Autors i Autores

Manuel Sanchis Guarner
1911-1981

Manuel Sanchis Guarner, professor

"Al costat de l'exigència més rigorosa, don Manuel era generós davant el treball ben fet: 'És evident que tota obra és i serà perfectible; ara, en la present, que conste, hi ha molt poques coses perfectibles'. Aquests mots del professor Sanchis Guarner, de reconeixement a la investigació d'un jove filòleg la concepció metodològica i l'anàlisi estructural del qual s'allunyaven bastant del quefer historicista de don Manuel, evidencien la gran honestedat i la generositat amb què el mestre reconegué en tot moment l'esforç intel·lectual i la tasca ben feta."

(Lluís Alpera. "La seva darrera lliçó acadèmica", dins "Record de Sanchis Guarner", Serra d'Or (Barcelona), núm. 270, març del 1982, p. 17-18)

* * *

"Allò que més hem après de don Manuel, més encara per la seua trajectòria social que per les sessions de l'aula, és que, si volíem estudiar la llengua, ningú no ens esperaria amb gratificacions. Que l'estudi del valencià és, dins la societat valenciana, una tasca difícil i desagraïda. Que trobaríem freqüentment indiferència i incomprensió, quan no franca hostilitat o agressions."

(Rosanna Cantavella. "Manuel Sanchis Guarner, professor", Miscel·lània Sanchis Guarner. València: Universitat de València / Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, vol. 1, p. 39, 1992)