Autors i Autores

Ramon Llull
1232-1316

Coberta del llibre Llibre de contemplació en Déu.
Coberta del llibre Llibre de contemplació en Déu.

Llibre de contemplació en Déu.

El Llibre de contemplació en Déu (1271-1274) ocupa set volums de les Obres Originals de Ramon Llull (ORL) i prop de 1200 pàgines d'atapeïda tipografia a dues columnes a les Obres Essencials (OE). Tant la versió catalana com la llatina de l'obra són, segons afirma Ramon Llull, versions de la primitiva redacció àrab, de la qual no hem conservat ni un sol mot. L’organització de l’obra depèn d’una sèrie de recursos numerològics que projecten sobre la macroestructura (llibres, capítols, distincions) i sobre la microestructura (paràgrafs dels capítols) unes xifres simbòliques, entre les quals insistentment s'infiltra el tres de la Trinitat divina: hi ha 365 capítols, un per cada dia de l'any, materialment relligats en 3 volums, els quals engloben en realitat 5 llibres i aquests, 40 distincions. Cada capítol té 30 paràgrafs numerats, dividits en 10 grups.

Els continguts dels cinc llibres de la nostra obra són: la creació i la naturalesa de Déu; el Déu fet home i la Redempció; la descripció de la vasta realitat natural a través de les finestres que són els sentits externs (vista, oïda, olfacte, gust, tacte) i interns (cogitació, apercebiment, consciència, subtilesa, fervor). El quart i el cinquè llibres tenen una estructura temàtica menys definida: al quart Llull aborda temes de caràcter filosòfic, com ara necessitat i contingència, sensualitat i intel×lectualitat, fe i raó, o predestinació i lliure albir; al cinquè hi ha quaranta-sis capítols dedicats al títol general d'amor i cinquanta-dos al d'oració, tots ells plens d'intuïcions filosòfiques i de projectes relacionats amb el futur desenvolupament de les primeres Arts.

(sinopsi)

* * *

Altres publicacions:

 • Pàgines escollides. Barcelona: Barcino, 1932. [Fragment]
 • Obres essencials. Barcelona: Selecta, 1957-60.
 • Antologia filosòfica. Barcelona: Laia, 1984. [Fragment]
 • L. Badia, Literatura catalana medieval. Selecció de textos. Barcelona: Empúries, 1985.
 • Llibre de contemplació en Déu. Palma: Miquel Font, 1987.
 • Pàgines pedagògiques. Barcelona: Eumo, 1992. [Fragment]
 • Llibre de contemplació en Déu. Palma: Diari de Balears, 2005. [Fragment]
 • J. Miralles, Antologia de textos de les Illes Balears. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2006. [Fragment]
 • Llibre de contemplació: antologia. Barcelona: Barcino, 2009.
 • XIV. Llibre de contemplació en Déu, vol. I (Llibres I-II) [ed. Antoni I. Alomar (dir.), Montserrat Lluch, Aina Sitjes, Albert Soler]. Palma-Barcelona: NEORL, 2015.
 • Barcelona: PAMSA, 2016.