Activitats i notícies

   

 • 05-07-17
  5 de juliol de 2017


  La Junta Directiva de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana ha decidit adherir-se al manifest «Per la Casa Museu Pedrolo a Tàrrega», que reivindica la recuperació de l'obra literària, la trajectòria cívica i el llegat intel·lectual de l'escriptor Manuel de Pedrolo, qui fou soci de l'Associació.

 • 03-07-17

  Joan Buades: Premi Crexells de literatura catalana, Crui. Els portadors de la torxa. [Més informació]
  Antoni Carrasco: Premi Ciutat d'Olot Maryan Vayreda de prosa narrativa, Ploreu per vosaltres. [Més informació]

 • 23-06-17
  22 de juny del 2017


  Poesia, prosa i teatre dels socis a viva veu

 • 22-06-17

  El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessió del dia 15 de juny, una moció presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A través d'aquesta moció el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula més feble, els autors.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">22 de juny de 2017</span></div><br /> <p align="justify">El Parlament de Catalunya ha aprovat, en la sessi&oacute; del dia 15 de juny, una moci&oacute; presentada per l'escriptora i diputada Gemma Lienas. A trav&eacute;s d'aquesta moci&oacute; el Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme diverses mesures de suport al sector del llibre tenint en compte tots els sectors implicats, en especial la seva baula m&eacute;s feble, els autors.</p> <p align="justify">Entre les mesures que es mencionen, destaquen: l'organitzaci&oacute; d'unes jornades professionals sobre sector del llibre per a radiografiar l'estat del sector i proposar mesures de suport; la creaci&oacute; d'una Direcci&oacute; General del Llibre que depengui del Departament de Cultura; la creaci&oacute; d'una Comissi&oacute; Parlament&agrave;ria per elaborar l'Estatut de l'artista i del creador; l'elaboraci&oacute; d'un estudi sobre la possibilitat d&rsquo;elaborar un projecte de llei del llibre, i garantir, d'acord amb la normativa europea, la compensaci&oacute; als autors pel pr&eacute;stec bibliotecari. La moci&oacute; tamb&eacute; insta el Govern a fomentar entre les fam&iacute;lies la creaci&oacute; de la biblioteca personal i impulsar les biblioteques escolars; a incrementar els ajuts a la creaci&oacute; i a la traducci&oacute; d'obres i a incrementar els programes de foment a la lectura.</p> <p align="center"><a href="/files/mocio-aprovada-sector-llibre-gencat-juny-2017.pdf" target="_blank"><b>Descarregueu la moci&oacute; del Parlament (pdf, 4 fulls)</b></a></p> <p align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Intervenci&oacute; de Gemma Lienas al Parlament en defensa de la moci&oacute; aprovada:</b><br /> <br /> &laquo;No s&eacute; si alg&uacute; de vost&egrave;s va llegir un article que va apar&egrave;ixer diumenge passat al diari <i>El Pa&iacute;s</i> a prop&ograve;sit de la mort de Juan Goytisolo. Comen&ccedil;ava amb aquestes paraules: &ldquo;Fa tres anys Juan Goytisolo gaireb&eacute; no tenia mitjans de subsist&egrave;ncia. No podia pagar els estudis dels seus afillats, que eren la ra&oacute; principal de la seva vida. Li fallaven les forces per emprendre una obra d&rsquo;envergadura.&rdquo;&nbsp; Aquest inici ja deixa patent la precarietat amb qu&egrave; vivia aquest escriptor, autor de m&eacute;s de 50 obres, per&ograve; el final de la cr&ograve;nica encara resultava m&eacute;s revelador.</p> <p align="justify">Alguna cosa passa quan tota la cadena del llibre: editors, distribu&iuml;dors, bibliotecaris i prescriptors pot viure del llibre, per&ograve; la baula m&eacute;s d&egrave;bil &ndash;autors i autores&ndash; no pot. Menci&oacute; a part mereixen les llibreries que tamb&eacute; es troben en una situaci&oacute; de molta incertesa.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, la nostra moci&oacute; no parla nom&eacute;s de fomentar el gust per la lectura. La nostre moci&oacute; fa refer&egrave;ncia sobretot al llibre, que no volem que desaparegui, i als creadors i creadores, que volem que puguin escriure i tenir una vida digna.</p> <p align="justify">Una de les nostres primeres demandes &eacute;s el desenvolupament d&rsquo;unes jornades al voltant del llibre on participin tots els sectors &ndash;amb un especial &egrave;mfasi en els creadors i creadores, perqu&egrave; es pugui sentir la seva veu. D&rsquo;aquestes jornades n&rsquo;esperem unes mesures que resolguin, o com a m&iacute;nim pal&middot;li&iuml;n, l&rsquo;estat d&rsquo;extenuaci&oacute; en qu&egrave; es troben.</p> <p align="justify">Ens caldria tamb&eacute; un projecte de llei del llibre. Pensin que tenim un llibre blanc de les ind&uacute;stries culturals de Catalunya que &eacute;s del 2002 i des de Madrid tenim la <i>Ley 10/2007 de la lectura, del libro y las bibliotecas</i>. O sigui, dos documents antics que caldria actualitzar i, sobretot, on s&rsquo;hauria de contemplar no nom&eacute;s la ind&uacute;stria cultural i les biblioteques sin&oacute; tamb&eacute; els creadors i creadores i les llibreries. D&rsquo;altra banda, tamb&eacute; ens cal l&rsquo;estatut del creador i l&rsquo;artista.</p> <p align="justify">Una part de la nostra moci&oacute; est&agrave; focalitzada en el llibre infantil i juvenil, perqu&egrave; justament &eacute;s amb aquesta mena de llibres amb qu&egrave; s&rsquo;inicia l&rsquo;h&agrave;bit lector. Si nens i nenes no visiten llibreries, si mai no compren llibres, de grans no seran consumidors de llibres i amb molta probabilitat tampoc no seran lectors vora&ccedil;os. Durant el temps en qu&egrave; he preparat aquesta intervenci&oacute;, he parlat amb molts llibreters i prescriptors de llibres, i tots coincideixen a dir que els bons lectors, els grans lectors, col&middot;leccionen llibres; &eacute;s a dir, tenen biblioteca personal.</p> <p align="justify">Per aix&ograve; creiem que cal implicar-hi les fam&iacute;lies &ndash;tal com es fa en altres pa&iuml;sos europeus&mdash; perqu&egrave; siguin conscients que tenir llibres a casa &ndash;en pisos de 30 m2, a la gent que s&rsquo;estima els llibres, n&rsquo;hi caben un reguitzell&ndash; i perqu&egrave; siguin conscients que llegir amb les seves criatures &eacute;s la millor activitat per incrementar la compet&egrave;ncia lectora i encomanar el plaer de la lectura.</p> <p align="justify">Per aix&ograve;, considerem que s&rsquo;hi hauria d&rsquo;involucrar tamb&eacute; ensenyament. El departament hauria d&rsquo;escoltar les reivindicacions del col&middot;lectiu Pere IV, que reclama m&eacute;s pres&egrave;ncia de la literatura a batxillerat, la mateixa que tenia fa uns anys, i que commina el professorat dels diversos nivells a&nbsp; exercir amb coratge la seva funci&oacute; cultural.</p> <p align="justify">Els vull recordar que els plans d&rsquo;estudis sense literatura, filosofia i hist&ograve;ria van precedir el m&oacute;n que descriu Ray Bradbury a <i>Fahrenheit 451</i>.</p> <p align="justify">En aquesta moci&oacute;, ens fem ress&ograve; de les persones &ndash;moltes d&rsquo;elles bibliotec&agrave;ries&ndash; que&nbsp; desaproven que tots els alumnes d&rsquo;un curs llegeixin el mateix llibre, que rebutgen la compra de vint-i-cinc llibres tots iguals per a cada aula i que detesten l&rsquo;est&egrave;s m&egrave;tode de fer ex&agrave;mens sobre els llibres literaris. Necessitem que l&rsquo;escola deslligui el llibre literari del material escolar, promogui la lectura com una font de plaer i fomenti l&rsquo;&uacute;s de les biblioteques i tamb&eacute; la creaci&oacute; de la biblioteca personal de cada alumne. I necessitem un professorat amb h&agrave;bits lectors consolidats.</p> <p align="justify">La nostra moci&oacute; no nom&eacute;s contempla el llibre infantil i juvenil sin&oacute; tamb&eacute;, naturalment, els d&rsquo;adults: novel&middot;les, poesia, teatre, assaig... Per aix&ograve;, entre d&rsquo;altres q&uuml;estions, demanem ajudes a la creaci&oacute;, respecte a la propietat intel&middot;lectual i pres&egrave;ncia del llibre als mitjans de comunicaci&oacute;.</p> <p align="justify">Per acabar voldria explicar-los per qu&egrave; serveix llegir ficci&oacute;.</p> <p align="justify">El cervell, el nostre &ograve;rgan m&eacute;s important, cont&eacute; un tipus especial de neurones que s'activen quan veiem a alg&uacute; fer alguna cosa. Per exemple, veiem una persona que es talla fent servir un ganivet, i gaireb&eacute; ho podem sentir al propi dit. Aquestes neurones, anomenades &ldquo;mirall&rdquo;, s&oacute;n les que ens permeten tenir empatia, posar-nos a la pell de l&rsquo;altre. Aquestes neurones tamb&eacute; s&rsquo;activen quan imaginem que alg&uacute; &eacute;s talla un dit. I el que &eacute;s millor: tamb&eacute; s&rsquo;activen quan llegim que alg&uacute; es talla amb un ganivet.</p> <p align="justify">Llegir vol dir entendre situacions davant de les quals potser no ens hem trobat mai. I aprendre a entendre les conductes dels personatges. Llegir es viure moltes m&eacute;s vides que la vida que tenim. I mentre tenim els personatges al cap som una mica ells. Jo s&oacute;c la Gemma Lienas i tamb&eacute; la Colometa, Madame Bovary, Ana Karenina, la Maga o la sra Dalloway.</p> <p align="justify">Per a tot aix&ograve; serveix llegir.</p> <p align="justify">Es pot viure sense llegir? I &eacute;s clar que s&iacute;. Tamb&eacute; es pot viure sense haver conegut l&rsquo;amor o el sexe. Per&ograve; que trist morir-se sense haver descobert aquests plaers. Tots tres, vull dir.&raquo;<br /> &nbsp;</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  No
 • 13-06-17
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">17 de juny de 2017</span></div> <br /> <p align="center"><b>Maria Josep Escriv&agrave;, Paco Esteve, Joan Gar&iacute;, Josep Millo, David Naval&oacute;n i Xavier Puchades s&oacute;n els guardonats amb els XXVII Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que reconeixen les millors obres de la literatura catalana publicades el 2016 per autors valencians.</b></p> <p align="center"><b> El digital <i>Diari La Veu</i>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, ha estat reconegut amb el Premi de Difusi&oacute;.</b></p> <p align="center"><b> La nit dels Premis de la Cr&iacute;tica ha tingut lloc divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia, a Val&egrave;ncia, en el transcurs d'una vetllada en la qual s'ha homenatjat l'escriptora Teresa Pascual, amb l'assist&egrave;ncia de prop d'un centenar de persones de l'&agrave;mbit cultural i associatiu valenci&agrave;.</b> <br /> &nbsp;</p> <p align="justify">El premi al millor <b>assaig</b> publicat l'any 2016 ha estat per <b>Joan Gar&iacute;</b> amb <b><i>L'&uacute;nica passi&oacute; noble</i></b> (Onada Edicions), un llibre que repassa alguns avatars recents del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i on l'autor reflexiona sobre el llegat d'escriptors com Montaigne o Fuster.</p> <p align="justify">La novel&middot;la de <b>Paco Esteve i Beneito</b>, <b><i>Si ha nevat</i></b> (Bromera), que ja va rebre el Premi Enric Valor, ha resultat guanyadora en la categoria de <b>narrativa</b>. A trav&eacute;s del peculiar protagonista, l'autor fa un recorregut per la hist&ograve;ria dels nevaters de les comarques centrals del Pa&iacute;s Valenci&agrave;.</p> <p align="justify">En la categoria <b>infantil</b>, ha estat guardonat el conte de <b>David Naval&oacute;n</b> <b><i>La senyora Neus</i></b> (T&agrave;ndem), amb il&middot;lustracions d'Ada Sinache, que ja es va endur el premi Carmesia de la Safor.</p> <p align="justify">En la categoria <b>juvenil</b>, el jurat ha premiat la novel&middot;la de <b>Josep Millo</b>, <b><i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i></b> (Bromera), que tracta el tema de l'amistat i el naixement de sentiments amorosos a trav&eacute;s d'una trama &agrave;gil i divertida.</p> <p align="justify"><b>Xavier Puchades</b> s'ha endut el premi a la millor obra teatral amb <b><i>Saqueig</i></b> (Bromera), Premi Ciutat d'Alzira, segona part d'una trilogia sobre la corrupci&oacute; i la resist&egrave;ncia.</p> <p align="justify"><b> Maria Josep Escriv&agrave;</b> ha rebut el premi al millor llibre de <b>poesia</b> de l'any, per <b><i>Serena barca</i></b> (Ed. del Buc), una obra &iacute;ntima i delicada que ha obtingut un gran &egrave;xit de cr&iacute;tica.</p> <p align="justify">El jurat ha estat format per Alba Fluix&agrave;, Joan Jes&uacute;s Pla i Lliris Pic&oacute; en les categories de poesia, literatura infantil i literatura juvenil; i per Aina Garcia Carb&oacute;, Mart&iacute; Dom&iacute;nguez i Rodolf Sirera en les d'assaig, narrativa i teatre.</p> <p align="justify">La junta de l'AELC al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha decidit atorgar el <b>Premi de Difusi&oacute;</b> al digital <a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><b><i>Diari La Veu</i></b></a>, d'Edicions La Veu del Pa&iacute;s Valenci&agrave; S. Coop. V., per la seva tasca en la difusi&oacute; i promoci&oacute; de la literatura catalana i la cultura valenciana arreu del Pa&iacute;s.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="0" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td><a href="http://www.onadaedicions.com/producte/L%E2%80%99%C3%BAnica-passi%C3%B3-noble/" target="_blank"><img src="/files/joan-gari-unica-passio-noble.jpg" title="Joan Gar&iacute;, L'&uacute;nica passi&oacute; noble (Onada)" alt="" width="119" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/si-ha-nevat.html" target="_blank"><img src="/files/paco-esteve-si-ha-nevat.jpg" title="Paco Esteve, Si ha nevat (Bromera)" alt="" width="111" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.tandemedicions.com/val/novetats_edit.php?id=1085" target="_blank"><img src="/files/david-navalon-senyora-neus.jpg" title="David Naval&oacute;n, La senyora Neus (T&agrave;ndem)" alt="" width="128" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/per-que-tot-em-passa-a-mi.html" target="_blank"><img src="/files/josep-millo-per-que-tot-em-passa-mi.jpg" title="Josep Millo, Per qu&egrave; tot em passa a mi? (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="https://www.bromera.com/fitxa-llibre-coleccions/items/saqueig.html" target="_blank"><img src="/files/xavier-puchades-saqueig.jpg" title="Xavier Puchades, Saqueig (Bromera)" alt="" width="108" height="170" /></a></td> <td><a href="http://www.edicionsdelbuc.com/llibres/serena-barca/" target="_blank"><img src="/files/maria-josep-escriva-serena-barca.jpg" title="Maria J. Escriv&agrave;, Serena barca (Buc)" alt="" width="109" height="170" /></a></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="justify">&nbsp;</p> <p class="rtecenter">&nbsp;<a href="https://www.diarilaveu.com/" target="_blank"><img src="/files/la-veu-pv_0.jpg" title="La Veu" alt="" width="450" height="90" align="absMiddle" /></a></p> <p align="justify">Els premiats ha rebut un diploma honor&iacute;fic i una escultura commemorativa de l'artista pl&agrave;stic Jordi Albi&ntilde;ana.<br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank"><img src="/files/27PremisAELC_FotoPRATSiCAMPS (8)g-COLLAGE.jpg" title="V&eacute;s a l'&agrave;lbum" alt="" width="500" height="500" align="absMiddle" /></a><br /> <span style="font-size: smaller;">Imatges del lliurament dels Premis, <a href="https://goo.gl/photos/ExeyVQmKG1UCoT1k9" target="_blank">visiteu l'&agrave;lbum sencer</a>. Fotografies: Prats i Camps</span></p> <p align="justify"><span style="font-size: larger;"><b> &ndash; Divendres 16 de juny, nit dels Premis de la Cr&iacute;tica &ndash; </b></span><br /> La poeta i llibretera Mariola Nos ha presentat el lliurament dels Premis, que ha tingut divendres 16 de juny a l'Octubre Centre de Cultura Contempor&agrave;nia (Sant Ferran, 12, Val&egrave;ncia). Hi han assistit prop d'un centenar de persones, representants del m&oacute;n cultural, associatiu i institucional com ara el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Fanny Tur, Consellera de Cultura del Govern Balear; Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave; i Abel Guarinos, director de CulturArts, entre molts altres. Durant el lliurament dels Premis s'ha fet homenatge a la poeta Teresa Pascual, amb una glosa a c&agrave;rrec de Neus Aguado, i hi ha hagut un recital d'Eva D&eacute;nia &amp; Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> <br /> <span style="font-size: larger;"><b>Val&egrave;ncia, centre de la literatura catalana</b></span><br /> Cr&ograve;nica de N&uacute;ria Cadenes, publicada a <a href="http://www.vilaweb.cat/noticies/valencia-centre-de-la-literatura-catalana/" target="_blank"><i>Vilaweb</i></a>, 17 de juny de 2017.<br /> <br /> &laquo;Les temperatures, a fora, trencaven estad&iacute;stiques. L&rsquo;aire condicionat garantia, a dins, que les abra&ccedil;ades, els retrobaments, els nervis mantindrien els term&ograve;metres a ratlla. &lsquo;I qu&egrave;, que fa&ccedil;a basca?&rsquo;, s&rsquo;exclamava alg&uacute; mentre cercava cadira: &lsquo;la literatura fa bon estar&rsquo;.<br /> <br /> Divendres a la nit, 16 de juny. Val&egrave;ncia. I, com si f&oacute;ssim un pa&iacute;s normal, o perqu&egrave; aspirem a ser-ho, o perqu&egrave; ho som, fins i tot, quan ens hi posem, escriptors, editors, gent de la cultura en general (el poeta Marc Granell; la presidenta dels editors valencians, Dolors Pedr&oacute;s; Toni Gisbert, d&rsquo;Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;; Abel Guarinos, director de CulturArts&hellip;), tamb&eacute; representants de les institucions, anaven fent cap a l&rsquo;Octubre CCC, l&rsquo;edifici hist&ograve;ric de fa temps rejovenit i transformat en catalitzador cultural. Els convocaven els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians, que organitza l&rsquo;Associaci&oacute; d&rsquo;Escriptors en Llengua Catalana (AELC), i que enguany arribaven a la vint-i-setena edici&oacute;.<br /> <br /> Com en una premonici&oacute; de reconeixements, l&rsquo;acte, que enguany condu&iuml;a l&rsquo;escriptora i llibretera Mariola Nos, s&rsquo;obria amb els versos de Maria Beneyto. Versos musicats. Eva D&eacute;nia oferia en prim&iacute;cia un tast del treball que t&eacute; al forn, precisament sobre els textos de Beneyto, i en plena sintonia amb el violoncel de Merxe Mart&iacute;nez.<br /> <br /> Les intervencions que van seguir la m&uacute;sica van coincidir en la celebraci&oacute; del canvi de tarann&agrave; institucional al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. Punt i seguit: i en les tasques que romanen, ara, pendents.<br /> <br /> Gemma Pasqual, vice-presidenta de l&rsquo;AELC pel Pa&iacute;s Valenci&agrave;, va destacar la necessitat de donar pres&egrave;ncia p&uacute;blica a la literatura: &lsquo;La llengua i les propostes est&egrave;tiques que s&rsquo;hi expressen&rsquo;, va recalcar, &lsquo;amb la literatura al capdavant, s&oacute;n la principal aportaci&oacute; que el nostre pa&iacute;s pot fer a la diversitat cultural, i per aix&ograve; les institucions p&uacute;bliques han de promoure-les&rsquo;.<br /> <br /> El guant va ser agafat al vol per les representants de les institucions: Fanny Tur, consellera de Cultura del Govern Balear (i escriptora tamb&eacute;), va recordar la import&agrave;ncia i la necessitat d&rsquo;aquesta visibilitzaci&oacute;, i Maria Josep Amig&oacute;, vice-presidenta de la Diputaci&oacute; de Val&egrave;ncia, va destacar que &lsquo;el conreu de la literatura en llegua catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave; ha patit i pateix encara molts entrebancs&rsquo;. I va continuar: &lsquo;Durant anys, la diputaci&oacute; era hostil no tan sols per a la nostra llengua sin&oacute; tamb&eacute; per a qualsevol cosa que significara dignificar el nostre pa&iacute;s.&rsquo; Una pausa. I l&rsquo;afirmaci&oacute; contundent que ha tancat les intervencions institucionals: &lsquo;Eixos temps han acabat. Ac&iacute; em teniu, treballem per a vosaltres.&rsquo;<br /> <br /> <b>Sense por</b><br /> I va arribar l&rsquo;hora dels premis: l&rsquo;alegria dels guardonats, el respecte dels col&middot;legues. I el jurat, amb la tranquil&middot;litat de tenir la feina feta. Mart&iacute; Dom&iacute;nguez, amb gran somriure caracter&iacute;stic, Rodolf Sirera, Alba Fluix&agrave; i Aina Garcia Carb&oacute; van ser els encarregats d&rsquo;anar llegint els t&iacute;tols guanyadors, i els noms dels autors: Maria Josep Escriv&agrave; (<i>Serena barca</i>, Edicions del Buc), va escampar un ram de versos; Josep Millo (<i>Per qu&egrave; tot em passa a mi?</i>, Bromera), va defensar aquest escriure per a joves i ajudar a con&egrave;ixer-se; David Naval&oacute;n (<i>La senyora Neus</i>, Tabarca), va recordar que &lsquo;tots som diferents i, per tant, &uacute;nics i especials&rsquo;; Joan Gar&iacute; (<i>L&rsquo;&uacute;nica passi&oacute; noble</i>, Onada) va reivindicar l&rsquo;assaig literari com a g&egrave;nere; Xavier Puchades (<i>Saqueig</i>, Bromera) va citar una frase del desaparegut Josep Llu&iacute;s Sirera com a est&iacute;mul vital i creatiu: &lsquo;No hem de tenir por de la tristesa ni de despertar sospites&rsquo;; i Paco Esteve (<i>Si ha nevat</i>, Bromera) va fer riure la concurr&egrave;ncia tot cercant la relaci&oacute; entre la seva novel&middot;la i la pericana, plat divers, caracter&iacute;stic, i, de segur, amb met&agrave;fores amagades.<br /> <br /> Les dues darreres mans blanques, tancades en puny, en for&ccedil;a per a escriure, en llibre (les obres creades per l&rsquo;artista Jordi Albinyana amb ganes d&rsquo;esdevenir s&iacute;mbol dels Premis de la Cr&iacute;tica), van ser per al diari <i>La Veu</i> (Premi Difusi&oacute;) i per a la poeta Teresa Pascual. I tothom va poder con&egrave;ixer la manera de fer i de viure i de treballar d&rsquo;una generaci&oacute; que va quedar definida en una frase concisa de la mateixa Pascual: &lsquo;Ho hav&iacute;em de decidir tot.&rsquo; Vull escriure, qu&egrave; he de llegir abans de posar-m&rsquo;hi, en quina llengua escriur&eacute;, com la podr&eacute; aprendre: tot. Tantes coses que ara sovint donem per fetes i que, en realitat, s&oacute;n decisions.<br /> <br /> Tal com va recordar Bel Olid, presidenta de l&rsquo;AELC, en cloure l&rsquo;acte, ara que l&rsquo;entitat es prepara per a celebrar el 40&egrave; aniversari, &lsquo;amb plena consci&egrave;ncia del cam&iacute; que ja hem fet&rsquo; i constatant tamb&eacute; &lsquo;la qualitat de la collita del 2016&rsquo;, podem afirmar que &lsquo;amb la for&ccedil;a de les arrels, mirem cap al futur&rsquo;.<br /> <br /> Tamb&eacute; des de Val&egrave;ncia, naturalment.&raquo;</p> <p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cOkQI6K55KY" allowfullscreen="" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe></p><p align="justify">Els Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians els convoca l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana des de 1991. Amb 27 edicions s'han erigit com uns dels premis m&eacute;s importants de la literatura catalana al Pa&iacute;s Valenci&agrave;. &Eacute;s un premi a obra publicada i, per tant, al marge de cap inter&egrave;s comercial.</p> <p align="justify">Aquesta 27a edici&oacute; dels Premis de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians compta amb el patrocini i la col&middot;laboraci&oacute; d'Acci&oacute; Cultural del Pa&iacute;s Valenci&agrave;, CEDRO, la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes i la Universitat d'Alacant.<br /> &nbsp;</p> <p align="justify"><b><a href="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/index.php" target="_blank"><img src="http://www.escriptors.cat/autors/pascualt/Pasqual_.jpg" style="border:10px solid #FFFFFF" title="Teresa Pascual" alt="" width="200" height="260" align="left" /></a>Teresa Pascual</b> (Grau de Gandia, 1952), &eacute;s, sobretot, poeta.<br /> &nbsp;<br /> Estudia Filosofia a la Universitat de Val&egrave;ncia i &eacute;s professora d'ensenyament secundari a Gandia. Es d&oacute;na a con&egrave;ixer amb el seu primer poemari <i>Flexo</i>, guardonat amb el premi Senyoriu d'Ausi&agrave;s March 1987, que surt publicat el 1988; any en qu&egrave; guanya el premi Vicent Andr&eacute;s Estell&eacute;s amb <i>Les hores</i>. M&eacute;s tard escriu <i>Arena</i> (1992), <i>Curriculum Vitae</i> (1996) i amb <i>El temps en ordre</i> publicat l'any 2002 obt&eacute; el premi Cr&iacute;tica Serra d'Or de poesia 2003. Continua amb <i>Rebel&middot;li&oacute; de la sal</i> (2008), Premi de la Cr&iacute;tica Catalana i Premi de la Cr&iacute;tica dels Escriptors Valencians ex aequo de poesia,<font class="text"> <i>Her&egrave;ncies</i> (2011), escrit amb Carme Gregori, que obt&eacute; el Premi Manel Garcia Grau,</font> i <i>Val&egrave;ncia Nord</i> (2014).<br /> &nbsp;<br /> Ha tradu&iuml;t de l'alemany, amb Karin Shepers, <i>L'enfonsament del Tit&agrave;nic</i>, de Hans Magnus Enzensberger (Val&egrave;ncia, 1993) i <i>Poesia completa</i>, d'Ingeborg Bachmann (Val&egrave;ncia, 1995).<br /> &nbsp;<br /> Est&agrave; antologada, entre d'altres, en els reculls <i>Camp de mines. Poesia catalana del Pa&iacute;s Val&egrave;ncia, 1980-1990</i> (Val&egrave;ncia, 1991) i <i>Trenta poetes catalanes del segle XX</i> (Barcelona, 1999).</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 12-06-17
  Tercera trobada d'escriptors eivissencs i formenterers, «Entre illes», divendres 9 de juny a la biblioteca Municipal Can Ventosa d'Eivissa.
  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de juny de 2017</span></div> <br /> <p align="justify">Per tercer any l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana ha celebrat una trobada entre escriptors eivissencs i formenterers, l'&laquo;Entre illes&raquo;, divendres passat 9 de juny a la biblioteca Municipal Can Ventosa d'Eivissa.</p> <p align="justify">La trobada ha consistit en un recital amb col&middot;loqui informal, obert a tothom, per a fomentar el coneixement dels nostres escriptors entre el p&uacute;blic local i tamb&eacute; per a crear comunitat entre els propis autors, aprofitant aquesta trobada &uacute;nica a les Piti&uuml;ses. L'ha coordinat i presentat la poeta i traductora Nora Albert, vocal de la Junta de l'AELC, i hi han participarat Carme Balanzat, Ben Clark, Carles Fabregat, Joan Ferrer, Maria Teresa Ferrer, Julio Herranz, Ramon Mayol, Bartomeu Ribes, Toni Roca, Emma Segura, Fina Torres, Mari&agrave; Torres, Sergi Torr&oacute; i Jaume Vidal Forteza.</p> <p align="justify">El primer any, a Eivissa, es va dedicar a la <i>Cr&ograve;nica</i> de Ramon Muntaner en el 750&egrave; aniversari del naixement de l'autor, i l'any passat, a Formentera, es va fer coincidir amb el Dia Mundial de la Poesia. Enguany la trobada s'ha dedicat a la mem&ograve;ria de l'eivissenca <a href="http://www.memoro.org/es-ca/percorso_dett.php?ID=%28556%29" target="_blank">Catalina Ferrer Tur</a>, s&ograve;cia d'honor de l'AELC, finada el passat mes de mar&ccedil; a l'edat de vuitanta anys. Alguns autors que no van poder assistir a l'acte, com Iolanda Bonet o Manel Mar&iacute;, van enviar els seus textos per a llegir en record de Catalina Ferrer.</p><p align="center"><iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/smko_U5ysYc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p> <p align="center"> <table cellspacing="5" cellpadding="5" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><a href="https://photos.google.com/share/AF1QipPTGP1VDCR7VpPEXBmHi_VD88TNZ-Uia-fDHATlPDtRilellxcaBHTlPOXHOjuQ2w/photo/AF1QipM-CCqA3ZZ6-moaZg_jNvqfxJBKYBRhpjwUxrkW?key=Sm5wYnpUUklqWG5obHJfUG5EVjVJeTBVejZlUGd3" target="_blank"><img src="/files/image2-COLLAGE.jpg" title="&Agrave;lbum de fotografies" alt="" width="275" height="275" align="absMiddle" /></a></td> <td class="rtecenter"><a href="https://photos.google.com/share/AF1QipPTGP1VDCR7VpPEXBmHi_VD88TNZ-Uia-fDHATlPDtRilellxcaBHTlPOXHOjuQ2w/photo/AF1QipM-CCqA3ZZ6-moaZg_jNvqfxJBKYBRhpjwUxrkW?key=Sm5wYnpUUklqWG5obHJfUG5EVjVJeTBVejZlUGd3" target="_blank"><img src="/files/image3-COLLAGE.jpg" title="&Agrave;lbum de fotografies" alt="" width="275" height="275" align="absMiddle" /></a></td> </tr> </tbody> </table> <br /> Cliqueu per veure l'&agrave;lbum de fotografies.</p> <p align="justify">Organitzat per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana amb la col&middot;laboraci&oacute; de l'Ajuntament d'Eivissa, la Biblioteca Municipal Can Ventosa, la Conselleria de Participaci&oacute;, Cultura i Esports-Illenc-Talent IB, i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p class="rtecenter"><img src="/files/image19.PNG" alt="" width="450" height="800" align="absMiddle" />(Manel Mar&iacute;)<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <div class="rtecenter"><a href="/files/entre-illes-2017-eivissa.pdf" target="_blank"><img src="/files/entre-illes-2017-eivissa.png" title="Entre Illes 2017" alt="" width="550" height="259" align="absMiddle" /></a></div> <p>&nbsp;</p> <br />
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 07-06-17

  L'Assemblea General Anual del Consell Europeu d'Escriptors ha tingut lloc a Barcelona els dies 11 i 12 de juny, hostatjada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana amb el suport de de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

  Destacat ampliat: 
  <div class="rteright"><span style="font-size: smaller;">12 de juny del 2017</span></div> <br /> <p class="rtecenter"><b>L'Assemblea General Anual del Consell Europeu d'Escriptors ha tingut lloc a Barcelona els dies 11 i 12 de juny, hostatjada per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana amb el suport de de l'&agrave;rea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona.</b></p> <p class="rtecenter"><b>Amb motiu de l'assemblea s'ha organitzat un recital breu de Clara Peya i Patr&iacute;cia Bargall&oacute; amb entrada lliure i aforament limitat, amb textos del cat&agrave;leg <i>Women Writers in Catalan</i>.</b></p> <p align="justify">El Consell Europeu d'Escriptors (<a href="http://www.europeanwriterscouncil.eu/" target="_blank"><i>European Writers' Council</i></a>, EWC) &eacute;s la federaci&oacute; europea d'associacions d'escriptors, amb seu a Brussel&middot;les. Aglutina m&eacute;s de 60 associacions de 34 pa&iuml;sos dels quatre punts cardinals del continent europeu, entre les quals hi ha l'AELC des del 1989.</p> <p align="justify"><img src="/files/logoEWC.jpg" alt="" width="250" height="218" align="left" />La seva funci&oacute; &eacute;s representar els interessos dels escriptors europeus, principalment a trav&eacute;s de la Comissi&oacute; Europea, i especialment pel que fa a la defensa i promoci&oacute; dels drets dels escriptors europeus, tant de car&agrave;cter moral com econ&ograve;mic. Darrerament la seva activitat s'ha centrat en contrarestar, amb reunions, confer&egrave;ncies, audi&egrave;ncies i informes t&egrave;cnics, les accions de <i>lobbying</i> que les grans multinacionals duen a terme a la Comissi&oacute; i al Parlament europeus. Entre altres, l'EWC tamb&eacute; va impulsar l'<a href="http://www.euprizeliterature.eu/" target="_blank"><i>European Union Prize for Literature</i></a> que pret&eacute;n promoure autors novells.<br /> &nbsp;<br /> A m&eacute;s dels afers de tr&agrave;mit, la presidenta en funcions de l'EWC, Malin Koch (Swedish Writers' Union), ha explicat en quin punt es troben les negociacions sobre la directiva Europea per al mercat &uacute;nic digital (<a href="https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en" target="_blank"><i>Digital Single Market</i></a>), que modifica les lleis de propietat intel&middot;lectual en l'&agrave;mbit digital. La vocal de la Junta Directiva Ružica Cindori ha informat sobre la situaci&oacute; del pr&eacute;stec bibliotecari (<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/rental-right/index_en.htm" target="_blank"><i>Public Lending Right</i></a>) i les iniciatives per a fer realitat a tots els pa&iuml;sos el dret a una remuneraci&oacute; equitativa i efectiva, i la representant de l'Associaci&oacute; d'escriptors de no-ficci&oacute; de Finl&agrave;ndia, Mari Wallgren, ha liderat un debat sobre les estrat&egrave;gies de <i>lobyying</i> a la Comissi&oacute; Europea. Tamb&eacute; s'ha aprofitat aquesta assemblea anual per aprovar l'adhesi&oacute; a l'EWC de l'<a href="http://acescritores.com/" target="_blank"><i>Asociaci&oacute;n Colegial de Escritores de Espa&ntilde;a</i></a> (ACE).</p> <p class="rtecenter"><a href="/files/IMG_5239.jpg" target="_blank"><img src="/files/IMG_5239.jpg" alt="" width="550" height="413" align="absMiddle" /></a><br /> Els representants de les associacions europees, acompanyats d'alguns escriptors catalans, al Palau de la Virreina.</p> <p align="justify"><br /> L'Assemblea s'ha acabat amb les eleccions per a la renovaci&oacute; de la junta directiva de l'European Writers' Council. El president de la Uni&oacute; Sueca d'Escriptors, Gunnar Ardelius, ha estat elegit nou president de l'European Writers' Council i la representant de la Uni&oacute; d'Escriptors Alemanys, Gerlinde Schermer-Rauwolf, ha estat elegida vicepresidenta. Els vocals de la nova Junta Directiva s&oacute;n l'estoni&agrave; Tiit Aleksejev, la croata Ružica Cindori, la neerlandesa Janne Rijkers i l'anglesa Nicola Solomon.<br /> <style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><style type="text/css">p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }</style></p> <p style="margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" align="justify">Amb motiu de l'assemblea, diumenge al vespre, a l'entrada de carruatges del Palau de la Virreina (Rbla., 99, Barcelona), ha tingut lloc un recital breu, obert al p&uacute;blic en general. La pianista i compositora Clara Peya, acompanyada de l'actriu Patr&iacute;cia Bargall&oacute;, han oferit un espectacle creat especialment per a l'ocasi&oacute; a partir d'una selecci&oacute; de textos del cat&agrave;leg <a href="/node/14026" target="_blank"><i>Women Writers in Catalan</i></a>, editat per Raig Verd.</p> <p align="center"><table cellspacing="5" cellpadding="5" border="1" align="center"> <tbody> <tr> <td class="rtecenter"><img src="/files/IMG_5337.jpg" alt="" width="275" height="206" /></td> <td class="rtecenter">&nbsp; <img src="/files/IMG_5355.jpg" alt="" width="275" height="206" /></td> </tr> </tbody> </table></p> <p align="justify">L'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana va ingressar el 1989 a l'<i>European Writers' Council</i> (anteriorment <i>European Writers&rsquo; Congress</i>) per a disposar de veu pr&ograve;pia a invell internacional, seguir de prop l'evoluci&oacute; a Europa de les q&uuml;estions d'&agrave;mbit professional i mantenir contacte amb altres associacions europees. En aquest sentit, el 1994 l'AELC va hostatjar el congr&eacute;s &laquo;Cultura i Drets&raquo;, que va permetre aprovar el &laquo;Manifest de Barcelona&raquo;, epicentre d'actuaci&oacute; de l'EWC i de diverses reivindicacions del sector creatiu a Europa durant anys. L'AELC hi ha estat representada per Vicen&ccedil; Llorca, Jaume P&eacute;rez Montaner i Guillem-Jordi Graells, entre altres. Des de 2015 hi &eacute;s representada per Bel Olid.</p> <br /> <p align="center"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/JFkECLX5GbA" allowfullscreen="" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe><br />Fragment del recital de Clara Peya i Patr&iacute;cia Bargall&oacute; a partir del cat&agrave;leg <i>Women Writers in Catalan</i>.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si
 • 06-06-17

  Laia Aguilar: Premi Carlemany per al foment de la lectura, Wolfgang (extraordinari). [Més informació]
  Xavier Aliaga: Premi Pin i Soler Ciutat de Tarragona de novel·la, Les quatre vides de l'oncle Antoine. [Més informació]

 • 31-05-17

  Aquest dissabte tindrà lloc a la Plaça del Roser de Santanyí un recital que conjugarà l'obra dels poetes Pere Joan Martorell, Glòria Julià Estelrich i Manel Marí amb vins del sud de Mallorca. Bàrbara Mesquida, filòloga i propietària dels cellers Mesquida-Mora de Porreres, construirà ponts entre els poemes i vins de sis cellers diferents.

  Destacat ampliat: 
  <p align="center"><u><span style="font-size: larger;"><b>Recital de poesia amb tast de vins a Santany&iacute;</b></span></u></p> <p align="center">Aquest dissabte a les 19:30h tindr&agrave; lloc a la Pla&ccedil;a del Roser de Santany&iacute; un recital que conjugar&agrave; l'obra dels poetes Pere Joan Martorell, Gl&ograve;ria Juli&agrave; Estelrich i Manel Mar&iacute; amb vins del sud de Mallorca.<br />&nbsp; <br /> B&agrave;rbara Mesquida, fil&ograve;loga i propiet&agrave;ria dels cellers <a href="https://www.facebook.com/mesquidamora/" target="_blank">Mesquida-Mora</a> de Porreres, construir&agrave; ponts entre els poemes i vins de sis cellers diferents.<br />&nbsp; <br /> Aquest tast de poesies i vins forma part del <a href="http://www.conselldemallorca.net/media/50980/triptic_versud.pdf" target="_blank">cicle d'acci&oacute; po&egrave;tica <i>VerSud</i></a>, que escampa una aut&egrave;ntica primavera liter&agrave;ria entre els mesos de maig i juny a Santany&iacute;, Campos, Felanitx i Ses Salines.</p> <p align="justify">El tast de vins inclou dos vins blancs: Son Alegre i Mesquida Mora; un vi rosat: Serra de Llevant; i tres vins negres: &Agrave;nima Negre, Vi d&rsquo;Auba i Chateau Paquita. El preu &eacute;s de 5 euros, i inclou una copa especial Col&middot;lecci&oacute; Tast del Centre de Poesia Blai Bonet, amb versos de Blai Bonet, Miquel Bau&ccedil;&agrave; i Dami&agrave; Huguet. Aforament limitat.</p> <p align="justify"><b>Pere Joan Martorell</b> (Lloseta, 1972), llicenciat en Psicologia, &eacute;s poeta, narrador i cr&iacute;tic literari. Ha publicat una quinzena d'obres entre llibres de poesia i de narrativa. Entre altres, els reculls de poesia <i>Del record contra el temps</i> (1995, Premi Lloren&ccedil; Moy&agrave;), <i>Curs de mat&egrave;ria reservada </i>(1997, Premi Mart&iacute; Dot), <i>Breviari de la cendra</i> (2001), <i>Llibre de cera</i> (2005, Premi Viola d'Argent dels Jocs Florals de Barcelona), <i>Dansa nocturna</i> (2007, Premi Ciutat de Palma), <i>Aquest Cor</i> (2012), i el darrer, <i>Mitologia</i> (2017), publicat a l'editorial Lleonard Muntaner. Tamb&eacute; &eacute;s autor de les novel&middot;les <i>Nocturn sense estrelles</i> (2006) i <i>Llibre de les revelacions </i>(2007) i dels reculls de relats <i>Art de trobar veritat</i> (2002) i <i>Vides errants</i> (2013, Premi Pare Colom d'Inca).</p> <p align="justify"><b>Gl&ograve;ria Juli&agrave; Estelrich</b> (Portocolom, 1983), llicenciada en Filologia catalana, &eacute;s poeta i m&uacute;sic. Va ser cofundadora del grup musical Llun&agrave;tiques el 1995, i del col&middot;lectiu i la revista hom&ograve;nima P&egrave;l Capell. Ha publicat els poemaris <i>Clandestima</i> (2006) i <i>Herba negra</i> (2014), amb un pr&ograve;leg de Mireia Calafell. En aquest darrer poemari, que publica l'editorial AdiA, el llenguatge &eacute;s planer i els sentiments i les idees que s'hi projecten volen reflectir l'amor per les coses petites, per les hist&ograve;ries de cada dia, sense maquillatge, cruament.</p> <p align="justify"><b>Manel Mar&iacute;</b> (Eivissa, 1975), llicenciat en Sociologia a la Universitat de Val&egrave;ncia, actualment viu a Alboraia (Horta Nord). &Eacute;s guionista de televisi&oacute;, articulista, col&middot;laborador del diari <i>&Uacute;ltima Hora</i>, traductor i corrector ling&uuml;&iacute;stic. Ha estat, tamb&eacute;, fundador de &laquo;Poesia per la Revolta&raquo;, cicle i taller d'accions po&egrave;tiques de l'espai Ca Revolta de Val&egrave;ncia. &Eacute;s autor dels poemaris <i>Poemes en gris</i> (1999, Premi Miquel &Agrave;ngel Riera), <i>Poemari de descortesia</i> (2000), <i>Clarisse</i> (2000), <i>Patrimoni dels dies</i> (2001, Premi Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs), <i>Desh&agrave;bitat</i> (2004, Premi Senyoriu d'Ausi&agrave;s March), <i>No pas jo</i> (2006, Premi Mallorca), <i>El t&agrave;lem</i> (2008, Premi Ciutat de Palma) i, el darrer, <i>Tavern&agrave;ries</i> (2016, Premi Val&egrave;ncia de poesia) publicat a Bromera.</p> <p align="center"><a href="/files/poesia-vi-santanyi.pdf" target="_blank"><img src="/files/poesia-vi-santanyi.jpg" title="Poesia i vi a Santany&iacute;" alt="" width="550" height="249" align="absMiddle" /><br /> </a></p> <p align="justify">Activitat organitzada conjuntament per l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana, el Centre Blai Bonet de la Fundaci&oacute; Casa Museu i l'Ajuntament de Santany&iacute;, amb el patricini de CEDRO i la Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p> <p align="center"><span style="font-size: larger;"><b><br /> </b><u><b>Espai Reverb</b></u></span><br /> <br /> Recital de novetats liter&agrave;ries a la Fira del Llibre de Palma<br /> <br /> Miquel Bezares, Esperan&ccedil;a Camps, Joan Jordi Miralles, Felip Munar, Sebasti&agrave; Perell&oacute;, Ivone Puig i Ant&ograve;nia Vicens presenten i llegeixen les seves novetats liter&agrave;ries a la Fira del Llibre de Palma convidats per l'AELC.</p> <br /> <p align="justify">Un any m&eacute;s l'Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) col&middot;labora amb la <a href="http://www.llibretersmallorca.cat/programa-activitats-fira-del-llibre-2017" target="_blank">Fira del Llibre de Palma</a>, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca del 26 de maig al 4 de juny.</p> <p align="justify">L'AELC hi presentar&agrave; un dels actes que clouran la Fira, l'&laquo;Espai Reverb&raquo;, que tindr&agrave; lloc a l'espai obert de la Fira, al passeig d'Es Born, el diumenge 4 de juny a les sis de l'horabaixa.</p> <p align="justify"><a href="/files/espai-reverb-aelc-fira-llibre-palma-2017.png" target="_blank"><img src="/files/espai-reverb-aelc-fira-llibre-palma-2017.png" title="Espai Reverb" style="border:10px solid #FFFFFF" alt="" width="250" height="531" align="left" /></a>Consisteix en la presentaci&oacute; i lectura, per part dels propis autors, de novetats liter&agrave;ries publicades despr&eacute;s de la darrera Fira del Llibre. Els autors convidats disposaran d'uns deu minuts per a fer ressonar la seva obra. <br /> &nbsp;<br /> De Mallorca hi participen <a href="http://www.escriptors.cat/autors/bezaresm/pagina.php?id_sec=3119" target="_blank"><b>Miquel Bezares</b></a>, que vindr&agrave; amb el seu darrer llibre de poemes, <i>Si s&oacute;n flors</i> (Edicions del Buc), <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Felip_Munar_i_Munar" target="_blank"><b>Felip Munar</b></a>, que presentar&agrave; l'estudi <i>La universalitat de la glosa</i> (Documenta Balear), <a href="http://www.escriptors.cat/autors/perellos/pagina.php?id_sec=3920" target="_blank"><b>Sebasti&agrave; Perell&oacute;</b></a>, que hi participar&agrave; amb el recull de poemes <i>Amb la maror</i> (Lleonard Muntaner) i <a href="http://www.escriptors.cat/autors/vicensa/pagina.php?id_sec=1544" target="_blank"><b>Ant&ograve;nia Vicens</b></a>, amb el llibre de poemes <i>Tots els cavalls</i> (LaBreu). De Menorca hi participar&agrave; <a href="http://www.escriptors.cat/autors/campse/pagina.php?id_sec=836" target="_blank"><b>Esperan&ccedil;a Camps</b></a>, que llegir&agrave; fragments de la novel&middot;la <i>La draga</i> (Llibres del Delicte) i <a href="http://www.cossetania.com/a-sol-post-2020" target="_blank"><b>Ivone Puig Artigas</b></a> per Eivissa, amb la novel&middot;la <i>A sol post</i> (Cosset&agrave;nia). <a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Jordi_Miralles_i_Broto" target="_blank"><b>Joan Jordi Miralles</b></a>, escriptor, dramaturg i cineasta resident a Manresa, hi presentar&agrave; el seu darrer text teatral, <i>Els nens feli&ccedil;os</i> (Males Herbes).<br /> &nbsp;<br /> Laia Martinez i Lopez, vocal de l'AELC per Mallorca, presentar&agrave; l'acte.<br /> &nbsp;<br /> Consulteu<a href="https://www.facebook.com/events/426699827715573/?active_tab=discussion" target="_blank"> en aquest enlla&ccedil;</a> la p&agrave;gina d'&laquo;Espai Reverb&raquo; per saber-ne m&eacute;s sobre els participants i les obres que hi presenten. <a href="http://www.llibretersmallorca.cat/programa-activitats-fira-del-llibre-2017" target="_blank">En aquest enlla&ccedil;</a> trobareu tota la informaci&oacute; sobre la Fira.<br /> &nbsp;<br /> Ho organitza: Associaci&oacute; d'Escriptors en Llengua Catalana.<br /> Ho patrocina: Conselleria de Cultura, Participaci&oacute; i Esports - Illenc.<br /> Hi col&middot;laboren: CEDRO, Gremi de Llibreters de Mallorca, Instituci&oacute; de les Lletres Catalanes.</p>
  Mostrar a bloc de Notícies: 
  Si