Autors i Autores

Anselm Turmeda
1355?-1423?

Articles (Selecció)

 • ALEMANY, Rafael: "Turmeda/Abdal·là o el 'perspectivisme' com a pràctica vital i/o literària", Miscel·lània Joan Fuster. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1989, p. 37-57.
 • ALEMANY, Rafael: "Presències i ecos d'un jo individuat en l'obra d'Anselm Turmeda", Miscel·lània Germà Colón. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 2, 1994, p. 5-24.
 • ALEMANY, Rafael: "Tradició i innovació literària en la Disputa de l'ase de Turmeda/Abdal·là", Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003.
 • ALÒS, Ramon de: "Les profecies d'En Turmeda", Revue Hispanique (Bordeus), núm. 24, 1911, p. 480-496.
 • ÁLVAREZ, Lourdes M.: "Anselm Turmeda: The Visionary Humanism of a Muslim Convert and Catalan Prophet", dins DD. AA.: Meeting the Foreing in the Midle Ages. Nova York: Routledge, 2002, p. 172-186.
 • ARRETXE, Izaskun i VICH, Roser: "La Faula, el Llibre de Fortuna i Prudència i les Cobles de la divisió del regne de Mallorques: tres variants d'un tema literari a la narrativa en vers del segle XIV", Anuari de Filologia (Barcelona), vol. XVI. Secció C, núm. 4, 1993, p. 9-22.
 • ASÍN, M.: "El original árabe de la Disputa del asno contra fr. Anselmo Turmeda", Revista de Filología Española (Madrid), núm. 1, 1914, p. 1-51.
 • BADIA, Lola: "Sobre Turmeda", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 1, 1986, p. 618-619.
 • BALCELLS, Josep M.: "Literatura prerreformista y contestaria: Arnau de Vilanova y Anselm Turmeda", Liceus. Portal de Humanidades (Madrid), 2004. (Online).
 • BOHIGAS, Pere: "Profecies de Fra Anselm Turmeda (1406)", Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), núm. 9, 1915-1916, p. 173-181.
 • BOHIGAS, Pere: "Profecies catalanes dels segles XIV i XV; assaig bibliogràfic", Butlletí de a Biblioteca de Catalunya (Barcelona), núm. 6, 1920-1922, p. 38-40.
 • CASTAÑEDA, V.: "Dos ediciones desconocidas del libro de Bons amonestaments", Revista Hispano-Americana (Madrid), núm. 1, vol. 5, 1919.
 • CARRETÉ, Ramon: "Funcions del nom propi en l'obra poètica d'Anselm Turmeda", Randa (Barcelona), núm. 41, 1998, p. 163-171.
 • COLOMER, Eusebi: "Pensament català medieval", L'època medieval a Catalunya. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1989, p. 39-80.
 • CONCA, Maria i GUIA, Josep: "Estudi paremiològic del Llibre de tres", Randa (Barcelona), núm. 37, 1995, p. 17-41.
 • CONCA, Maria i GUIA, Josep: "Sentències i proverbis en la Disputa de l'ase", Miscel·lània Germà Colon. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 5, 1996, p. 53-75.
 • EPALZA, Mikel de: "Nuevas aportaciones a la biografía de fray Anselmo Turmeda (Abdallah al-Tarchumán)", Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona), núm. 38, 1965, p. 87-158.
 • EPALZA, Mikel de i RIERA, Ignasi: "Introducció" a TURMEDA, A.: Autobiografia i atac als partidaris de la creu. Barcelona: Curial, 1978.
 • EPALZA, Mikel de: "Traduccions persa, turca, alemanya i catalana de la Tuhfa de Turmeda", Randa (Barcelona), núm. 11, 1981, p. 141-144.
 • EPALZA, Mikel de: "Corrents islàmics aparents i amagats a la cultura catalana medieval", Estudi General (Girona), núm. 9, 1989, p. 107-116.
 • EPALZA, Mikel de: "Conversió i narrativa oral islàmiques a les narracions literàries autobiogràfiques d'Anselm Turmeda (Abdàl·lah At-Tarjuman)", Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1993, p. 153-159.
 • ESPADALER, Anton M.: "Anselm Turmeda", Història de la literatura catalana. Barcelona: Barcanova, 1993, p. 56-58.
 • FOULCHÉ-DELBOSC, Raymond: "Anselm Turmeda: Dispute de l'àne", Révue Hispanique (Bordeus), vol. 24, p. 358-479, 1911.
 • GARCÍA, Marinela i LLUCÍA, Martín: "Algunes fonts occidentals de l'obra d'Anselm Turmeda: Disputa de l'ase", Revista Filològica Romànica (Barcelona), núm. 13, p. 181-214.
 • HAUF, Albert G.: "Beier, Robert: Anselm Turmeda. Eine Studie zur interkulturellen Literatur", Llengua & Literatura (Barcelona), núm. 10, 1999, p. 492-495.
 • JUAN-MOMPÓ, Joaquim: "Lectura del Llibre de bons amonestaments d'Anselm Turmeda", Randa (Barcelona), núm. 37, 1995, p. 5-15.
 • KENNY, Neil: "Anselm Turmeda", Moral Philosophy. Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts. Cambridge: Cambridge Un. Press, vol. 1, 1997, p. 3-16.
 • MARFANY, Joan-Lluís: "Pròleg", Ideari d'Anselm Turmeda. Barcelona: Edicions 62, 1965.
 • MARFANY, Joan Lluís: "Anselm Turmeda", dins MOLAS, Joaquim (dir.): Diccionari de la literatura catalana. Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 716-718.
 • MASSOT, Josep: "Anselm Turmeda, actual", Serra d'Or (Barcelona), núm. 16, març de 1973, p. 39-40.
 • MILÀ i FONTANALS, Manuel: "Anselm Turmeda", Obres Completes. Barcelona: Biblioteca de Autores Españoles, vol. 2, 1886.
 • OLIVAR, Marçal: "Introducció" a METGE, B. i TURMEDA, A.: Obres menors. Barcelona: Barcino, 1927.
 • OLIVAR, Marçal: "Introducció" a TURMEDA, A.: Disputa de l'ase. Barcelona: Barcino, 1928.
 • OLWER, M.: "En Turmeda i el Libre de tres", Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), núm. 8, 1914, p. 89-91.
 • RAIMONDI, A.: "Les profecies di Anselmo Turmeda", Archivio Storico per la Sicilia Orientale (Palerm), núm. 2, 1914, p. 232-249.
 • RIQUER, Martí de: "Anselm Turmeda", Història de la Literatura Catalana. Barcelona: Ariel, vol. 2, p. 445-488.
 • RUBIERA, Maria J.: "Una possible font àrab de l'estructura argumental de les Cobles de la divisió del regne de Mallorca", Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Abadia de Montserrat, vol. 1, 1993, p. 161-166.
 • RUBIÓ, Jordi: "Un text català de 'La profecia de l'ase', de Fra Anselm Turmeda", Estudis de Llengua i Literatura Catalana. Obres de Jordi Rubió i Balaguer. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1992, vol. 10, p. 253-274.
 • SAMSÓ, J.: "Turmediana", Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Barcelona), núm. 34, 1971-1972, p. 51-85.
 • SANCHIS, Pascual: "El Libro del Buen Amor i l'obra d'Anselm Turmeda: estudi comparatiu", Dotze anys d'investigació: tesis i tesines sobre llengua i literatura catalanes (1981-1992). València: Universitat de València, 1993.
 • SANTANDREU, Pere J.: "Ideologia i visió del món a la Doctrina Pueril de Ramon Llull i al Llibre de bons amonestaments d'Anselm Turmeda: una aproximació", Randa (Barcelona), núm. 39, 1996, p. 5-27.
 • TORNERO, Enrique: "Introducció" a TURMEDA, Anselm: La disputa de los animales contra el hombre. (Traducción del original árabe de La disputa del asno contra fray Anselmo Turmeda). Madrid: Universidad Complutense, 1984.
 • VALRIU, Caterina: "Turmeda o el do de la contemporaneïtat", El Mirall (Palma de Mallorca), núm. 64, setembre-octubre de 1993, p. 69-70.
 • VALRIU, Caterina: "Turmeda, Anselm, Llibre de bons amonestaments", El Faristol (Barcelona), núm. 15, març de 1993, p. 53-54.
 • VICENT, Joan Salvador: "La Tradició de l'exemplum en Ramon Llull, Francesc Eiximenis, Vicent Ferrer i Turmeda", Dotze anys d'investigació: tesis i tesines sobre llengua i literatura catalanes (1981-1992). València: Universitat de València, 1993.