Fiscalitat dels escriptors

Els socis de l'AELC tenen dret a consultar gratuïtament el gestor o l'advocat de l'Associació sobre qualsevol dubte de tipus professional.


Preguntes freqüents sobre fiscalitat >>
Descarrega't un model de factura >>


ÍNDEX

    1.1. INGRESSOS
    1.2. DESPESES
    1.3. REDUCCIONS
    1.4. DIETES

​2. TREBALLADOR PER COMPTE PROPI O AUTÒNOM
    2.1. EL RÈGIM LEGAL DEL TREBALLADOR PER COMPTE PROPI O AUTÒNOM
    2.2. OBLIGACIONS FORMALS
    2.3. INGRESSOS
    2.4. DESPESES
    2.5. DETERMINACIÓ DELS RENDIMENTS: ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

3. SITUACIONS ESPECIALS
    3.1. PREMIS LITERARIS. EXEMPCIONS
    3.2. BEQUES. EXEMPCIONS
    3.3. DRETS D'AUTOR
    3.4. PENSIONS
    3.5. PLANS DE PENSIONS
    3.6. CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS

* * *

1. RELACIÓ LABORAL

1.1. INGRESSOS

• Totes les rendes obtingudes, amb independència de la naturalesa i denominació.
• Les aportacions de l'empresari a un Pla de Pensions per compte del treballador.  (TORNA A L'ÍNDEX)

1.2. DESPESES

• Cotitzacions obreres a la Seguretat Social o a Mutualitats obligatòries.
• Quotes a sindicats (sense límit).
• Quotes a Col·legis Professionals (màxim 500€).
• Defensa jurídica de drets laborals (màxim 300€).  (TORNA A L'ÍNDEX)

1.3. REDUCCIONS

• General, de 2.652€ a 4.080€.
• Prolongació de l’activitat laboral per majors de 65 anys.
• Mobilitat geogràfica.
• Discapacitat de treballadors actius.
• Del 40% en casos de rendiments extraordinaris, p. ex.: indemnitzacions per acomiadament.  (TORNA A L'ÍNDEX)

1.4. DIETES

• Principi general de subjecció a l’impost.
• Excepcions:
    * Desplaçaments amb mitjans no propis: prova documental.
    * Desplaçaments amb cotxe propi.
    * Manutenció i estança: sempre que es dormi en municipi diferent del que es viu o es treballa.  (TORNA A L'ÍNDEX)


2. TREBALLADOR PER COMPTE PROPI O AUTÒNOM

2.1. EL RÈGIM LEGAL DEL TREBALL AUTÒNOM

Marc normatiu de referència:
    * Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom. Descarrega en pdf
    * Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny: Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
    * Decret 2530/1970 de 20 d’agost, regulador del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per compte propi o autònoms. Enllaç a la llei

Aproximació al concepte de treballador autònom: àmbit subjectiu d’aplicació de la normativa:
    * L’article 1r de l’Estatut del Treball Autònom.
    * L’article 2.1 del Decret 2530/1970.
    * Requisits legals del concepte de treballador autònom:
        1. Desenvolupament d’una activitat econòmica a títol lucratiu.
        2. Prestació personal.
        3. Directa.
        4. Habitual.
    * Criteris interpretatius jurisprudencials.

Perspectiva contractual: la nova regulació de la Llei 20/2007.
    * Novetats significatives: la creació de la figura jurídica del treballador autònom econòmicament dependent (TRADE).
    * Règim professional dels TRADE.
    * Dependència d’un sol client: obtenció mínima del 75 per cent dels ingressos per rendiments del treball.
         1. Forma del contracte i obligació de registre.
         2. Duració del contracte.
         3. Temps d’activitat: descans setmanal, festes, vacances i duració màxima de la   jornada.
         4. Els acords d’interès professional.
         5. Les causes de suspensió i extinció del contracte.
         6. La competència de la jurisdicció social.
    * Drets col·lectius dels treballadors autònoms.
         1. La dualitat representativa: associacions professionals específiques i sindicats.
         2. Altres drets constitucionals i ordinaris reconeguts en l’Estatut del Treball Autònom.

La protecció social del treballador autònom: el dret a la Seguretat Social.
    * Obligacions d’afiliació, cotització i alta.
         1. Efectes de l’incompliment.
    * Les diferents situacions subjectives de l’escriptor:
         1. Activitat exclusiva.
         2. Activitat principal.
         3. Activitat complementària.
    * Possible compatibilitat amb:
         1. Contracte de treball.
         2. Ocupació pública.
         3. Altres treballs professionals, industrials o comercials per compte propi.
    * L’article 19 de la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Enllaç a la llei
    * L’activitat de creació literària i la situació de pensionista de jubilació: compatibilitat, incompatibilitat.
         1. L’article 165 de la Llei General de la Seguretat Social.
         2. Flexibilització del sistema: jubilació parcial, jubilació flexible i treball a temps parcial.
    * L’ordre de 18 de febrer de 1967: la pensió és compatible amb qualsevol treball que obligui el pensionista a afiliar-se i cotitzar.
    * La Llei de Classes Passives.
    * L’obligació de l’escriptor d’afiliar-se al Règim Especial de la Seguretat Social per als Treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
    * El Reial Decret 2621 /1986 de 24 de desembre d’integració del Règim Especial dels Escriptors de Llibres, en el RETA. Disposició Final Primera: manteniment de vigència en el no contradictori. Enllaç a la llei
    * L’article 2n del Decret 3262/1970, regulador del Règim Especial de la Seguretat Social dels Escriptors de Llibres i el requisit de la professionalitat. Enllaç a la llei
         1. Característiques de la professionalitat.
         2. Reversibilitat de la seva concurrència.
         3. RETA: Períodes d’inactivitat, pèrdua de la professionalitat de l’escriptor.
    * Concreció de l’obligació d’afiliació al RETA.
    * Alta inicial: Haver publicat un mínim de cinc llibres, o, alternativament, haver percebut de les empreses editorials drets d’autor o premis en quantia no inferior al salari mínim interprofessional net.
    * Manteniment de l’obligació: Publicació de com a mínim dos llibres en períodes de cinc anys ininterromputs.
    * Cessament del treball autònom. Llei 32/2010 en relació a la protecció per cessament del treballador autònom –Descarrega en pdf– i annex RD 1541/2011 de la llei 32/2010 –Descarrega en pdf–. (TORNA A L'ÍNDEX)

2.2. OBLIGACIONS FORMALS

• Alta d’I.A.E. No aplicable a persones físiques.
• Declaració censal: model 036. Obligatori tant en iniciar com en acabar l’activitat. Igualment qualsevol variació: adreça, obligacions fiscals, etc.
• Factures. Requisits formals. Recordatori: si l’operació està exempta d’IVA s’ha d’especificar l’article legal que empara l’exempció.
• Pagaments fraccionats trimestrals. Model 130. No obligació quan el 70% o més dels ingressos són objecte de retenció.
• La fiscalitat no distingeix el treballador autònom comú del treballador autònom dependent.
• Llibre d’Ingressos i despeses. Llibre d’IVA.
Descarrega aquí un model de factura en format doc  (TORNA A L'ÍNDEX)

2.3. INGRESSOS

• S’inclouen tots els conceptes que, directament o indirectament, s’originen de l’activitat professional.
• Subjecció a l’IVA, excepte:
    * Sous i altres retribucions en un context laboral.
    * Serveis professionals de:
        1. Ensenyament, sempre que s’actuï com a professional i no com un particular. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        2. Drets d’autor. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        3. Escriptors. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        4. Col·laboradors literaris. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        5. Autors d’obres teatrals i d’argument. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        6. Adaptació, guió i diàleg de les obres audiovisuals. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        7. Traductors. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
        8. Conferències, seminaris, col·laboracions literàries , p. ex.: jurats literaris. (art. 20, ú, 9è, Llei 37/1992, de l’IVA)
• La regla de prorrata.  (TORNA A L'ÍNDEX)

2.4. DESPESES

• Principi de correlació: són deduïbles les necessàries per a obtenir els ingressos.
• Distinció entre despesa i inversió. Amortitzacions.
• Béns afectes. Afecció total o parcial a l’activitat.
• Viatges i altres conceptes dubtosos.  (TORNA A L'ÍNDEX)

2.5. MÈTODES FISCALS DE DETERMINACIÓ DELS RENDIMENTS. ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

• L’import net de la xifra de negocis no pot superar 600.000 Euros l’any anterior.
• Si es renuncia a aquest mètode, es passa a estimació directa per un mínim de tres anys.
• Les despeses de difícil justificació es quantifiquen –i es dedueixen– a raó del 5% del rendiment net.
• Possibilitat de deduir-se de 2.652€ a 4.080€ si:
    *     El receptor dels serveis sigui una única persona (treballador autònom dependent).
    *     Les despeses no poden superar el 30% dels ingressos íntegres.
    *     Que, pel cap baix, el 70% dels ingressos estiguin subjectes a retenció.
    *     Que no es cobri cap sou.
• Les dues deduccions anteriors són incompatibles.  (TORNA A L'ÍNDEX)


3. SITUACIONS ESPECIALS

3.1. EXEMPCIONS PER PREMIS LITERARIS

• El concedent no pot estar interessat en l’explotació de l’obra.
• Concessió sobre obres executades abans de la convocatòria.
• Tenir caràcter nacional o internacional.
• No establir límits als concursants per raons alienes a l’essència  del premi.
• Anunciar-lo en un butlletí oficial o diari de gran circulació.
• Sol·licitud i concessió de l’exempció per l’Administració Tributària.  (TORNA A L'ÍNDEX)

3.2. EXEMPCIONS PER BEQUES

• Concedides per ens públics o per entitats privades sense ànim de lucre.
• Per a cursar estudis reglats, a Espanya o a l’estranger.
• Per a investigar en l’àmbit regulat en R.D. 63/2006, sobre personal investigador en formació. Existeixen limitacions quantitatives segons els casos.  (TORNA A L'ÍNDEX)

3.3. DRETS D’AUTOR

• Acreditats pel propi autor:
    *     Si aquest cedeix el dret a l’explotació de l’obra literària són rendiments del treball, equivalents a un sou.
    *     Si no cedeix el dret a l’explotació, són rendiments de l’activitat professional i se sumen a la resta d’ingressos. S'accepta la deducció de despeses.
• Acreditats per tercers a causa de cessió, venda o defunció de l’autor: es consideren rendiments del capital i no s’accepta la deducció de despeses.  (TORNA A L'ÍNDEX)

3.4. PENSIONS

• Concepte fiscalment equivalent a un sou.
• S’apliquen doncs els criteris de l’apartat RELACIÓ LABORAL  (TORNA A L'ÍNDEX)

3.5. PLANS DE PENSIONS

• Qui fa aportacions.
• Qui és el beneficiari.
• Diferència de tractament abans i després 1/1/2007.
• Quan es poden rescatar.  (TORNA A L'ÍNDEX)

3.6. CURSOS, CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, SEMINARIS

• Conceptes fiscalment equivalents a un sou, sempre que siguin puntuals i no suposin una organització empresarial.
• La retenció per part del pagador és del 21% (exercici 2012-13), igual que la retenció a professionals.
• La igualtat de retenció pot portar a què el retentor s’equivoqui i declari el pagament com a rendes professionals: conseqüències.  (TORNA A L'ÍNDEX)

 

(Informació elaborada per M. José Abella i Joan Balaguer)