Activitats i notícies

   

 • 03-07-17

  Joan Buades: Premi Crexells de literatura catalana, Crui. Els portadors de la torxa. [Més informació]
  Antoni Carrasco: Premi Ciutat d'Olot Maryan Vayreda de prosa narrativa, Ploreu per vosaltres. [Més informació]

 • 23-06-17
  22 de juny del 2017


  Poesia, prosa i teatre dels socis a viva veu

 • 22-06-17

  El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessió del dia 15 de juny, una moció presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A través d'aquesta moció el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula més feble, els autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">22 de juny de 2017</span></div><br /> <p align="justify">El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessi&oacute; del dia 15 de juny, una moci&oacute; presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A trav&eacute;s d'aquesta moci&oacute; el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula m&eacute;s feble, els autors.</p> <p align="justify">Entre les mesures que es mencionen, destaquen: l'organitzaci&oacute; d'unes jornades professionals sobre sector del llibre per a radiografiar l'estat del sector i proposar mesures de suport; la creaci&oacute; d'una Direcci&oacute; General del Llibre que depengui del Departament de Cultura; la creaci&oacute; d'una Comissi&oacute; Parlament&agrave;ria per elaborar l'Estatut de l'artista i del creador; l'elaboraci&oacute; d'un estudi sobre la possibilitat d&rsquo;elaborar un projecte de llei del llibre, i garantir, d'acord amb la normativa europea, la compensaci&oacute; als autors pel pr&eacute;stec bibliotecari. La moci&oacute; tamb&eacute; insta el Govern a fomentar entre les fam&iacute;lies la creaci&oacute; de la biblioteca personal i impulsar les biblioteques escolars; a incrementar els ajuts a la creaci&oacute; i a la traducci&oacute; d'obres i a incrementar els programes de foment a la lectura.</p> <p align="center"><a href="/files/mocio-aprovada-sector-llibre-gencat-juny-2017.pdf" target="_blank"><b>Descarregueu la moci&oacute; del Parlament (pdf, 4 fulls)</b></a></p> <p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intervenci&oacute; de Gemma Lienas al Parlament en defensa de la moci&oacute; aprovada:</b><br /> <br /> &laquo;No s&eacute; si alg&uacute; de vost&egrave;s va llegir un article que va apar&egrave;ixer diumenge passat al diari <i>El Pa&iacute;s</i> a prop&ograve;sit de la mort de Juan Goytisolo. Comen&ccedil;ava amb aquestes paraules: &ldquo;Fa tres anys Juan Goytisolo gaireb&eacute; no tenia mitjans de subsist&egrave;ncia. No podia pagar els estudis dels seus afillats, que eren la ra&oacute; principal de la seva vida. Li fallaven les forces per emprendre una obra d&rsquo;envergadura.&rdquo;&nbsp; Aquest inici ja deixa patent la precarietat amb qu&egrave; vivia aquest escriptor, autor de m&eacute;s de 50 obres, per&ograve; el final de la cr&ograve;nica encara resultava m&eacute;s revelador.</p> <p align="justify">Alguna cosa passa quan tota la cadena del llibre: editors, distribu&iuml;dors, bibliotecaris i prescriptors pot viure del llibre, per&ograve; la baula m&eacute;s d&egrave;bil &ndash;autors i autores&ndash; no pot. Menci&oacute; a part mereixen les llibreries que tamb&eacute; es troben en una situaci&oacute; de molta incertesa.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, la nostra moci&oacute; no parla nom&eacute;s de fomentar el gust per la lectura. La nostre moci&oacute; fa refer&egrave;ncia sobretot al llibre, que no volem que desaparegui, i als creadors i creadores, que volem que puguin escriure i tenir una vida digna.</p> <p align="justify">Una de les nostres primeres demandes &eacute;s el desenvolupament d&rsquo;unes jornades al voltant del llibre on participin tots els sectors &ndash;amb un especial &egrave;mfasi en els creadors i creadores, perqu&egrave; es pugui sentir la seva veu. D&rsquo;aquestes jornades n&rsquo;esperem unes mesures que resolguin, o com a m&iacute;nim pal&middot;li&iuml;n, l&rsquo;estat d&rsquo;extenuaci&oacute; en qu&egrave; es troben.</p> <p align="justify">Ens caldria tamb&eacute; un projecte de llei del llibre. Pensin que tenim un llibre blanc de les ind&uacute;stries culturals de Catalunya que &eacute;s del 2002 i des de Madrid tenim la <i>Ley 10/2007 de la lectura, del libro y las bibliotecas</i>. O sigui, dos documents antics que caldria actualitzar i, sobretot, on s&rsquo;hauria de contemplar no nom&eacute;s la ind&uacute;stria cultural i les biblioteques sin&oacute; tamb&eacute; els creadors i creadores i les llibreries. D&rsquo;altra banda, tamb&eacute; ens cal l&rsquo;estatut del creador i l&rsquo;artista.</p> <p align="justify">Una part de la nostra moci&oacute; est&agrave; focalitzada en el llibre infantil i juvenil, perqu&egrave; justament &eacute;s amb aquesta mena de llibres amb qu&egrave; s&rsquo;inicia l&rsquo;h&agrave;bit lector. Si nens i nenes no visiten llibreries, si mai no compren llibres, de grans no seran consumidors de llibres i amb molta probabilitat tampoc no seran lectors vora&ccedil;os. Durant el temps en qu&egrave; he preparat aquesta intervenci&oacute;, he parlat amb molts llibreters i prescriptors de llibres, i tots coincideixen a dir que els bons lectors, els grans lectors, col&middot;leccionen llibres; &eacute;s a dir, tenen biblioteca personal.</p> <p align="justify">Per aix&ograve; creiem que cal implicar-hi les fam&iacute;lies &ndash;tal com es fa en altres pa&iuml;sos europeus&mdash; perqu&egrave; siguin conscients que tenir llibres a casa &ndash;en pisos de 30 m2, a la gent que s&rsquo;estima els llibres, n&rsquo;hi caben un reguitzell&ndash; i perqu&egrave; siguin conscients que llegir amb les seves criatures &eacute;s la millor activitat per incrementar la compet&egrave;ncia lectora i encomanar el plaer de la lectura.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, considerem que s&rsquo;hi hauria d&rsquo;involucrar tamb&eacute; ensenyament. El departament hauria d&rsquo;escoltar les reivindicacions del col&middot;lectiu Pere IV, que reclama m&eacute;s pres&egrave;ncia de la literatura a batxillerat, la mateixa que tenia fa uns anys, i que commina el professorat dels diversos nivells a&nbsp; exercir amb coratge la seva funci&oacute; cultural.</p> <p align="justify">Els vull recordar que els plans d&rsquo;estudis sense literatura, filosofia i hist&ograve;ria van precedir el m&oacute;n que descriu Ray Bradbury a <i>Fahrenheit 451</i>.</p> <p align="justify">En aquesta moci&oacute;, ens fem ress&ograve; de les persones &ndash;moltes d&rsquo;elles bibliotec&agrave;ries&ndash; que&nbsp; desaproven que tots els alumnes d&rsquo;un curs llegeixin el mateix llibre, que rebutgen la compra de vint-i-cinc llibres tots iguals per a cada aula i que detesten l&rsquo;est&egrave;s m&egrave;tode de fer ex&agrave;mens sobre els llibres literaris. Necessitem que l&rsquo;escola deslligui el llibre literari del material escolar, promogui la lectura com una font de plaer i fomenti l&rsquo;&uacute;s de les biblioteques i tamb&eacute; la creaci&oacute; de la biblioteca personal de cada alumne. I necessitem un professorat amb h&agrave;bits lectors consolidats.</p> <p align="justify">La nostra moci&oacute; no nom&eacute;s contempla el llibre infantil i juvenil sin&oacute; tamb&eacute;, naturalment, els d&rsquo;adults: novel&middot;les, poesia, teatre, assaig... Per aix&ograve;, entre d&rsquo;altres q&uuml;estions, demanem ajudes a la creaci&oacute;, respecte a la propietat intel&middot;lectual i pres&egrave;ncia del llibre als mitjans de comunicaci&oacute;.</p> <p align="justify">Per acabar voldria explicar-los per qu&egrave; serveix llegir ficci&oacute;.</p> <p align="justify">El cervell, el nostre &ograve;rgan m&eacute;s important, cont&eacute; un tipus especial de neurones que s'activen quan veiem a alg&uacute; fer alguna cosa. Per exemple, veiem una persona que es talla fent servir un ganivet, i gaireb&eacute; ho podem sentir al propi dit. Aquestes neurones, anomenades &ldquo;mirall&rdquo;, s&oacute;n les que ens permeten tenir empatia, posar-nos a la pell de l&rsquo;altre. Aquestes neurones tamb&eacute; s&rsquo;activen quan imaginem que alg&uacute; &eacute;s talla un dit. I el que &eacute;s millor: tamb&eacute; s&rsquo;activen quan llegim que alg&uacute; es talla amb un ganivet.</p> <p align="justify">Llegir vol dir entendre situacions davant de les quals potser no ens hem trobat mai. I aprendre a entendre les conductes dels personatges. Llegir es viure moltes m&eacute;s vides que la vida que tenim. I mentre tenim els personatges al cap som una mica ells. Jo s&oacute;c la Gemma Lienas i tamb&eacute; la Colometa, Madame Bovary, Ana Karenina, la Maga o la sra Dalloway.</p> <p align="justify">Per a tot aix&ograve; serveix llegir.</p> <p align="justify">Es pot viure sense llegir? I &eacute;s clar que s&iacute;. Tamb&eacute; es pot viure sense haver conegut l&rsquo;amor o el sexe. Per&ograve; que trist morir-se sense haver descobert aquests plaers. Tots tres, vull dir.&raquo;<br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 13-06-17
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">17 de juny de 2017</span></div> <br /> <p align="center"><b>Maria Josep Escriv&agrave;, Paco Esteve, Joan Gar&iacute;, Josep Millo, David Naval&oacute;n i Xavier Puchades s&oacute;n els guardonats amb els XXVII Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que reconeixen les millors obres de la literatura catalana publicades el 2016 per autors valencians.</b></p> <p align="center"><b> El digital <i>Diari La Veu</i>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, ha estat reconegut amb el Premi de Difusi&oacute;.</b></p> <p align="center"><b> La nit dels Premis de la Cr&iacute;tica ha tingut lloc divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia, a Val&egrave;ncia, en el transcurs d'una vetllada en la qual s'ha homenatjat l'escriptora Teresa Pascual, amb l'assist&egrave;ncia de prop d'un centenar de persones de l'&agrave;mbit cultural i associatiu valenci&agrave;.</b> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify">El premi al millor <b>assaig</b> publicat l'any 2016 ha estat per <b>Joan Gar&iacute;</b> amb <b><i>L'&uacute;nica passi&oacute; noble</i></b> (Onada Edicions), un llibre que repassa alguns avatars recents del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i on l'autor reflexiona sobre el llegat d'escriptors com Montaigne o Fuster.</p> <p align="justify">La novel&middot;la de <b>Paco Esteve i Beneito</b>, <b><i>Si ha nevat</i></b> (Bromera), que ja va rebre el Premi Enric Valor, ha resultat guanyadora en la categoria de <b>narrativa</b>. A trav&eacute;s del peculiar protagonista, l'autor fa un recorregut per la hist&ograve;ria dels nevaters de les comarques centrals del Pa&iacute;s Valenci&agrave;.</p> <p align="justify">En la categoria <b>infantil</b>, ha estat guardonat el conte de <b>David Naval&oacute;n</b> <b><i>La senyora Neus</i></b> (T&agrave;ndem), amb il&middot;lustracions d'Ada Sinache, que ja es va endur el premi Carmesia de la Safor.</p> <p align="justify">En la categoria <b>juvenil</b>, el jurat ha premiat la novel&middot;la de <b>Josep Millo</b>, <b><i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i></b> (Bromera), que tracta el tema de l'amistat i el naixement de sentiments amorosos a trav&eacute;s d'una trama &agrave;gil i divertida.</p> <p align="justify"><b>Xavier Puchades</b> s'ha endut el premi a la millor obra teatral amb <b><i>Saqueig</i></b> (Bromera), Premi Ciutat d'Alzira, segona part d'una trilogia sobre la corrupci&oacute; i la resist&egrave;ncia.</p> <p align="justify"><b> Maria Josep Escriv&agrave;</b> ha rebut el premi al millor llibre de <b>poesia</b> de l'any, per <b><i>Serena barca</i></b> (Ed. del Buc), una obra &iacute;ntima i delicada que ha obtingut un gran &egrave;xit de cr&iacute;tica.</p> <p align="justify">El jurat ha estat format per Alba Fluix&agrave;, Joan Jes&uacute;s Pla i Lliris Pic&oacute; en les categories de poesia, literatura infantil i literatura juvenil; i per Aina Garcia Carb&oacute;, Mart&iacute; Dom&iacute;nguez i Rodolf Sirera en les d'assaig, narrativa i teatre.</p> <p align="justify">La junta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha decidit atorgar el <b>Premi de Difusi&oacute;</b> al digital <a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><b><i>Diari La Veu</i></b></a>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave; S. Coop. V., per la seva tasca en la difusi&oacute; i promoci&oacute; de la literatura catalana i la cultura valenciana arreu del Pa&iacute;s.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="0" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.onadaedicions.com/producte/L%E2%80%99%C3%BAnica-passi%C3%B3-noble/" target="_blank"><img src="/files/joan-gari-unica-passio-noble.jpg" title="Joan Gar&iacute;, L'&uacute;nica passi&oacute; noble (Onada)" alt="" width="119" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/si-ha-nevat.html" target="_blank"><img src="/files/paco-esteve-si-ha-nevat.jpg" title="Paco Esteve, Si ha nevat (Bromera)" alt="" width="111" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.tandemedicions.com/val/novetats_edit.php?id=1085" target="_blank"><img src="/files/david-navalon-senyora-neus.jpg" title="David Naval&oacute;n, La senyora Neus (T&agrave;ndem)" alt="" width="128" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/per-que-tot-em-passa-a-mi.html" target="_blank"><img src="/files/josep-millo-per-que-tot-em-passa-mi.jpg" title="Josep Millo, Per qu&egrave; tot em passa a mi? (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/saqueig.html" target="_blank"><img src="/files/xavier-puchades-saqueig.jpg" title="Xavier Puchades, Saqueig (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.edicionsdelbuc.com/llibres/serena-barca/" target="_blank"><img src="/files/maria-josep-escriva-serena-barca.jpg" title="Maria J. Escriv&agrave;, Serena barca (Buc)" alt="" width="109" height="170" /></a></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p class="rtecenter">&nbsp;<a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><img src="/files/la-veu-pv_0.jpg" title="La Veu" alt="" width="450" height="90" align="absMiddle" /></a></p> <p align="justify">Els premiats ha rebut un diploma honor&iacute;fic i una escultura commemorativa de l'artista pl&agrave;stic Jordi Albi&ntilde;ana.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank"><img src="/files/27PremisAELC_FotoPRATSiCAMPS (8)g-COLLAGE.jpg" title="V&eacute;s a l'&agrave;lbum" alt="" width="500" height="500" align="absMiddle" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Imatges del lliurament dels Premis, <a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank">visiteu l'&agrave;lbum sencer</a>. Fotografies: Prats i Camps</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash; Divendres 16 de juny, nit dels Premis de la Cr&iacute;tica &ndash; </b></span><br /> La poeta i llibretera Mariola Nos ha presentat el lliurament dels Premis, que ha tingut divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia (Sant Ferran, 12, Val&egrave;ncia). Hi han assistit prop d'un centenar de persones, representants del m&oacute;n cultural, associatiu i institucional com ara el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Fanny Tur, Consellera de Cultura del Govern Balear; Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i Abel Guarinos, director de CulturArts, entre molts altres. Durant el lliurament dels Premis s'ha fet homenatge a la poeta Teresa Pascual, amb una glosa a c&agrave;rrec de Neus Aguado, i hi ha hagut un recital d'Eva D&eacute;nia &amp; Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>Val&egrave;ncia, centre de la literatura catalana</b></span><br /> Cr&ograve;nica de N&uacute;ria Cadenes, publicada a <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/valencia-centre-de-la-literatura-catalana/" target="_blank"><i>Vilaweb</i></a>, 17 de juny de 2017.<br /> <br /> &laquo;Les temperatures, a fora, trencaven estad&iacute;stiques. L&rsquo;aire condicionat garantia, a dins, que les abra&ccedil;ades, els retrobaments, els nervis mantindrien els term&ograve;metres a ratlla. &lsquo;I qu&egrave;, que fa&ccedil;a basca?&rsquo;, s&rsquo;exclamava alg&uacute; mentre cercava cadira: &lsquo;la literatura fa bon estar&rsquo;.<br /> <br /> Divendres a la nit, 16 de juny. Val&egrave;ncia. I, com si f&oacute;ssim un pa&iacute;s normal, o perqu&egrave; aspirem a ser-ho, o perqu&egrave; ho som, fins i tot, quan ens hi posem, escriptors, editors, gent de la cultura en general (el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;; Abel Guarinos, director de CulturArts&hellip;), tamb&eacute; representants de les institucions, anaven fent cap a l&rsquo;Octubre CCC, l&rsquo;edifici hist&ograve;ric de fa temps rejovenit i transformat en catalitzador cultural. Els convocaven els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que organitza l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana (AELC), i que enguany arribaven a la vint-i-setena edici&oacute;.<br /> <br /> Com en una premonici&oacute; de reconeixements, l&rsquo;acte, que enguany condu&iuml;a l&rsquo;escriptora i llibretera Mariola Nos, s&rsquo;obria amb els versos de Maria Beneyto. Versos musicats. Eva D&eacute;nia oferia en prim&iacute;cia un tast del treball que t&eacute; al forn, precisament sobre els textos de Beneyto, i en plena sintonia amb el violoncel de Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> Les intervencions que van seguir la m&uacute;sica van coincidir en la celebraci&oacute; del canvi de tarann&agrave; institucional al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. Punt i seguit: i en les tasques que romanen, ara, pendents.<br /> <br /> Gemma Pasqual, vice-presidenta de l&rsquo;AELC pel Pa&iacute;s Valenci&agrave;, va destacar la necessitat de donar pres&egrave;ncia p&uacute;blica a la literatura: &lsquo;La llengua i les propostes est&egrave;tiques que s&rsquo;hi expressen&rsquo;, va recalcar, &lsquo;amb la literatura al capdavant, s&oacute;n la principal aportaci&oacute; que el nostre pa&iacute;s pot fer a la diversitat cultural, i per aix&ograve; les institucions p&uacute;bliques han de promoure-les&rsquo;.<br /> <br /> El guant va ser agafat al vol per les representants de les institucions: Fanny Tur, consellera de Cultura del Govern Balear (i escriptora tamb&eacute;), va recordar la import&agrave;ncia i la necessitat d&rsquo;aquesta visibilitzaci&oacute;, i Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia, va destacar que &lsquo;el conreu de la literatura en llegua catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha patit i pateix encara molts entrebancs&rsquo;. I va continuar: &lsquo;Durant anys, la diputaci&oacute; era hostil no tan sols per a la nostra llengua sin&oacute; tamb&eacute; per a qualsevol cosa que significara dignificar el nostre pa&iacute;s.&rsquo; Una pausa. I l&rsquo;afirmaci&oacute; contundent que ha tancat les intervencions institucionals: &lsquo;Eixos temps han acabat. Ac&iacute; em teniu, treballem per a vosaltres.&rsquo;<br /> <br /> <b>Sense por</b><br /> I va arribar l&rsquo;hora dels premis: l&rsquo;alegria dels guardonats, el respecte dels col&middot;legues. I el jurat, amb la tranquil&middot;litat de tenir la feina feta. Mart&iacute; Dom&iacute;nguez, amb gran somriure caracter&iacute;stic, Rodolf Sirera, Alba Fluix&agrave; i Aina Garcia Carb&oacute; van ser els encarregats d&rsquo;anar llegint els t&iacute;tols guanyadors, i els noms dels autors: Maria Josep Escriv&agrave; (<i>Serena barca</i>, Edicions del Buc), va escampar un ram de versos; Josep Millo (<i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i>, Bromera), va defensar aquest escriure per a joves i ajudar a con&egrave;ixer-se; David Naval&oacute;n (<i>La senyora Neus</i>, Tabarca), va recordar que &lsquo;tots som diferents i, per tant, &uacute;nics i especials&rsquo;; Joan Gar&iacute; (<i>L&rsquo;&uacute;nica passi&oacute; noble</i>, Onada) va reivindicar l&rsquo;assaig literari com a g&egrave;nere; Xavier Puchades (<i>Saqueig</i>, Bromera) va citar una frase del desaparegut Josep Llu&iacute;s Sirera com a est&iacute;mul vital i creatiu: &lsquo;No hem de tenir por de la tristesa ni de despertar sospites&rsquo;; i Paco Esteve (<i>Si ha nevat</i>, Bromera) va fer riure la concurr&egrave;ncia tot cercant la relaci&oacute; entre la seva novel&middot;la i la pericana, plat divers, caracter&iacute;stic, i, de segur, amb met&agrave;fores amagades.<br /> <br /> Les dues darreres mans blanques, tancades en puny, en for&ccedil;a per a escriure, en llibre (les obres creades per l&rsquo;artista Jordi Albinyana amb ganes d&rsquo;esdevenir s&iacute;mbol dels Premis de la Cr&iacute;tica), van ser per al diari <i>La Veu</i> (Premi Difusi&oacute;) i per a la poeta Teresa Pascual. I tothom va poder con&egrave;ixer la manera de fer i de viure i de treballar d&rsquo;una generaci&oacute; que va quedar definida en una frase concisa de la mateixa Pascual: &lsquo;Ho hav&iacute;em de decidir tot.&rsquo; Vull escriure, qu&egrave; he de llegir abans de posar-m&rsquo;hi, en quina llengua escriur&eacute;, com la podr&eacute; aprendre: tot. Tantes coses que ara sovint donem per fetes i que, en realitat, s&oacute;n decisions.<br /> <br /> Tal com va recordar Bel Olid, presidenta de l&rsquo;AELC, en cloure l&rsquo;acte, ara que l&rsquo;entitat es prepara per a celebrar el 40&egrave; aniversari, &lsquo;amb plena consci&egrave;ncia del cam&iacute; que ja hem fet&rsquo; i constatant tamb&eacute; &lsquo;la qualitat de la collita del 2016&rsquo;, podem afirmar que &lsquo;amb la for&ccedil;a de les arrels, mirem cap al futur&rsquo;.<br /> <br /> Tamb&eacute; des de Val&egrave;ncia, naturalment.&raquo;</p> <p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cOkQI6K55KY" allowfullscreen="" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe></p><p align="justify">Els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians els convoca l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1991. Amb 27 edicions s'han erigit com uns dels premis m&eacute;s importants de la literatura catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. &Eacute;s un premi a obra publicada i, per tant, al marge de cap inter&egrave;s comercial.</p> <p align="justify">Aquesta 27a edici&oacute; dels Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians compta amb el patrocini i la col&middot;laboraci&oacute; d'Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, CEDRO, la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i la Universitat d'Alacant.<br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><b><a href="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/index.php" target="_blank"><img src="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/Pasqual_.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Teresa Pascual" alt="" width="200" height="260" align="left" /></a>Teresa Pascual</b> (Grau de Gandia, 1952), &eacute;s, sobretot, poeta.<br /> &nbsp;<br /> Estudia Filosofia a la Universitat de Val&egrave;ncia i &eacute;s professora d'ensenyament secundari a Gandia. Es d&oacute;na a con&egrave;ixer amb el seu primer poemari <i>Flexo</i>, guardonat amb el premi Senyoriu d'Ausi&agrave;s March 1987, que surt publicat el 1988; any en qu&egrave; guanya el premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s amb <i>Les hores</i>. M&eacute;s tard escriu <i>Arena</i> (1992), <i>Curriculum Vitae</i> (1996) i amb <i>El temps en ordre</i> publicat l'any 2002 obt&eacute; el premi Cr&iacute;tica Serra d'Or de poesia 2003. Continua amb <i>Rebel&middot;li&oacute; de la sal</i> (2008), Premi de la Cr&iacute;tica Catalana i Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians ex aequo de poesia,<font class="text"> <i>Her&egrave;ncies</i> (2011), escrit amb Carme Gregori, que obt&eacute; el Premi Manel Garcia Grau,</font> i <i>Val&egrave;ncia Nord</i> (2014).<br /> &nbsp;<br /> Ha tradu&iuml;t de l'alemany, amb Karin Shepers, <i>L'enfonsament del Tit&agrave;nic</i>, de Hans Magnus Enzensberger (Val&egrave;ncia, 1993) i <i>Poesia completa</i>, d'Ingeborg Bachmann (Val&egrave;ncia, 1995).<br /> &nbsp;<br /> Est&agrave; antologada, entre d'altres, en els reculls <i>Camp de mines. Poesia catalana del Pa&iacute;s Val&egrave;ncia, 1980-1990</i> (Val&egrave;ncia, 1991) i <i>Trenta poetes catalanes del segle XX</i> (Barcelona, 1999).</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-06-17
  Tercera trobada d'escriptors eivissencs i formenterers, «Entre illes», divendres 9 de juny a la biblioteca Municipal Can Ventosa d'Eivissa.
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de juny de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">Per tercer any l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha celebrat una trobada entre escriptors eivissencs i formenterers, l'&laquo;Entre illes&raquo;, divendres passat 9 de juny a la biblioteca Municipal Can Ventosa d'Eivissa.</p> <p align="justify">La trobada ha consistit en un recital amb col&middot;loqui informal, obert a tothom, per a fomentar el coneixement dels nostres escriptors entre el p&uacute;blic local i tamb&eacute; per a crear comunitat entre els propis autors, aprofitant aquesta trobada &uacute;nica a les Piti&uuml;ses. L'ha coordinat i presentat la poeta i traductora Nora Albert, vocal de la Junta de l'AELC, i hi han participarat Carme Balanzat, Ben Clark, Carles Fabregat, Joan Ferrer, Maria Teresa Ferrer, Julio Herranz, Ramon Mayol, Bartomeu Ribes, Toni Roca, Emma Segura, Fina Torres, Mari&agrave; Torres, Sergi Torr&oacute; i Jaume Vidal Forteza.</p> <p align="justify">El primer any, a Eivissa, es va dedicar a la <i>Cr&ograve;nica</i> de Ramon Muntaner en el 750&egrave; aniversari del naixement de l'autor, i l'any passat, a Formentera, es va fer coincidir amb el Dia Mundial de la Poesia. Enguany la trobada s'ha dedicat a la mem&ograve;ria de l'eivissenca <a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28556%29" target="_blank">Catalina Ferrer Tur</a>, s&ograve;cia d'honor de l'AELC, finada el passat mes de mar&ccedil; a l'edat de vuitanta anys. Alguns autors que no van poder assistir a l'acte, com Iolanda Bonet o Manel Mar&iacute;, van enviar els seus textos per a llegir en record de Catalina Ferrer.</p><p align="center"><iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/smko_U5ysYc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p align="center"> <table cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><a href="https://photos.google.com/share/AF1QipPTGP1VDCR7VpPEXBmHi_VD88TNZ-Uia-fDHATlPDtRilellxcaBHTlPOXHOjuQ2w/photo/AF1QipM-CCqA3ZZ6-moaZg_jNvqfxJBKYBRhpjwUxrkW?key=Sm5wYnpUUklqWG5obHJfUG5EVjVJeTBVejZlUGd3" target="_blank"><img src="/files/image2-COLLAGE.jpg" title="&Agrave;lbum de fotografies" alt="" width="275" height="275" align="absMiddle" /></a></td> <td class="rtecenter"><a href="https://photos.google.com/share/AF1QipPTGP1VDCR7VpPEXBmHi_VD88TNZ-Uia-fDHATlPDtRilellxcaBHTlPOXHOjuQ2w/photo/AF1QipM-CCqA3ZZ6-moaZg_jNvqfxJBKYBRhpjwUxrkW?key=Sm5wYnpUUklqWG5obHJfUG5EVjVJeTBVejZlUGd3" target="_blank"><img src="/files/image3-COLLAGE.jpg" title="&Agrave;lbum de fotografies" alt="" width="275" height="275" align="absMiddle" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <br /> Cliqueu per veure l'&agrave;lbum de fotografies.</p> <p align="justify">Organitzat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Ajuntament d'Eivissa, la Biblioteca Municipal Can Ventosa, la Conselleria de Participaci&oacute;, Cultura i Esports-Illenc-Talent IB, i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><img src="/files/image19.PNG" alt="" width="450" height="800" align="absMiddle" />(Manel Mar&iacute;)<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="rtecenter"><a href="/files/entre-illes-2017-eivissa.pdf" target="_blank"><img src="/files/entre-illes-2017-eivissa.png" title="Entre Illes 2017" alt="" width="550" height="259" align="absMiddle" /></a></div> <p>&nbsp;</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 07-06-17

  L'Assemblea General Anual del Consell Europeu d'Escriptors ha tingut lloc a Barcelona els dies 11 i 12 de juny, hostatjada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana amb el suport de de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de juny del 2017</span></div> <br /> <p class="rtecenter"><b>L'Assemblea General Anual del Consell Europeu d'Escriptors ha tingut lloc a Barcelona els dies 11 i 12 de juny, hostatjada per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana amb el suport de de l'&agrave;rea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona.</b></p> <p class="rtecenter"><b>Amb motiu de l'assemblea s'ha organitzat un recital breu de Clara Peya i Patr&iacute;cia Bargall&oacute; amb entrada lliure i aforament limitat, amb textos del cat&agrave;leg <i>Women Writers in Catalan</i>.</b></p> <p align="justify">El Consell Europeu d'Escriptors (<a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/" target="_blank"><i>European Writers' Council</i></a>, EWC) &eacute;s la federaci&oacute; europea d'associacions d'escriptors, amb seu a Brussel&middot;les. Aglutina m&eacute;s de 60 associacions de 34 pa&iuml;sos dels quatre punts cardinals del continent europeu, entre les quals hi ha l'AELC des del 1989.</p> <p align="justify"><img src="/files/logoEWC.jpg" alt="" width="250" height="218" align="left" />La seva funci&oacute; &eacute;s representar els interessos dels escriptors europeus, principalment a trav&eacute;s de la Comissi&oacute; Europea, i especialment pel que fa a la defensa i promoci&oacute; dels drets dels escriptors europeus, tant de car&agrave;cter moral com econ&ograve;mic. Darrerament la seva activitat s'ha centrat en contrarestar, amb reunions, confer&egrave;ncies, audi&egrave;ncies i informes t&egrave;cnics, les accions de <i>lobbying</i> que les grans multinacionals duen a terme a la Comissi&oacute; i al Parlament europeus. Entre altres, l'EWC tamb&eacute; va impulsar l'<a href="http://www.euprizeliterature.eu/" target="_blank"><i>European Union Prize for Literature</i></a> que pret&eacute;n promoure autors novells.<br /> &nbsp;<br /> A m&eacute;s dels afers de tr&agrave;mit, la presidenta en funcions de l'EWC, Malin Koch (Swedish Writers' Union), ha explicat en quin punt es troben les negociacions sobre la directiva Europea per al mercat &uacute;nic digital (<a href="https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en" target="_blank"><i>Digital Single Market</i></a>), que modifica les lleis de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital. La vocal de la Junta Directiva Ružica Cindori ha informat sobre la situaci&oacute; del pr&eacute;stec bibliotecari (<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/rental-right/index_en.htm" target="_blank"><i>Public Lending Right</i></a>) i les iniciatives per a fer realitat a tots els pa&iuml;sos el dret a una remuneraci&oacute; equitativa i efectiva, i la representant de l'Associaci&oacute; d'escriptors de no-ficci&oacute; de Finl&agrave;ndia, Mari Wallgren, ha liderat un debat sobre les estrat&egrave;gies de <i>lobyying</i> a la Comissi&oacute; Europea. Tamb&eacute; s'ha aprofitat aquesta assemblea anual per aprovar l'adhesi&oacute; a l'EWC de l'<a href="http://acescritores.com/" target="_blank"><i>Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores de Espa&ntilde;a</i></a> (ACE).</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/IMG_5239.jpg" target="_blank"><img src="/files/IMG_5239.jpg" alt="" width="550" height="413" align="absMiddle" /></a><br /> Els representants de les associacions europees, acompanyats d'alguns escriptors catalans, al Palau de la Virreina.</p> <p align="justify"><br /> L'Assemblea s'ha acabat amb les eleccions per a la renovaci&oacute; de la junta directiva de l'European Writers' Council. El president de la Uni&oacute; Sueca d'Escriptors, Gunnar Ardelius, ha estat elegit nou president de l'European Writers' Council i la representant de la Uni&oacute; d'Escriptors Alemanys, Gerlinde Schermer-Rauwolf, ha estat elegida vicepresidenta. Els vocals de la nova Junta Directiva s&oacute;n l'estoni&agrave; Tiit Aleksejev, la croata Ružica Cindori, la neerlandesa Janne Rijkers i l'anglesa Nicola Solomon.<br /> <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify">Amb motiu de l'assemblea, diumenge al vespre, a l'entrada de carruatges del Palau de la Virreina (Rbla., 99, Barcelona), ha tingut lloc un recital breu, obert al p&uacute;blic en general. La pianista i compositora Clara Peya, acompanyada de l'actriu Patr&iacute;cia Bargall&oacute;, han oferit un espectacle creat especialment per a l'ocasi&oacute; a partir d'una selecci&oacute; de textos del cat&agrave;leg <a href="/node/14026" target="_blank"><i>Women Writers in Catalan</i></a>, editat per Raig Verd.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="5" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><img src="/files/IMG_5337.jpg" alt="" width="275" height="206" /></td> <td class="rtecenter">&nbsp; <img src="/files/IMG_5355.jpg" alt="" width="275" height="206" /></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana va ingressar el 1989 a l'<i>European Writers' Council</i> (anteriorment <i>European Writers&rsquo; Congress</i>) per a disposar de veu pr&ograve;pia a invell internacional, seguir de prop l'evoluci&oacute; a Europa de les q&uuml;estions d'&agrave;mbit professional i mantenir contacte amb altres associacions europees. En aquest sentit, el 1994 l'AELC va hostatjar el congr&eacute;s &laquo;Cultura i Drets&raquo;, que va permetre aprovar el &laquo;Manifest de Barcelona&raquo;, epicentre d'actuaci&oacute; de l'EWC i de diverses reivindicacions del sector creatiu a Europa durant anys. L'AELC hi ha estat representada per Vicen&ccedil; Llorca, Jaume P&eacute;rez Montaner i Guillem-Jordi Graells, entre altres. Des de 2015 hi &eacute;s representada per Bel Olid.</p> <br /> <p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/JFkECLX5GbA" allowfullscreen="" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe><br />Fragment del recital de Clara Peya i Patr&iacute;cia Bargall&oacute; a partir del cat&agrave;leg <i>Women Writers in Catalan</i>.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 06-06-17

  Laia Aguilar: Premi Carlemany per al foment de la lectura, Wolfgang (extraordinari). [Més informació]
  Xavier Aliaga: Premi Pin i Soler Ciutat de Tarragona de novel·la, Les quatre vides de l'oncle Antoine. [Més informació]

 • 31-05-17

  Aquest dissabte tindrà lloc a la Plaça del Roser de Santanyí un recital que conjugarà l'obra dels poetes Pere Joan Martorell, Glòria Julià Estelrich i Manel Marí amb vins del sud de Mallorca. Bàrbara Mesquida, filòloga i propietària dels cellers Mesquida-Mora de Porreres, construirà ponts entre els poemes i vins de sis cellers diferents.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><u><span style="font-size: larger;"><b>Recital de poesia amb tast de vins a Santany&iacute;</b></span></u></p> <p align="center">Aquest dissabte a les 19:30h tindr&agrave; lloc a la Pla&ccedil;a del Roser de Santany&iacute; un recital que conjugar&agrave; l'obra dels poetes Pere Joan Martorell, Gl&ograve;ria Juli&agrave; Estelrich i Manel Mar&iacute; amb vins del sud de Mallorca.<br />&nbsp; <br /> B&agrave;rbara Mesquida, fil&ograve;loga i propiet&agrave;ria dels cellers <a href="https://www.facebook.com/mesquidamora/" target="_blank">Mesquida-Mora</a> de Porreres, construir&agrave; ponts entre els poemes i vins de sis cellers diferents.<br />&nbsp; <br /> Aquest tast de poesies i vins forma part del <a href="http://www.conselldemallorca.net/media/50980/triptic_versud.pdf" target="_blank">cicle d'acci&oacute; po&egrave;tica <i>VerSud</i></a>, que escampa una aut&egrave;ntica primavera liter&agrave;ria entre els mesos de maig i juny a Santany&iacute;, Campos, Felanitx i Ses Salines.</p> <p align="justify">El tast de vins inclou dos vins blancs: Son Alegre i Mesquida Mora; un vi rosat: Serra de Llevant; i tres vins negres: &Agrave;nima Negre, Vi d&rsquo;Auba i Chateau Paquita. El preu &eacute;s de 5 euros, i inclou una copa especial Col&middot;lecci&oacute; Tast del Centre de Poesia Blai Bonet, amb versos de Blai Bonet, Miquel Bau&ccedil;&agrave; i Dami&agrave; Huguet. Aforament limitat.</p> <p align="justify"><b>Pere Joan Martorell</b> (Lloseta, 1972), llicenciat en Psicologia, &eacute;s poeta, narrador i cr&iacute;tic literari. Ha publicat una quinzena d'obres entre llibres de poesia i de narrativa. Entre altres, els reculls de poesia <i>Del record contra el temps</i> (1995, Premi Lloren&ccedil; Moy&agrave;), <i>Curs de mat&egrave;ria reservada </i>(1997, Premi Mart&iacute; Dot), <i>Breviari de la cendra</i> (2001), <i>Llibre de cera</i> (2005, Premi Viola d'Argent dels Jocs Florals de Barcelona), <i>Dansa nocturna</i> (2007, Premi Ciutat de Palma), <i>Aquest Cor</i> (2012), i el darrer, <i>Mitologia</i> (2017), publicat a l'editorial Lleonard Muntaner. Tamb&eacute; &eacute;s autor de les novel&middot;les <i>Nocturn sense estrelles</i> (2006) i <i>Llibre de les revelacions </i>(2007) i dels reculls de relats <i>Art de trobar veritat</i> (2002) i <i>Vides errants</i> (2013, Premi Pare Colom d'Inca).</p> <p align="justify"><b>Gl&ograve;ria Juli&agrave; Estelrich</b> (Portocolom, 1983), llicenciada en Filologia catalana, &eacute;s poeta i m&uacute;sic. Va ser cofundadora del grup musical Llun&agrave;tiques el 1995, i del col&middot;lectiu i la revista hom&ograve;nima P&egrave;l Capell. Ha publicat els poemaris <i>Clandestima</i> (2006) i <i>Herba negra</i> (2014), amb un pr&ograve;leg de Mireia Calafell. En aquest darrer poemari, que publica l'editorial AdiA, el llenguatge &eacute;s planer i els sentiments i les idees que s'hi projecten volen reflectir l'amor per les coses petites, per les hist&ograve;ries de cada dia, sense maquillatge, cruament.</p> <p align="justify"><b>Manel Mar&iacute;</b> (Eivissa, 1975), llicenciat en Sociologia a la Universitat de Val&egrave;ncia, actualment viu a Alboraia (Horta Nord). &Eacute;s guionista de televisi&oacute;, articulista, col&middot;laborador del diari <i>&Uacute;ltima Hora</i>, traductor i corrector ling&uuml;&iacute;stic. Ha estat, tamb&eacute;, fundador de &laquo;Poesia per la Revolta&raquo;, cicle i taller d'accions po&egrave;tiques de l'espai Ca Revolta de Val&egrave;ncia. &Eacute;s autor dels poemaris <i>Poemes en gris</i> (1999, Premi Miquel &Agrave;ngel Riera), <i>Poemari de descortesia</i> (2000), <i>Clarisse</i> (2000), <i>Patrimoni dels dies</i> (2001, Premi Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs), <i>Desh&agrave;bitat</i> (2004, Premi Senyoriu d'Ausi&agrave;s March), <i>No pas jo</i> (2006, Premi Mallorca), <i>El t&agrave;lem</i> (2008, Premi Ciutat de Palma) i, el darrer, <i>Tavern&agrave;ries</i> (2016, Premi Val&egrave;ncia de poesia) publicat a Bromera.</p> <p align="center"><a href="/files/poesia-vi-santanyi.pdf" target="_blank"><img src="/files/poesia-vi-santanyi.jpg" title="Poesia i vi a Santany&iacute;" alt="" width="550" height="249" align="absMiddle" /><br /> </a></p> <p align="justify">Activitat organitzada conjuntament per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, el Centre Blai Bonet de la Fundaci&oacute; Casa Museu i l'Ajuntament de Santany&iacute;, amb el patricini de CEDRO i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p> <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b><br /> </b><u><b>Espai Reverb</b></u></span><br /> <br /> Recital de novetats liter&agrave;ries a la Fira del Llibre de Palma<br /> <br /> Miquel Bezares, Esperan&ccedil;a Camps, Joan Jordi Miralles, Felip Munar, Sebasti&agrave; Perell&oacute;, Ivone Puig i Ant&ograve;nia Vicens presenten i llegeixen les seves novetats liter&agrave;ries a la Fira del Llibre de Palma convidats per l'AELC.</p> <br /> <p align="justify">Un any m&eacute;s l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) col&middot;labora amb la <a href="http://www.llibretersmallorca.cat/programa-activitats-fira-del-llibre-2017" target="_blank">Fira del Llibre de Palma</a>, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca del 26 de maig al 4 de juny.</p> <p align="justify">L'AELC hi presentar&agrave; un dels actes que clouran la Fira, l'&laquo;Espai Reverb&raquo;, que tindr&agrave; lloc a l'espai obert de la Fira, al passeig d'Es Born, el diumenge 4 de juny a les sis de l'horabaixa.</p> <p align="justify"><a href="/files/espai-reverb-aelc-fira-llibre-palma-2017.png" target="_blank"><img src="/files/espai-reverb-aelc-fira-llibre-palma-2017.png" title="Espai Reverb" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="250" height="531" align="left" /></a>Consisteix en la presentaci&oacute; i lectura, per part dels propis autors, de novetats liter&agrave;ries publicades despr&eacute;s de la darrera Fira del Llibre. Els autors convidats disposaran d'uns deu minuts per a fer ressonar la seva obra. <br /> &nbsp;<br /> De Mallorca hi participen <a href="http://www.escriptors.cat/autors/bezaresm/pagina.php?id_sec=3119" target="_blank"><b>Miquel Bezares</b></a>, que vindr&agrave; amb el seu darrer llibre de poemes, <i>Si s&oacute;n flors</i> (Edicions del Buc), <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_Munar_i_Munar" target="_blank"><b>Felip Munar</b></a>, que presentar&agrave; l'estudi <i>La universalitat de la glosa</i> (Documenta Balear), <a href="http://www.escriptors.cat/autors/perellos/pagina.php?id_sec=3920" target="_blank"><b>Sebasti&agrave; Perell&oacute;</b></a>, que hi participar&agrave; amb el recull de poemes <i>Amb la maror</i> (Lleonard Muntaner) i <a href="http://www.escriptors.cat/autors/vicensa/pagina.php?id_sec=1544" target="_blank"><b>Ant&ograve;nia Vicens</b></a>, amb el llibre de poemes <i>Tots els cavalls</i> (LaBreu). De Menorca hi participar&agrave; <a href="http://www.escriptors.cat/autors/campse/pagina.php?id_sec=836" target="_blank"><b>Esperan&ccedil;a Camps</b></a>, que llegir&agrave; fragments de la novel&middot;la <i>La draga</i> (Llibres del Delicte) i <a href="http://www.cossetania.com/a-sol-post-2020" target="_blank"><b>Ivone Puig Artigas</b></a> per Eivissa, amb la novel&middot;la <i>A sol post</i> (Cosset&agrave;nia). <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Jordi_Miralles_i_Broto" target="_blank"><b>Joan Jordi Miralles</b></a>, escriptor, dramaturg i cineasta resident a Manresa, hi presentar&agrave; el seu darrer text teatral, <i>Els nens feli&ccedil;os</i> (Males Herbes).<br /> &nbsp;<br /> Laia Martinez i Lopez, vocal de l'AELC per Mallorca, presentar&agrave; l'acte.<br /> &nbsp;<br /> Consulteu<a href="https://www.facebook.com/events/426699827715573/?active_tab=discussion" target="_blank"> en aquest enlla&ccedil;</a> la p&agrave;gina d'&laquo;Espai Reverb&raquo; per saber-ne m&eacute;s sobre els participants i les obres que hi presenten. <a href="http://www.llibretersmallorca.cat/programa-activitats-fira-del-llibre-2017" target="_blank">En aquest enlla&ccedil;</a> trobareu tota la informaci&oacute; sobre la Fira.<br /> &nbsp;<br /> Ho organitza: Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> Ho patrocina: Conselleria de Cultura, Participaci&oacute; i Esports - Illenc.<br /> Hi col&middot;laboren: CEDRO, Gremi de Llibreters de Mallorca, Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 29-05-17

  Els escriptors en llengua catalana han reconegut amb els seus vots la qualitat de l'obra i la dilatada trajectòria del poeta de ponent.

  L'excel·lència de la seva obra i la constància l'han convertit en una de les veus més representatives de la poesia catalana i en un referent per a les noves generacions de poetes.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><b>Els escriptors en llengua catalana han reconegut amb els seus vots la qualitat de l'obra i la dilatada traject&ograve;ria del poeta de ponent.</b></p> <p align="center">L'excel&middot;l&egrave;ncia de la seva obra i la const&agrave;ncia l'han convertit en una de les veus m&eacute;s representatives de la poesia catalana i en un referent per a les noves generacions de poetes.</p> <p align="center"><b> L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana li ha lliurat el premi aquest dilluns, en un acte obert a tothom a l'Ateneu Barcelon&egrave;s, en qu&egrave; han intervingut Maria Ant&ograve;nia Massanet en representaci&oacute; de la Junta Directiva de l'AELC i Carles Duarte, que n'ha fet una glossa. Els poetes Miquel Desclot, N&uacute; Miret, Miquel-Llu&iacute;s Muntan&eacute;, V&iacute;ctor Obiols i Susanna Rafart han recitat una selecci&oacute; de poemes del guardonat i han explicat la seva relaci&oacute; amb el poeta.</b></p> <p align="right"><span style="font-size: smaller;">29 de maig de 2017</span></p> <p align="justify">Jordi P&agrave;mias (Guissona, 1938) &eacute;s autor d'una obra constru&iuml;da amb const&agrave;ncia, plasmada majorit&agrave;riament en poesia per&ograve; tamb&eacute;, fruit de la seva recerca cont&iacute;nua, en assaig, teatre i narrativa.</p> <p align="justify">Des que el 1969 va guanyar el premi Joan Salvat-Papasseit amb <i>La meva casa</i>, P&agrave;mias ha publicat una vintena de poemaris, entre els quals <i>Fantasia per a &uacute;s de la gent s&agrave;via </i>(1974), premi M&agrave;rius Torres, <i>Flauta del sol</i> (1979), premi Carles Riba, <i>&Agrave;mfora negra</i> (1985), premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s,<i> Entre el record i el somni</i> (1992), premi Ciutat de Palma, <i>Narc&iacute;s i l'altre</i> (2001), premis Miquel de Palol de Girona i Cavall Verd, <i>Terra cansada</i> (2004), premis de la Cr&iacute;tica Catalana i Cr&iacute;tica Serra d'Or, <i>La veu de l'&agrave;ngel</i> (2009) i <i>Al cor del m&oacute;n</i> (2013), entre altres. L'editorial Pag&egrave;s n'ha publicat l'<i>Obra po&egrave;tica completa</i> (2004-2016) en sis volums i m&eacute;s de 1.100 p&agrave;gines.</p> <p align="center"><img src="/files/CA-0702.jpg" title="Jordi P&agrave;mias" alt="" width="400" height="300" align="absMiddle" /><br /> <span style="font-size: smaller;">Jordi P&agrave;mias, a la Sala Sagarra de l'Ateneu Barcelon&egrave;s. &copy; Carme Esteve / AELC.</span></p> <p align="justify">L'acte ha comen&ccedil;at amb una sala expectant, i plena de familiars, escriptors i amics del premiat. Maria Ant&ograve;nia Massanet, poeta i secret&agrave;ria de la Junta Directiva de l'AELC, ha donat la benvinguda dient que estava molt contenta que P&agrave;mias hagi sortit guanyador perqu&egrave; &laquo;a vegades no fem prou cas dels nostres autors consagrats, i aquest premi fa una mica de just&iacute;cia a la import&agrave;ncia de la seva obra&raquo;.</p> <p align="justify">Despr&eacute;s de visualitzar un fragment del documental <a href="http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=35583&amp;p_ex=p%E0mias" target="_blank"><i>Veus Liter&agrave;ries</i></a>, dedicat a l'autor, Carles Duarte ha glossat la traject&ograve;ria del poeta premiat, de quin n'ha destacat &laquo;l'honestedat com a premissa i fonament de la seva poesia&raquo; i &laquo;l'esperit d'exig&egrave;ncia&raquo; que l'ha dut a revisar la seva poesia i a ordenar-la en sis volums per a la publicaci&oacute; de la seva <i>Obra po&egrave;tica completa</i> a l'editorial Pag&egrave;s. Carles Duarte ha destacat que Jordi P&agrave;mias &eacute;s un dels grans poetes catalans d'avui, per&ograve; &laquo;ens cal con&egrave;ixer-lo millor, llegir-lo m&eacute;s&raquo; perqu&egrave; &laquo;la seva discreci&oacute; personal, la severitat aparent de professor i la seva humilitat&raquo; han jugat en contra de la projecci&oacute; de la seva obra. P&agrave;mias, ha dit Duarte, &laquo;&eacute;s un mestre en l'art arriscat, proper a la pintura, de fer viure el paisatge a trav&eacute;s de l'escriptura&raquo;, i el ritme i &laquo;la musicalitat dels seus versos&raquo; s&oacute;n un aspecte essencial que sempre ha tingut en compte. Jordi P&agrave;mias, ha dit Duarte, &laquo;t&eacute; una mirada propera i amiga, una veu alhora sublim i tel&middot;l&uacute;rica, que transcendeix el temps i que tanmateix es capbussa dolorosament, compromesament d'una manera honesta i c&iacute;vica en la contemporane&iuml;tat&raquo;. &laquo;Avui ens reunim convocats per l'obra magistral de Jordi P&agrave;mias, que celebrem en la seva complexitat i en la seva magnitud, i constatem amb joia com continua eixamplant-se i arribant a nous lectors, que hi descobriran una de les construccions m&eacute;s s&ograve;lides i convincents de la poesia catalana dels darrers cent anys&raquo;, ha concl&ograve;s Carles Duarte.</p> <p align="center"><a href="/files/CA-0780.jpg" target="_blank"><img src="/files/CA-0780.jpg" alt="" width="450" height="338" align="absMiddle" /></a><br /><span style="font-size: smaller;">Maria Ant&ograve;nia Massanet, Jordi P&agrave;mias i Carles Duarte. &copy; Carme Esteve / AELC.</span></p> <p align="justify">Un Jordi P&agrave;mias emocionat ha pres la paraula per dir que el Premi Jaume Fuster li dona una profunda alegria pel fet que l'han votat els companys, no nom&eacute;s poetes, sin&oacute; els escriptors en general. P&agrave;mias ha tingut paraules de record pels escriptors de les terres de ponent que han estat guardonats amb aquest premi en edicions anteriors (Maria Barbal, Josep Vallverd&uacute;, Joan Margarit i Carles Hac Mor), i ha donat les gr&agrave;cies a la junta directiva de l'AELC. Ha explicat que, a trav&eacute;s de l'Associaci&oacute;, als anys vuitanta va con&egrave;ixer personalment &laquo;grans persones i&nbsp; grans poetes com Josep Maria Llompart, Miquel &Agrave;ngel Riera i Joan Barcel&oacute; i Culler&eacute;s, una gran promesa de la literatura catalana que ens va deixar massa aviat&raquo;. P&agrave;mias ha explicat, tamb&eacute;, que li fa especial il&middot;lusi&oacute; rebre aquest premi a la Sala Sagarra de l'Ateneu Barcelon&egrave;s perqu&egrave;&nbsp; a les tert&uacute;lies de l'Ateneu, en la seva &egrave;poca d'estudiant, va con&egrave;ixer Josep Maria de Sagarra i li va causar una gran impressi&oacute;.</p> <p align="justify">Despr&eacute;s d'entregar-li un diploma i una ploma estilogr&agrave;fica commemorativa, Maria Ant&ograve;nia Massanet ha donat peu a la lectura de poemes, en la qual han participat Miquel Desclot, V&iacute;ctor Obiols, Susanna Rafart, Miquel-Llu&iacute;s Muntan&eacute; i N&uacute; Miret, els quals han recitat una selecci&oacute; de poemes i han explicat la seva relaci&oacute; amb el guardonat.</p> <p class="rtecenter"><b><br /> Per a P&agrave;mias, el premi arriba en un moment de la seva traject&ograve;ria &laquo;ja en la segona d&egrave;cada del segle XXI, que suposa la consolidaci&oacute; d'una maduresa serena i fecunda, aconseguida amb esfor&ccedil; i const&agrave;ncia.&raquo;</b></p> <p class="rtecenter"><b> &laquo;Per a mi, &eacute;s un premi molt valu&oacute;s, ja que &eacute;s atorgat pels companys de lletres, gent que, com jo, estima la literatura catalana, en tots els seus g&egrave;neres. I no podem oblidar un prop&ograve;sit col&middot;lectiu: lluitar pel b&eacute; de la cultura catalana &ndash;sobretot, en l'&agrave;mbit de la llengua.&raquo;</b></p> <p align="justify">L'AELC editar&agrave;, amb motiu del premi, un volum de la col&middot;lecci&oacute; &laquo;Retrats&raquo;, dedicat a Jordi P&agrave;mias.</p> <p align="justify">Els escriptors distingits en les edicions anteriors han estat Jes&uacute;s Moncada, Quim Monz&oacute;, Jaume Cabr&eacute;, Maria Ant&ograve;nia Oliver, Carme Riera, Feliu Formosa, Joan-Francesc Mira, Montserrat Abell&oacute;, Maria Barbal, M&agrave;rius Sampere, Emili Teixidor, Josep Vallverd&uacute;, Isabel-Clara Sim&oacute;, Jaume P&eacute;rez Montaner, Joan Margarit, i el darrer, Carles Hac Mor.</p> <div class="rtecenter"><a href="/files/CA-0804.jpg" target="_blank"><img src="/files/CA-0804.jpg" alt="" width="450" height="338" align="absMiddle" /></a></div> <br /> <p class="rtecenter"><a href="http://www.escriptors.cat/files/lliurament-premi-jaume-fuster-29-05-2017.jpg" target="_blank"><img src="http://www.escriptors.cat/files/lliurament-premi-jaume-fuster-29-05-2017.jpg" title="Lliurament del Premi Jaume Fuster a Jordi P&agrave;mias" alt="" width="400" height="181" align="absMiddle" /></a></p> <p align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>&laquo;I all&ograve; que, de fa molts anys, m'impressiona en la poesia de Jordi P&agrave;mias &eacute;s, precisament, la capacitat, genu&iuml;na i admirable, de fer poesia amb l'essencial dels mots po&egrave;tics en catal&agrave;.&raquo; </b><span style="font-weight: normal">(Pere Gimferrer)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>&laquo;Jordi P&agrave;mias &eacute;s un autor capdavanter amb una llarga traject&ograve;ria a l'esquena i un quefer po&egrave;tic que sempre &eacute;s garantia de qualitat, recerca i honestedat.&raquo;</b><span style="font-weight: normal"> </span><span style="font-weight: normal">(Llu&iacute;s Calvo)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><b>El que realment &eacute;s significatiu &laquo;&eacute;s l'admirable &quot;voluntat d'art&quot; del poeta P&agrave;mias, que d'una manera artesanal i honesta ha anat bastint un corpus literari que fins i tot en l'obra esparsa queda reflectida (l'esmentada voluntat) en tots els seus caires i bondats.&raquo;</b><span style="font-weight: normal"> </span><span style="font-weight: normal">(V&iacute;ctor Obiols)</span></p> <p><br /><span style="font-size: larger;"><b>LA NOT&Iacute;CIA A LA PREMSA</b></span><br /><br /><i>Ara</i>, Jordi Nopca: <a href="http://llegim.ara.cat/actualitat/trajectoria-Jordi-Pamias-Jaume-Fuster_0_1804619621.html" target="_blank">&quot;Premi Jaume Fuster per als versos &iacute;ntims de Jordi P&agrave;mias&quot;</a>.<br /><i>Cultura 21</i>: <a href="https://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/122358-l-aelc-distingeix-jordi-pamias-amb-el-premi-jaume-fuster" target="_blank">&quot;L'AELC distingeix Jordi P&agrave;mias amb el premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />El Confidencial</i>: <a href="http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-29/el-poeta-leridano-jordi-pamias-gana-el-xvii-premio-jaume-fuster_1229052/" target="_blank">&quot;El poeta leridano Jordi P&agrave;mias gana el XVII Premio Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />El Peri&oacute;dico</i>: <a href="http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/poeta-leridano-jordi-pamias-xvii-premi-jaume-fuster-6068750" target="_blank">&quot;El poeta leridano Jordi P&agrave;mias, XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<br /><i>El Punt Avui</i>:&nbsp; <a href="http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1154863-el-poeta-lleidata-jordi-pamias-guanya-el-xvii-premi-jaume-fuster.html" target="_blank">&quot;El poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias guanya el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<br /><i>El Punt Avui</i>, Llu&iacute;s Llort: <a href="http://admin.elpunt.cat/cultura/article/19-cultura/1155541-jordi-pamias-al-tercer-intent.html?cca=1" target="_blank">&quot;Jordi P&agrave;mias, al tercer intent&quot;</a>.<i><br />EuropaPress</i>: <a href="http://www.aldia.cat/arts/noticia-poeta-lleidata-jordi-pamias-xvii-premi-jaume-fuster-20170529114252.html" target="_blank">&quot;El poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias, XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />La Vanguardia</i>: <a href="http://www.lavanguardia.com/cultura/20170529/423027193252/el-poeta-leridano-jordi-pamias-xvii-premi-jaume-fuster.html" target="_blank">&quot;El poeta leridano Jordi P&agrave;mias, XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />L'Illa dels Llibres</i>: <a href="http://www.illadelsllibres.com/poeta-lleidata-jordi-pamias-guardonat-premi-jaume-fuster-2017/" target="_blank">&quot;El poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias guardonat amb el Premi Jaume Fuster 2017&quot;</a>.<br /><i>Lliure i Millor</i>: <a href="http://lliureimillor.cat/2017/05/29/escriptors-llengua-catalana-atorguen-jordi-pamias-xvii-premi-jaume-fuster/" target="_blank">&quot;Els escriptors en llengua catalana atorguen a Jordi P&agrave;mias el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />Naci&oacute; Digital</i>: <a href="http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/23453/poeta/jordi/pamias/rep/xvii/premi/jaume/fuster" target="_blank">&quot;El poeta Jordi P&agrave;mias rep el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<br /><i>Paeria de Lleida</i>: <a href="http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&amp;IdNoticia=28277&amp;Dia=-1&amp;Mes=-1&amp;Any=2017&amp;IdDepartament=-1&amp;TextCerca=&amp;Consulta=False&amp;PaginaAnterior=/cat/ajuntament/noticies.asp" target="_blank">&quot;L&rsquo;alcalde &Agrave;ngel Ros felicita el poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias, guardonat amb el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />Segre</i>: <a href="http://www.segre.com/noticies/cultura/2017/05/29/el_poeta_jordi_pamias_rep_avui_jaume_fuster_per_qualitat_la_seua_obra_19882_1112.html" target="_blank">&quot;El poeta Jordi P&agrave;mias rep avui el Jaume Fuster per la qualitat de la seua obra&quot;</a>.<br /><i>Segre</i>, Josep Grau: <a href="http://www.segre.com/noticies/cultura/2017/05/30/un_honor_guanyar_premi_que_concedeixen_els_escriptors_19979_1112.html" target="_blank">&quot;&Eacute;s un honor guanyar un premi que concedeixen els escriptors&quot;</a><i>.<br />SE7Accents</i>: <a href="http://www.7accents.cat/noticia/10324/el-poeta-jordi-pamias-rep-el-xvii-premi-jaume-fuster" target="_blank">&quot;El poeta Jordi P&agrave;mias rep el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />TerraVeu, La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;</i>: <a href="https://www.terraveu.com/noticia/31567/el-poeta-lleidata-jordi-pamias-rep-el-xvii-premi-jaume-fuster" target="_blank">&quot;El poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias rep el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<i><br />Tot Lleida</i>: <a href="http://www.totlleida.cat/poeta-lleidata-jordi-pamias-guardonat-xvii-premi-jaume-fuster/" target="_blank">&quot;El poeta lleidat&agrave; Jordi P&agrave;mias, guardonat amb el XVII Premi Jaume Fuster&quot;</a>.<br />Tv3, <a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies-vespre-29052017/video/5670230/" target="_blank">TN Vespre, min. (26:34)</a>.<br /><i>Vilaweb</i>: <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/el-poeta-jordi-pamias-guanya-el-premi-jaume-fuster-aelc/" target="_blank">&quot;El poeta Jordi P&agrave;mias guanya el premi Jaume Fuster&quot;</a>.<br />&nbsp;</p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b>BIOGRAFIA</b></span><br /> M&eacute;s dades al seu <a href="/autors/jpamias/" target="_blank">web a l'AELC</a>.</p> <p align="justify"><a href="/autors/jpamias/" target="_blank"><img src="/autors/jpamias/jordi-pamias.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Jordi P&agrave;mias" width="180" height="135" align="left" alt="" /></a><b>Jordi P&agrave;mias i Grau</b> va n&eacute;ixer a Guissona (la Segarra) el 12 de febrer de 1938. El seu pare fou pastisser. I el noi &ndash;fill &uacute;nic&ndash; va continuar residint a la vila natal fins al 1959, quan es trasllada a Barcelona per cursar Filologia Rom&agrave;nica (havia comen&ccedil;at Filosofia i Lletres com a alumne lliure).<br /> &nbsp; <br /> A les ordres d'un oncle seu, que era mestre nacional &ndash;i excel&middot;lent pedagog&ndash;, estudia el Batxillerat, sense moure's del poble. S'examinava a l'institut de Lleida. En aquells anys neix la seva vocaci&oacute; liter&agrave;ria. Alterna la poesia amb audicions musicals, en un ambient de quietud i d'isolament cultural, propi de la d&egrave;cada dels cinquanta. L'any 1954, conscient de la marginaci&oacute; en qu&egrave; vivia la nostra llengua, decideix escriure sempre en catal&agrave;. La influ&egrave;ncia de Maragall, de Carner i d'altres poetes &eacute;s ben visible, en aquesta &egrave;poca.<br /> &nbsp; <br /> Entre els anys 1959 i 1962, estudia Filologia Rom&agrave;nica a la Universitat de Barcelona. T&eacute; la sort de comptar amb professors eminents: Antoni Badia i Margarit, Mart&iacute; de Riquer, Jos&eacute; Manuel Blecua, Francesc Mars&agrave;, etc. M&eacute;s endavant (cursos 1963-64 i 1964-65), &eacute;s becari a l'institut Mil&agrave; i Fontanals, de Barcelona, sota la direcci&oacute; del professor Jos&eacute; Garc&iacute;a L&oacute;pez.<br /> &nbsp; <br /> Fa classes a Guissona i a Bellpuig. I l'any 1968, en unes oposicions, obt&eacute; la pla&ccedil;a de professor agregat de Llengua i Literatura Espanyola &ndash;catedr&agrave;tic, a partir de 1993. Durant trenta anys (1969-1999), exerceix com a professor d'aquesta assignatura a l'institut mascul&iacute;, de Lleida, que, l'any 1978, per iniciativa del mateix Jordi P&agrave;mias, &eacute;s batejat amb el nom de M&agrave;rius Torres.<br /> &nbsp; <br /> L'any 1979 &eacute;s membre del Tribunal d'Oposicions que, per primera vegada, cobrir&agrave; les places assignades als professors de Llengua Catalana, en l'institut de Batxillerat. Presideix el Tribunal Aina Moll, i els membres restants s&oacute;n Jaume Cabr&eacute;, Joaquim Mallafr&egrave; i Antoni Seva.</p> <p align="justify">Coincidint amb la data d'incorporaci&oacute; a l'institut de Lleida (1969), guanya el premi Joan Salvat-Papasseit amb l'obra titulada <i>La meva casa</i> (1972), que el donar&agrave; a con&egrave;ixer com a poeta.</p> <p align="justify">A partir d'aquest volum Jordi P&agrave;mias ha anat bastint una obra po&egrave;tica que s'ha singularitzat per la recerca d'un estil propi que es caracteritza per la bellesa expressiva fruit d'un coneixement profund del llenguatge, per la gran varietat de f&oacute;rmules expressives i pel valor musical de la seva poesia. La qualitat i la const&agrave;ncia de la seva obra l'han convertit en una de les veus m&eacute;s representatives de la poesia catalana i en un referent per a les noves generacions de poetes.</p> <p align="justify">Ha publicat els reculls Fantasia per a &uacute;s de la gent s&agrave;via (Proa, 1974), premi M&agrave;rius Torres, <i>Flauta del sol</i> (Proa, 1979), Premi Carles Riba, <i>Can&ccedil;ons de la nit benigna</i> (Aj. de Manacor, 1980), <i>&Agrave;mfora negra</i> (3i4, 1985), premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s, <i>La nit en el record</i> (Llibres del Mall, 1986), <i>El cam&iacute; de Ponent</i> (Edicions 62, 1990), <i>L'alegria velada</i> (Columna, 1992), <i>Entre el record i el somni</i> (Columna, 1992), premi Ciutat de Palma, <i>La plana verda</i> (Pag&egrave;s, 1994), <i>Fuga del mil&middot;leni</i> (Proa, 2000), <i>Narc&iacute;s i l'altre </i>(Emp&uacute;ries, 2001), premis Miquel de Palol de Girona i Cavall Verd Josep M. Llompart, <i>Terra cansada</i> (Perif&egrave;ric, 2004), premis de la Cr&iacute;tica Catalana i Cr&iacute;tica Serra d'Or, <i>La veu de l'&agrave;ngel</i> (Proa, 2009), <i>Incerta vida</i> (Alfazeta, 2011) i <i>Al cor del m&oacute;n</i> (Edicions 62, 2013). Ha guanyat els Jocs Florals de Barcelona en dues ocasions (1984 i 1988) i el 1999 &eacute;s reconegut amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la seva traject&ograve;ria.</p> <p align="justify">Paral&middot;lelament, l'editorial Pag&egrave;s de Lleida reempr&egrave;n l'any 2004 la publicaci&oacute; de la seva <i>Obra po&egrave;tica&nbsp; completa</i>, que havia iniciat la desapareguda Llibres del Mall. Aix&iacute; doncs, entre 2004 i 2016 apareixen 6 volums: <i>Lluna d'estiu</i> (2004), <i>La nit en el record</i> (2006), <i>El do de la paraula</i> (2010), <i>La casa dels avis</i> (2011), <i>Terra, mite, &agrave;ngel</i> (2014) i <i>Ronda dels dies. Cent vint poemes esparsos</i> (2016).</p> <p align="justify">Tamb&eacute; ha conreat, fruit de la seva recerca cont&iacute;nua i de la seva curiositat liter&agrave;ria, altres g&egrave;neres, com ara el teatre: <i>Cam&iacute; de mort</i> (1979; 2005), l'assaig: <i>Quadern de tres estius</i> (1986), <i>Joan Barcel&oacute;. Obra i retrat</i> (1990) i <i>Joaquim Ruyra i els caputxins</i> (2015, amb Jordi Cervera) o el dietari: <i>Des de la foscor. Un dietari dels anys 60</i> (2007).</p> <p align="justify">Des de 2013 &eacute;s soci d'honor de l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si