Autors i Autores

Vicent Salvador
1951-2023

Coberta del llibre Tebeos per a intel·lectuals.
Coberta de Teletextos. Lectures de teoria de la comunicació.
Coberta de Valoriana.
Coberta d'El discurs prefabricat.
Coberta d'El discurs prefabricat II.
Coberta d'Opera estellesiana.
Coberta del llibre L'ull despert.
Coberta de L'obra literària de Vicent Andrés Estellés.

Curador i editor
 • Tebeos per a intel·lectuals. València: Tres i Quatre, 1986.

  Un recull de textos assagístics d'autors valencians, des de Sanchis Guarner fins als joves assagistes de primeries dels anys vuitanta. L'obra de Fuster, com era esperable, ocupa una proporció important en les planes d'aquest llibre que Salvador emmarca en una extensa introducció. • Teletextos. Lectures de teoria de la comunicació. València: Publicacions de la Universitat de València, 1989.

  Recull d'estudis i assaigs sobre la comunicació televisiva. • Teletextos. Lectures de la sociologia de la comunicació. València: Publicacions de la Universitat de València, 1990.

  Recull d'estudis centrats en els aspectes sociocomunicatius i sociolingüístics de la televisió. • Vint anys de novel·la catalana al País Valencià [amb Adolf Piquer]. València: Tres i Quatre, 1992.

  Recull de textos crítics sobre la producció novel·lística valenciana des dels anys setanta i vuitanta, amb una presentació dels curadors del volum que sintetitza i contextualitza el tema. • Valoriana. Estudis sobre l'obra d'Enric Valor [amb Heike van Lawick]. Castelló: Universitat Jaume I, 1999.

  Enric Valor i Vives (Castalla, 1911) és una figura decisiva en la cultura valenciana del segle XX. Creador literari, folklorista, gramàtic i home de compromís cívic exemplar, la seua obra mereix un estudi atent des de les diverses perspectives que s'hi impliquen.

  Més enllà, doncs, de l'homenatge entranyable, ben merescut, aquest volum vol aprofundir l'anàlisi rigorosa de la seua variada aportació cultural, al llarg de sis àrees temàtiques que hem volgut destacar-hi i que constitueixen els nuclis articuladors de l'itinerari del llibre, després dels textos dels parlaments celebrats amb ocasió de la investidura del nostre autor com a doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, el 26 de febrer de 1999. Els temes dels sis capítols són: la normativa, el lèxic, les peculiaritats dels parlars valencians, els relats vinculats a la cultura popular, l'ensenyament de la llengua i la literatura i finalment, la creació literària. Una breu visió de conjunt del llegat valorià constitueix la cloenda del volum.
 • El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada [amb Adolf Piquer]. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2000.

  En la lingüística de les darreres dècades s'han produït diverses transformacions, i algunes zones antany perifèriques han passat a ocupar un lloc destacat en el nucli dur de la recerca sobre el llenguatge. Aquest és el cas de molts temes relacionats amb la pragmàtica, l'antropologia lingüística i l'anàlisi del discurs, el cas de la conversa, dels processos de gramaticalització, de la fraseologia…

  El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada aplega un conjunt de treballs que palesen l'interès creixent per aquesta parcel·la del coneixement del llenguatge. Hi concorren molt diverses aportacions d'especialistes en el tema, tant pel que fa al català com a altres llengües europees, i sovint amb una dimensió contrastiva. La primera de les tres parts de què consta el volum correspon als plantejaments teòrics, a partir de perspectives vàries que van des de l'anàlisi del discurs fins a la lingüística cognitiva. El segon bloc –el més robust i esponerós– se centra en la traductologia i els estudis contrastius, amb atenció també a l'ensenyament de segones llengües. Finalment, una sèrie de contribucions s'apleguen al voltant del comportament diferencial de la fraseologia pel que fa a la diversitat de gèneres discursius.
 • El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social [amb Laia Climent]. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2006.

  Consolidada durant els darrers anys, la fraseologia s'estableix com una subdisciplina lingüística extraordinàriament productiva, tant en la dimensió teòrica (composicionalitat vs. idiomaticitat, complexitat del component lexicogramatical de les llegües), com en la descriptiva (d'una llengua o de diverses llengües en contrast) i en l'aplicada (a la traducció, a l'ensenyament, a la lexicografia). Des del punt de vista dels estudis sobre el discurs, la fraseologia representa el testimoniatge de la manca d'innocència d'uns discursos que palesen en la seua constitució un muntatge de peces complexes, d'allò ja dit, pre-construït, més fàcil de reconèixer en una lectura mecànica. En l'àmbit de la comunicació social, que és on se situa aquest segon recull d'estudis sobre el discurs prefabricat, aquesta constatació assoleix una importància de primer ordre. En l'obra s'estudien aquestes qüestions, tant des d'una perspectiva que parteix de les unitats fraseològiques en tant que microestructures dels discursos de la comunicació social, com des d'una perspectiva més macrodiscursiva, atenta a la diversitat dels gèneres i de les seues condicions de producció, recepció i circulació en el flux comunicatiu.
 • Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés [amb Daniel P. Grau i Adolf Piquer]. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2010.

  El llibre inclou treballs de rellevants especialistes en la figura d’'stellés, amb el propòsit d'aplegar, depurar i analitzar els textos de la producció de l'autor com a preparació per a una nova edició revisada que, finalment, va començar a publicar-se l'any 2014 a l'editorial Tres i Quatre.
 • L'ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d'avui. València: Tres i Quatre, 2012.

  Aquest llibre presenta una visió polièdrica dels principals usos del llenguatge en la societat contemporània, com ara el discurs de la publicitat, el periodisme, la televisió o la traducció, amb una actitud crítica respecte a les rutines de pensament sobre el gènere, les identitats nacionals o la guerra. El promotor del volum, Vicent Salvador (Universitat Jaume I), és especialista en anàlisi del discurs aplicada a la literatura, al periodisme i a la gestió social dels coneixements especialitzats.
 • L'obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil [amb Manuel Pérez Saldanya]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013.

  La bibliografia sobre Vicent Andrés Estellés, malgrat ser ja densa i extensa, mancava encara d'una panoràmica sistemàtica de la seua obra com a retaule de gèneres diversos i com a producte d'unes tradicions poètiques que l'autor va saber assimilar i transformar en una lírica suggestiva i innovadora.

  El present volum, publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en el context de la celebració de l'Any Estellés, es proposa contribuir a omplir aquell buit bibliogràfic amb un conjunt d'aportacions de destacats estudiosos i crítics literaris al voltant de la figura i de l'obra de l'escriptor de Burjassot. Sense pretendre tractar tots els aspectes de la producció estellesiana –que sens dubte encara donarà més matèria d'anàlisi, començant per la imprescindible edició crítica dels seus llibres–, el volum vol oferir una reflexió d'ampli abast, orientada a configurar la consideració d'Estellés com a gran poeta contemporani, no sols en el marc de la nostra literatura, sinó en el del cànon literari internacional.