals, tres del Principat, tres de les Illes i tres del País Valencià, respectivament, i elegits en les Assemblees Territorials corresponents.

2. L’elecció dels components de la Junta Directiva es farà per sufragi lliure i, si escau, secret dels membres de l’Assemblea General, a excepció dels proposats i elegits pels territoris corresponents, els quals seran ratificats per l’Assemblea General.

3. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre s’hi podrà presentar. És requisit imprescindible pertànyer a l’Associació i no estar-ne inhabilitat.

4. Resultaran elegits els candidats que hagin obtingut el nombre més alt de vots. Els Vicepresidents i els tres Vocals de cada territori seran elegits exclusivament pels socis del territori al qual representin. Els President, el Secretari i el Tresorer seran elegits per tots els socis i han de recaure en diferents persones.

5. L’exercici dels càrrecs serà gratuït, tret acord contrari de l’Assemblea General. Això no obstant, els membres de la Junta Directiva podran recobrar l’import de les despeses que els causi l’exercici de les seves funcions i percebre dietes o cobrar minutes per feines realitzades i amb càrrec a les partides corresponents del pressupost de l’Associació.

Article 16è. Duració del càrrec en la Junta Directiva
1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec durant un període de quatre anys i podran ser reelegits.
El President només podrà ser reelegit de forma consecutiva una sola vegada. La renovació de la Junta  Directiva es farà cada dos anys, posant-se a l’elecció la meitat dels càrrecs.

2. El cessament del càrrec abans d’extingir-se el terme reglamentari podrà ser:
a) Per dimissió voluntària, presentada per escrit, on es raonin els motius.
b) Per incapacitat professional declarada de manera legal o judicial.
c) Per malaltia que l’incapaciti per a l’exercici del càrrec.
d) Per baixa com a membre de l’Associació.
e) Per sanció imposada per falta comesa en l’exercici del seu càrrec, per mitjà d’acord pres per l’Assemblea General.
f) Per faltar quatre vegades al llarg d’un any a les reunions de la Junta Directiva sense causa justificada.
g) Per qualsevol altra causa establerta o que pugui serho en disposicions legals que siguin d’aplicació.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva seran cobertes en la primera Assemblea General que se celebri.
Això no obstant, la Junta Directiva podrà cooptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 17è. Competències de la Junta Directiva
La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

1. Exercitar la representació de l’Associació i portar la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconegui la Llei, acomplint així les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General estableixi.

2. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant els Organismes públics i per a l’exercici de tota mena d’accions legals i la interposició dels recursos pertinents.

3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats i portar la relació actualitzada de tots ells.

4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagin de satisfer.

5. Convocar les Assemblees Generals i vigilar que els acords presos s’acompleixin. Especialment, en relació amb els acords sobre modificació d’estatuts, es notificarà al Registre d’Associacions pertinent el contingut de la modificació en el termini d’un mes des de la data de celebració de l’Assemblea convocada a tal efecte.

6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General, sotmetre’ls a la seva aprovació i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

7. Dur una comptabilitat conforme a les normes específiques que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

8. Efectuar l’inventari dels béns de l’Associació.

9. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

10. Designar la persona per realitzar les funcions de Coordinador Tècnic de l’Associació.

11. Responsabilitzar-se de la contractació dels empleats de l’Associació.

12. Resoldre provisionalment qualsevol cas imprevist en els Estatuts presents i donar-ne compte en la primera Assemblea General que es convoqui.

13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica en aquests Estatuts a l’Assemblea General.

14. Proposar i impulsar accions de promoció i difusió de la literatura catalana així com actes culturals que es relacionin amb ella i amb la consecució de les finalitats d’aquesta Associació.

15. Delegar algunes de les seves facultats en comissions executives quan així hagi estat aprovat pels dos terços dels components de la junta, així com designar les persones que les hagin de formar. Igualment, i pel mateix procediment, es podran formar comissions delegades de caràcter local.

16. Nomenar, amb el mateix quòrum, una o més persones per a exercir les funcions que els confiï, amb les facultats que cregui oportú de conferir-los en cada cas.

17. Rebre les propostes de nomenament d’un o més ponents per part d’aquells sectors professionals específics que tinguin una actuació coordinada i regular en el si de l’Associació. Cada ponent actuarà d’enllaç amb la Junta Directiva i podrà rebre, per delegació d’aquesta, l’encàrrec d’actuar en gestions relatives al sector.

Article 18è. Reunions de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que, en tot cas, no podrà ser superior a tres mesos. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President o bé si ho sol·licita un terç dels seus components.

2. Les reunions es faran presencialment o per mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, quan les circumstàncies no ho permetin.

3. A més de les reunions de la Junta Directiva completa, els membres de la Junta de cadascun dels tres territoris podran reunir-se periòdicament per a la resolució de temes que els afectin exclusivament, per a l’organització d’activitats i, en general, per assegurar la dinàmica i la presència pública de l’Associació. Dels acords i activitats sorgits d’aquestes reunions n’informarà cada Vicepresident en la primera reunió general de la Junta Directiva.

4. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum d’un mínim d’un terç dels seus membres.

5. Els membres de la Junta Directiva tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions que siguin convocades; això no obstant, podran excusar la seva assistència per causes justificades. En qualsevol cas caldrà l’assistència del President o del Secretari o de les persones que els substitueixin.

6. En la Junta Directiva es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

7. Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes. A l’inici de cada reunió es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui.

Article 19è. Del President i Vicepresidents de l’Associació
1. El President de l’Associació també serà President de la Junta Directiva.

2. Les seves funcions són:
a) Les de direcció i representació legal de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) La presidència i direcció dels debats de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
c) Signar les convocatòries de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
d) Visar les actes i els certificats confeccionats pel Secretari de l’Associació.
e) Les atribucions que resten pròpies del càrrec i les que li delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3. El President, amb el vot favorable de dos terços dels membres de la Junta Directiva, podrà designar en un altre membre de la Junta Directiva, o bé de l’Associació, funcions encomanades.

4. Els Vicepresidents tindran la representació de l’Associació en cadascun dels seus respectius territoris, en absència del President.

5. El President serà substituït, en el cas d’absència o de malaltia, pel Vicepresident de més edat i, si no pogués, pel Vocal de més edat de la Junta.

Article 20è. Del Tresorer
Són pròpies del Tresorer les funcions següents:
1. La custòdia i el control dels recursos de l’Associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva tal com es determina a l’article 17 d’aquests Estatuts.

2. La signatura dels rebuts, quotes i altres documents de tresoreria.

3. L’ordenament del pagament de les factures aprovades per la Junta.

Article 21è. Del Secretari
Són pròpies del Secretari les funcions següents:
1. Custodiar la documentació de l’Associació.

2. Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i de Junta Directiva en les quals actua com a Secretari.

3. Autoritzar les certificacions que s’hagin de lliurar.

4. Portar el llibre de registre dels associats i associades.

5. Supervisar i dirigir la Secretaria Tècnica de l’Associació.

6. Convocar les diferents reunions de les Juntes Directives i altres òrgans de representació a instància del President o persona que el substitueixi.

7. Representar l’Associació en nom del President o persona que el substitueixi, quan així s’acordi de forma expressa.

8. Vetllar per les activitats que es duen a terme.

Article 22è. Del Coordinador Tècnic de l’Associació
Són pròpies del Coordinador Tècnic les funcions següents:

1. Dirigir l’Oficina de l’Associació.

2. Ordenar i vigilar la confecció dels Informes i documents que siguin necessaris per a la bona marxa de l’Associació.

3. Ordenar i vigilar la Comptabilitat.

4. Assistir a les reunions de la Junta Directiva amb veu però sense vot.

5. Totes les activitats que li encomani la Junta Directiva per a la gestió administrativa de l’Associació.
El càrrec de Coordinador és de gestió i podrà ser retribuït amb càrrec al pressupost anual.

Article 23è. De la Comissió Consultiva
1. La Junta Directiva comptarà amb l’assessorament d’una Comissió Consultiva, integrada per totes aquelles persones que hagin tingut el càrrec de President, Vicepresident i Secretari, sempre que no hagin estat cessades dels seus càrrecs per acord d’una Assemblea General o que no hagin causat baixa per voluntat pròpia. Aquesta Comissió, de caràcter honorífic, s’institueix per mantenir directament vinculades a les directrius de l’Associació totes aquelles persones que n’han estat responsables en el passat.

2. La Comissió Consultiva es reunirà a convocatòria del President quan es cregui convenient i li seran sotmesos tots aquells temes fonamentals en la vida de l’Associació, i molt especialment els plans d’actuació.

3. Els membres de la Comissió Consultiva podran fer arribar, individualment i amb caràcter preferent, les seves opinions, els seus suggeriments i les seves discrepàncies.

4. La Comissió Consultiva es reunirà, amb caràcter extraordinari, si ho demanen almenys tres dels seus membres.

Capítol 5. Del règim econòmic

Article 24è. Patrimoni inicial i recursos econòmics
1. El patrimoni inicial de l’ Associació està valorat en 200.000 euros.

2. El pressupost anual serà aprovat cada any en l’Assemblea General Ordinària.

3. Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:
a) De les quotes que fixi l’Assemblea General als seus membres.
b) De les subvencions i assignacions oficials o particulars.
c) De donacions, herències i llegats.
d) De les rendes del mateix patrimoni i d’altres ingressos que puguin obtenir.

Article 25è. Benefici de les activitats
Els beneficis obtinguts derivats de l’exercici d’activitats econòmiques, inclosa la prestació de serveis, es destinaran exclusivament al compliment de les finalitats de l’Associació, sense que càpiga en cap cas el seu repartiment entre els associats i associades, ni entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb aquells amb anàloga relació d’afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interès lucratiu.

Article 26è. Quotes
1. Tots els membres de l’Associació tenen obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals, i quotes extraordinàries.

3. L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i es tancarà el 31 de desembre.

Capítol 6. Dissolució de l'Associació

Article 27è. Causes de Dissolució i lliurament del romanent
L’Associació podrà ser dissolta:
a) Si així ho acorda l’Assemblea General convocada expressament per a aquesta finalitat i amb el vot favorable de més de la meitat de les persones presents o representades.
b) Per les causes determinades a l’article 39 del Codi Civil.
c) Per sentència judicial ferma.

Article 28è. Liquidació
1. La dissolució de l’Associació obre el període de liquidació, fins al final del qual l’entitat conservarà la seva entitat jurídica.

2. En el moment de la dissolució els membres de la Junta Directiva es converteixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designi d’altres, o bé els que el jutge, en el seu cas, decideixi.

3. Correspon als liquidadors:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’Associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguin precises per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’Associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l’Associació als fins previstos pels Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre corresponent.

4. En cas d’insolvència de l’Associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant del jutge competent.

5. Si existís sobrant líquid es destinarà per a finalitats que no desvirtuïn el caràcter no lucratiu de l’entitat.

6. Els associats i associades no responen personalment dels deutes de l’Associació.

7. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obrin en nom i representació de l’Associació, respondran davant d’aquesta, davant dels associats i associades i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

Capítol 7. Resolució de conflictes

Article 29è. Resolució de conflictes
De conformitat amb el disposat a l’article 40 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret
d’Associació, les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb el tràfic jurídic privat de les associacions i del seu funcionament intern seran competència de la Jurisdicció Civil.
Els acords i actuacions de les associacions podran ser impugnats per qualsevol associat o persona que acrediti un interès legítim. Els associats podran impugnar els acords i actuacions de les associacions que estimin contraris als Estatuts, dins del termini de quaranta dies a partir de la data de la seva adopció, instant la seva rectificació o anul·lació i la suspensió preventiva en el seu cas, o acumulant ambdues pretensions pels tràmits establerts en la Llei d’Enjudiciament Civil.
No obstant això anterior, també podran resoldre’s els conflictes de forma extrajudicial mitjançant arbitratge, a través d’un procediment ajustat al disposat per la Llei 36/1.988 de 5 de desembre d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La primera Junta Directiva de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana tindrà excepcionalment una vigència que comprendrà des de la fundació fins al 31 de desembre de 1978. El mes de novembre de 1978 iniciarà el procés electoral per nomenar una nova Junta Directiva, que regirà l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana des del primer de gener de 1979 i pel temps establert per aquests Estatuts.
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Amb caràcter subsidiari dels Estatuts i dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern i de representació, en tot allò que no estigui previst als presents Estatuts s’aplicarà la vigent Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació i disposicions complementàries.

Barcelona, a 16 de novembre de 2020

Redactats i aprovats a la Ciutat de Palma de Mallorca, essent les vint hores del dia 31 d’octubre de 1977.
Esmenats i aprovats a la ciutat de Barcelona el dia 14 de març de 1990.
Esmenats, actualitzats i aprovats a la ciutat de Barcelona el dia 19 de juny de 2003.
Esmenats, actualitzats i aprovats a la ciutat de Barcelona el dia 22 de març de 2017.
Esmenats, actualitzats i aprovats a la ciutat de Barcelona el 16 de novembre de 2020.