Bones pràctiques en activitats literàries

Recomanacions sobre actes literaris

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana invita les institucions públiques i organitzacions que organitzen activitats literàries a prendre en consideració les observacions següents:

L’activitat

Entenem per activitat literària qualsevol acte, presencial o en línia, en què participin autors literaris (ja siguin escriptors o traductors): presentacions de llibres, clubs de lectura, conferències, entrevistes, taules rodones, recitals, converses, lliuraments de premis, espectacles literaris, homenatges, rutes, tallers o similars.

L’encàrrec

L’encàrrec o proposta d’activitat ha d’incloure una definició clara de la col·laboració de l’autor, i ha d’incloure aspectes com:

  • la data, la durada i el lloc exactes en què tindrà lloc l’activitat
  • el format de l’acte i el rol que hi tindrà l’autor
  • la temàtica que hi abordarà l’autor
  • els honoraris en brut que percebrà per la seva participació
  • si l’organització convocant assumirà les despeses d’allotjament i de desplaçament, en cas que siguin necessàries
  • si l’encàrrec implica un lliurament de text a posteriori, d’acord amb una extensió, unes normes de presentació i un termini de lliurament (en aquest cas, això suposarà un increment del pressupost)
  • les dades de la persona de contacte fins al dia de celebració de l’acte

També és preferible que a l’encàrrec es facin constar altres qüestions, com la llengua en què es desenvoluparà l’acte (i, en cas que no sigui exclusivament en català, les opcions que es facilitaran perquè l’autor usi la seva llengua de treball) o bé els companys amb què es desenvoluparà l’activitat, en cas que n’hi hagi.

Remuneració

Qualsevol activitat literària que impliqui la col·laboració d’un escriptor o un traductor ha de tenir assignada una remuneració adequada i proporcionada a la tasca en qüestió.

Els honoraris haurien de constar de manera clara a la mateixa proposta de participació a l’acte, i haurien de ser convinguts tant per l’organització convocant com per l’autor. L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana pot facilitar informació sobre les seves tarifes internes a totes les organitzacions i als autors interessats a conèixer com l’entitat remunera els actes propis; una informació que en cap cas no ha de ser interpretada en clau prescriptiva, sinó purament informativa.

Alguns aspectes per decidir els honoraris poden ser el grau d’especialització i la trajectòria de l’autor en la matèria que caldrà tractar, la preparació prèvia necessària per a l’acte, la implicació de l’autor en l’acte (qüestions com per exemple la durada de la intervenció, el rol que l’autor hi té, etc.) o bé totes aquelles qüestions externes que en condicionin la participació i que poden ser motiu de compensació o reconeixement.

Amb tot, hi ha alguns casos en què pot ser admissible que un autor accedeixi a no percebre una retribució per la seva tasca, com són:

  • la promoció d’un llibre propi a través d’una presentació, que s’entén com a promoció i que s’hauria de veure compensada per la part proporcional de drets que les vendes d’aquesta presentació genera. En aquest cas, és imprescindible garantir que hi haurà un punt de venda de llibres al mateix lloc de l’acte, i és desitjable que l’organització convocant garanteixi l'assistència d’un mínim de públic.
  • la voluntat expressa de l’autor de cedir la seva col·laboració de manera desinteressada. És una opció raonable, sobretot, en actes organitzats per entitats sense ànim de lucre o a les quals l’autor decideixi contribuir d’aquesta manera.

Altres condicions de treball

L’organització convocant ha d’assumir les despeses de desplaçament i d’allotjament, en cas que siguin necessàries, així com altres despeses que pugui suposar la participació en l’activitat literària, com per exemple els àpats. L’assumpció d’aquestes despeses no ha de suposar, en cap cas, una substitució dels honoraris que hauria de percebre l’autor.

És recomanable, per tal de facilitar que qualsevol autor pugui participar en igualtat de condicions en un acte literari més enllà de biaixos de gènere, classe, edat o origen territorial, que l’organització posi a la seva disposició, en cas que calgui, l’opció d’un acompanyament per a persones amb diversitat funcional o amb necessitats especials, o bé facilitats perquè l’autor assisteixi a l’acte juntament amb la família.

És recomanable que l’organització convocant faciliti les dades fiscals a l’autor abans de la celebració de l’activitat per tal que pugui fer-li arribar la factura un cop s’hagi dut a terme. Així mateix, també és recomanable que l’organització convocant ofereixi a l’autor un contacte de suport per emetre la factura, especialment si s’ha de presentar per via telemàtica.

Segons estableix la Llei 15/2010, el pagament no pot ser efectuat, en cap cas, en un termini superior als 60 dies posteriors a la prestació del servei. Aquest termini no pot ser ampliat per l’acord entre totes dues parts.

Comunicació

En cas que l’organització necessiti informació biogràfica o imatges de l’autor, les hi demanarà amb un marge de temps raonable i consensuarà amb ell qualsevol ús de la seva imatge o identitat a l’hora d’elaborar i difondre cartells, targetes, pàgines web o qualsevol altre tipus d’element promocional.

Si l’organització vol enregistrar l’acte i compartir-lo públicament a posteriori, haurà de disposar d’un permís signat per part de l’autor.