Autors i Autores

Joan Mas i Vives

El teatre a Mallorca a l'època romàntica

"El present assaig pretén d'estudiar el teatre a Mallorca en una època concreta, 1833-1874. D'entrada, però, hem d'aclarir què entenem per teatre o, més clar, quins aspectes del teatre ens han interessat especialment.

Hem defugit la identificació de teatre amb text escrit, amb obra literària. En qualsevol espectacle teatral del segle XIX existeix el text escrit i no el menyspream, però si el teatre és literatura també és tot un feix de coses més: és sobretot això, espectacle, i, com a tal, el formen i el fan possible tota una sèrie d'elements que difícilment poden encabir-se en una història literària estricta."

(Del llibre El teatre a Mallorca a l'època romàntica. Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 9)


* * *

"Tal com hem descrit els edificis destinats a representacions teatrals al capítol anterior, ja es pot intuir un poc quin tipus de públic els freqüentava. Malgrat tot, creiem que aquest component d'una funció teatral és prou important per dedicar-li un capítol, encara que els historiadors del teatre a casa nostra mai no l'han tingut massa en compte.

Abans, però hem de fer referència als condicionaments que presentava Mallorca pel fet de ser una illa. En els apartats següents d'aquest capítol trobarem força referències que afirmen que les persones que assisteixen al teatre són sempre les mateixes. Això en bona part és una conseqüència directa de la realitat illenca i provinciana de la major de les Balears. El fet que estigués allunyada de qualsevol centre de poder impossibilitava l'existència d'una població passavolant important, sempre molt afeccionada als espectacles. Tampoc no existia pràcticament moviment de transeünts entre l'interior de l'illa i la capital, cosa ben fàcil d'explicar si tenim en compte, per exemple, que el 1845 encara només existia una diligència a Mallorca: la que feia el trajecte de Palma a Inca, en el qual invertia aproximadament tres hores."

(De El teatre a Mallorca a l'època romàntica. Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986, p. 75)