Autors i Autores

Serafí Pitarra (Frederic Soler)
1839-1895

Coberta de l'obra Lo Cantador.

Teatre: Lo Cantador

LO CANTADOR

Lo teatro representa l'interior d'una presó; en un cantó la gitana ajeguda sobre un pelut, aprop d'una taula rústica ahont hi haurá una carbassa, recado d'escriure, etc., etc.

Acte II

Escena I


LIBORI, BALDIRI.

Lo segon, ab un gran manyoch de claus obra la porta á n'al primer, qu entra coixejant.


BALDIRI: Endavant.
LIBORI: (Entrant.) Bon dia.
BALDIRI: ¡Hola!
Libori, ¿qué dihém de bó?
LIBORI: ¡Ay fill meu! ¿qué vols que diga?
qu'estich mort de l'ull de poll.
(Deixantse anar sobre una cadira fatigat.)

BALDIRI: Te fesses lo calsat gran.
(Recalcantho.)
LIBORI: Si ho es.
BALDIRI: Donchs bé; no ho es prou.
LIBORI: Ja't dich jo qu'es un martiri
dels mes grossos qu'hi ha l mon.
BALDIRI: Mira: agafa un trempaplomas,
feshi un tall, y s'acabó.
LIBORI: ¿Que't pensas potser que robo
per llensá així un calsat nou?
BALDIRI: Y donchs, home, ¿que vols ferhi?
LIBORI: Aguantarme.
BALDIRI: No pas jo. Pero digas.
LIBORI: ¡Qué!
BALDIRI: ¿Qué diuhen?
¿L'amo encara es tan rabiós?
LIBORI: Justament ara ell m'envía.
BALDIRI: ¿Y aixó, donchs, qué hi ha de nou?
LIBORI: A veure si la gitana
y'l seu fill, lo Cantador,
segueixen sens novetat.
BALDIRI: Per ara digas que bons.
(Senyalantla.)
Ella dormint tot lo día
y fent uns ronchs que fa po;
ó, si's desperta algun rato,
bebent mes tragos que'l món.
Ell, allá, al seu calabosso,
que, per sort, no es gaire fosch,
ó bé escriu cada punt versos,
per l'estil dels qu'hi ha á n'als goigs,
ó bé canta ab la guitarra
cansons que trencan lo cor.
LIBORI: ¿Y no'n canta de bermellas?
BALDIRI: ¿De bermellas?... psi... molt poch.
LIBORI: Ya saber, també, que'l pobre
no pot estar molt d humor.
BALDIRI: Donchs, ab tot y aixó, Libori,
te dich que té un escrit bó.
Mírat, jo, com que tinch l'oncle
que ja sabs que's diu Ramón,
y es passat demá'l seu sant,
vaig dir que'm fes lo favor
de ferm, per darli'ls bons días,
una felicitació,
y ¡amigo! m va fé una décima
que faría enterní un mort.
LIBORI: ¿Se pot sentí?
BALDIRI: (A la butxaca.)Aquí la porto.
Escolta bé.(Trayentla y preparantse á llegir.)
LIBORI: (Parant atenció.) Vaja, donchs.
BALDIRI: (Llegint.) Con delicia verdadera
vuestro santo disfrutad,
y en esta festividad
sea vuestra dicha entera;
tal es la voz lisonjera
del alma, que esto le agrada,
y, si es del cielo escuchada
suplica al Señor, rendida,
que le dé dicha cumplida
para tan solemne diada.-
LIBORI: ¡Si que amigo, es cosa bona!
BALDIRI: ¿T'agrada, vritat?
LIBORI: Y molt.
No mes qu'una cosa estranyo,
que te la dirá tothom.
¿Cóm es qu es en castanyola?
BALDIRI: Perque així fa més senyor.
LIBORI: Molt bé, molt be; pero, home,
¿sembla que l'empleo nou
te proba?
BALDIRI: Mes que no't pensas.
LIBORI: ¡Si't posas com un toixó!
BALDIRI: No faig res en tot lo día...
LIBORI: Fé'l dropo proba á tothom.
No es tot hú lo teva vida
ó la de'n Macari y jo.
BALDIRI:Per çó vaig mirá, ab empenyos,
si tindría aquesta sort,
perque, entre se escarceller
y viure com un rector,
ó bé ser criat de D. Nunyo
esposantme á renys y cops,
vaig pensar: -Deixém al Conde
y preném l'empleo nou.
LIBORI:¡Y que vas ensopegarho!
BALDIRI: Sí, sí, vaja, he tingut sort.
LIBORI: Sobre tot ara que'l Conde
cada día es mes rabiós.
BALDIRI: Vaja: es un home terrible.
¡Sempre ab aquest mal humor!
LIBORI: Jo no mes l'he vist alegre
quan vá agafá al Cantadó.
BALDIRI: Sí; pero ell lo que voldría
es tenir Donya Leonor.
LIBORI: Diuhen que ja 's va casar
quan va fugí ab lo traidó,
y, feya ja un mes que ho era,
quan aquí'l pobre xicot,
per vení á salvá á sa mare,
va quedar pres.
BALDIRI: Bé ho sé prou.
LIBORI: Qui está també que rabía
es D. Guillem.
BALDIRI:Y té rahó,
perque al últim li es germana
y no li fá molt favor.
LIBORI: ¿Y ella no se sab ahont para?
BALDIRI: Ningú la pot trobá en lloch.
LIBORI: Deu está en algun castell
del Comte d'Urgell.
BALDIRI: Y donchs.
LIBORI: Pero ¡ah! quan ella sápiga
qu'han de matá al seu xicot!
BALDIRI: ¿Vols dir?
LIBORI: Vaya; y á sa mare.
BALDIRI: Donchs hi haurá bona funció.
LIBORI: Jo sols pel xicot ho sento.
BALDIRI: Jo també.
LIBORI: ¡Pobre xicot!
¿Vritat que sembla impossible
que li siga mare aixó?
Jo no ho crech.
BALDIRI: ¿Qué?
LIBORI: No ho sé, vaja,
per mí hi ha un misteri gros.
Y després, ¿si fos fill d'ella
sabría tant?
BALDIRI: Sí; sab molt.
LIBORI: En fí; siga lo que vulga,
jo no m hi fico per çó.
BALDIRI: ¡Ah! sí, sí, es clar, que s'arreglin!
LIBORI: ¿Pero y tú, Baldiri, hont dorms?
BALDIRI: A n'al quarto de la escala.
LIBORI: ¡Bah! Ja es bona habitació.
BALDIRI: Sino que hi ha moltas ratas
y es molt humida.
LIBORI: ¡Jo't foll!
¡Deu me'n guart jo de dormirhi!
BALDIRI: Per las ratas sobre tot.
LIBORI: ¿Que vols dir que son molt grossas?
BALDIRI: ¿Si ho son, dius? Pitjor que lleons.
Mira, aquesta nit passada
se m van menjá uns sabatots.
LIBORI: Pero bé; aixó es culpa teva.
¿Per qué no las treus?
BALDIRI: ¿Y cóm?
LIBORI: Ab pansas enmatzinadas;
es lo sistema millor.
BALDIRI: Per ço que jo, ab la ratera,
ja ho he probat, y no's pot.
LIBORI: ¡Ah! no, no; sent així grossas,
va molt bé com te dich jo.
Compras unas quantas pansas
y un xich d'arsénich, molt poch...
Ja veurás, val mes que ho fassi
jo mateix.
BALDIRI: Sí; es lo millor.
LIBORI: Jo te las duré arregladas,
tú las tiras pe 'ls recons
ans d'aná al llit, y al llevarte,
ja las tens mortas.
BALDIRI: Bé donchs,
si'm fas lo favor de ferho,
t'ho estimaré.
LIBORI: ¡Per qué no!
¡Ay, ay, ay!...
(Sentint dolor al alsarse.)
BALDIRI: ¿Qué?
LIBORI: Aixó mata.
¡Ves ara jo com me moch!
BALDIRI: ¿Me vols creure á mí?
LIBORI: ¿Qué?
BALDIRI: Pósat
la sabata á retaló.
LIBORI: ¿Vols dir?
BALDIRI: Vaya.
LIBORI: Doncas femho.
(Posántseli.)
¡Ah!...
(Respirant.)
BALDIRI: ¿Qué tal?
LIBORI: Ja es un consol...
Donchs bé, me'n vaig xano, xano,
que m' espera 'l majordóm.
BALDIRI:Pensa en alló de las ratas.
LIBORI: ¿Lo qué?
BALDIRI: Las pansas.
LIBORI: ¡Ah! Prou.
BALDIRI: Vejám.
LIBORI: Mira, per pensarhi:
fém un nús al mocador.
(Se treu lo mocador de la butxaca y ho fa. Se 'n vá y queda la porta oberta.)

(Acte II, Escena I de Lo Cantador, 1864)