Bones pràctiques en premis literaris

Quan es pot considerar que un certamen segueix bones pràctiques?

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana invita les administracions públiques i entitats sense afany de lucre que convoquen concursos literaris a prendre en consideració les següents observacions:

El premi

Una de les pràctiques que s'ha instaurat en la majoria de bases dels premis literaris promoguts per entitats administratives i altres sense ànim de lucre, és que la quantia a percebre per l'obtenció del guardó es converteix en avançament dels drets d'autor, de manera que, a la pràctica, a qui es premia és a l'editorial que es fa càrrec de l'edició i no pas, com seria d'esperar, a l'autor o autora. En coherència amb aquestes consideracions l'AELC no distribueix entre els seus associats aquelles convocatòries que mantinguin aquestes pràctiques. Quan l’organisme convocant del premi sigui una administració pública o una entitat sense afany de lucre, la dotació econòmica del premi no ha de ser comptabilitzada com un avançament dels drets d’autor per part de l’editorial que editarà l’obra. De la mateixa manera, s'aconsella que així consti en les bases del certamen. Les administracions o entitats haurien de vetllar per no promoure aquesta pràctica, que vulnera els drets dels escriptors. Saber-ne més

Per a donar prestigi al premi i fomentar-ne la participació, és recomanable que aquest impliqui la publicació de les obres premiades i que l’editorial en qüestió ja es doni a conèixer a les bases. Així mateix, les bases haurien d’especificar que s’establirà un contracte d’edició.

Les edicions de les obres premiades no haurien de ser mai no venals, ja que aquest tipus d’edicions impedeixen la difusió adequada de les obres i la seva distribució, així com la repercussió a través de ressenyes i crítiques literàries, entenem, per tant, que impedeixen la professionalització dels autors, fi que persegueix l’AELC.

Les obres

És preferible que les bases del premi especifiquin l’idioma original d’escriptura de les obres, i que es descarti, en qualsevol cas, la possibilitat de presentar traduccions o versions en català fetes a partir de textos originalment escrits en altres llengües. Així mateix, també és recomanable que les bases excloguin del certamen totes aquelles obres escrites i/o traduïdes, de manera total o parcial, a partir de programaris d’Intel·ligència Artificial (IA).

El jurat

Cal treballar per la professionalització dels autors, i també per la dels jurats, que fan una feina de moltes hores de lectura i anàlisi de les obres presentades. Caldria que els membres siguin triats seguint aquests criteris i que percebin una remuneració.

Conèixer el jurat aporta transparència i prestigi. És recomanable que els membres del jurat es facin públics en el moment en què es divulguin les bases del premi.

Convindria que el nombre de membres del jurat fos senar per tal de permetre l’opció del desempat si escau.

És recomanable que l’editor no formi part del jurat o que, en tot cas, no hi tingui vot.

Cal facilitar als membres del jurat l'accés a tots els originals presentats o, en cas de ser-ne molts, la consulta dels textos no seleccionats pel comitè de lectura pertinent.

S'aconsella que els membres del jurat es comprometin explícitament a preservar la confidencialitat de les deliberacions.

La presentació d'originals

Preferiblement, els originals s’haurien de poder presentar per via telemàtica.

És recomanable la possibilitat de presentar originals sota pseudònim a través d’una plica, bo i explicant a les bases la forma de presentar-la.

La institució convocant ha de ser la receptora i ha de custodiar els treballs originals i fer-los arribar als membres del jurat. Un cop resolta la decisió del jurat, l’organització s’hauria de comprometre a no conservar els originals per tal d’evitar-ne la difusió o la filtració involuntària.

El lliurament

És recomanable que l’entitat convocant es faci càrrec del desplaçament i de l’allotjament dels autors premiats (o finalistes, si se’ls convida) als actes que es desprenguin de la convocatòria (lliurament, presentacions, etcètera).