Bones pràctiques en dramatúrgia

Acord de bones pràctiques en dramatúrgia del Teatre Principal de Palma amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l'Associacó de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears (ADIB).

Aquest document parteix de l’entesa i la voluntat de col·laboració entre el Teatre Principal de Palma, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears (ADIB), i pretén donar constància de les condicions de bones pràctiques en el pla de la dramatúrgia establertes en els darrers anys al Teatre Principal de Palma.

El seu seguiment no substitueix, en qualsevol cas, la validesa d’un contracte per escrit entre el Teatre Principal i el/la DRAMATURG/A en qüestió, que haurà de ser enviat al/la DRAMATURG/A amb prou antel·lació. Es recomana, almanco, enviar-lo al/la DRAMATURG/A dues setmanes abans de començar els assajos.

El contracte ha d’especificar els punts recollits en els apartats següents, en funció de la modalitat acordada:

Encàrrec de text i comunicació pública

Autoria
El/La DRAMATURG/A respondrà davant del Teatre Principal per l'autoria i originalitat de l'OBRA. Per la seva banda, el Teatre Principal farà constar el nom del/la DRAMATURG/A als programes de l’obra i a qualsevol mitjà de difusió i promoció de l’obra on aparegui la relació de l’equip artístic o el títol de l’obra.

Pressupost
S’ha d’especificar el pressupost previst per a la contractació.

Versions
El nombre de versions del text s’ha de marcar al contracte. Es recomana que n’hi hagi entre 3 i 5. És essencial respectar l'original lliurat pel/la DRAMATURG/A, sense efectuar-hi variacions, addicions, talls o supressions no consentits prèviament per escrit per el/la DRAMATURG/A i en condicions tècniques que no perjudiquin el seu dret moral.

Termini de lliurament
Cal que El/La DRAMATURG/A i el Teatre Principal acordin el termini màxim de lliurament del text.

Retribució
La contraprestació per la cessió dels drets de representació de l’obra consistirà en una participació proporcional en els ingressos nets per taquillatge acordada prèviament amb el/la DRAMATURGA. Amb tot, les obres incloses al programa «Tutories Teatrals» no implicaran l’exclusivitat de representació per part del Teatre Principal de Palma. Així mateix, l’autor/a es compromet a renunciar a la part proporcional de taquillatge en les funcions escolars de l’obra dins el marc d’aquest programa davant l’entitat de gestió corresponent, si és el cas.

Així mateix, el contracte especificarà els terminis de pagament, que s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent. Aquest pagament s’ha de fer el primer dia hàbil, a mes vençut, des de la data de recepció de la factura, mitjançant transferència bancària a l’entitat i número de compte que el/la DRAMATURG/A hagi indicat.

Drets morals
Els DRETS MORALS de l’obra pertanyen al/la DRAMATURGA en tant que són irrenunciables. El Teatre Principal es compromet a respectar-los i a posar en coneixement del/la DRAMATURG/A qualsevol infracció d’aquests que pogués ser realitzada per tercers.

Altres drets
Tots els drets del/la DRAMATURG/A que no siguin recollits en un contracte d’encàrrec i comunicació pública seran negociats en un altre contracte a banda. Pel que fa a l’adaptació a novel·la gràfica, emissió per ràdio i televisió, o per a la seva reproducció, en qualsevol suport sonor o audiovisual, caldrà disposar prèviament de l’autorització escrita de el/la DRAMATURG/A, en la qual s’establiran les condicions econòmiques fixades per a cada nova modalitat autoritzada.

Producció i drets d'explotació en la modalitat de comunicació pública

Retribució
El Teatre Principal de Palma ha de fer una oferta econòmica pels drets d’explotació segons el gruix de la producció. Proposam un mínim del 5% del pressupost global de la producció (de despesa). Queden excloses d’aquesta condició les obres incloses als programes educatius del Teatre Principal, la signatura del contracte de les quals implica la cessió del dret de representació als centres educatius participants.

D’altra banda, el pagament del 5% del pressupost global de la producció no exclou la remuneració proporcional de cada funció a partir del taquillatge, exceptuant les funcions escolars de les obres incloses als programes educatius del Teatre Principal.

Edició del text

Model de contracte
Suggerim que el contracte signat parteixi del model de contracte d’edició de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Transparència
L’EDITOR presentarà anualment a l’AUTOR/A un certificat en què constin les liquidacions de les vendes d’exemplars de l’OBRA realitzades durant l’any natural anterior.

Distribució i promoció
El contracte haurà d’incloure un pla de distribució i d’esdeveniments promocionals.

Altres drets
L’AUTOR/A es reservarà tots els drets patrimonials no cedits específicament en el contracte.

Marc legal
El contracte d’edició es regirà i serà interpretat d’acord amb el que preveu el Decret Reial Legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i, en general, per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Plataforma a la carta amb produccions pròpies

Format del contracte
El contracte que se signarà ha de contemplar dos tipus de drets, negociats específicament per a l’ocasió: el dret de reproducció, en aquest cas la gravació digitalitzada de l’obra, i el dret de comunicació pública, que permetrà la transmissió digital de l’espectacle a la plataforma. Aquests drets seran negociats en un segon contracte, o en una addenda al contracte d’encàrrec i comunicació pública signat inicialment.