Autors i Autores

Marian Vayreda
1853-1903

Coberta de l'edició de Selecta de l'any 1982.

Records de la darrera carlinada.

Altres edicions:
  • Sang nova; Records de la darrera carlinada. Barcelona: Il·lustració Catalana, 1915.
  • Records de la darrera carlinada. Barcelona: Selecta, 1950.
  • Records de la darrera carlinada. Barcelona: Selecta, 1982. [Pròleg de Joan Triadú].
  • Records de la darrera carlinada. Barcelona: L'Avenç, 2003.  •  

* * *
 

"Al presentar al públich aquesta obra, cal que fassi la declaració de que no ha sigut mon propósit l'escriure un llibre de memorias, ni he abrigat la pretensió de donar á llum datos inédits pera la historia de la darrera guerra civil.

Tampoch he volgut fer un llibre de polémica, ni de propaganda. Se tracta, senzillament, de una colecció de recorts de carácter íntim, que, més o menos entelats á las golfas de ma memoria, y que, de temps enrera, aprofitant estonas vagativas, venía fixant en lo paper, en forma de quadrets, ab lo propósit de deixar-los enfaixats en un recó de calaix, ahont los trobessin los meus lo día en que, ja fora del mon, fessin inventari de mas paperadas de literatura casulana."

(Fragment de la introducció de la primera edició)