Autors i Autores

Vicent Salvador
1951-2023

Coberta d'Invitació a la literatura catalana.

Invitació a la literatura catalana

Els autors, Vicent Escrivà i Vicent Salvador, han sabut reunir-hi el material erudit oportú, necessàriament vast, i l'han articulat d'acord amb unes perspectives d'exposició i d'anàlisi tan clares com suggeridores, les quals, d'altra banda, innoven en no pocs aspectes els plantejaments teòrics tradicionals. El projecte, més enllà de l'abast didàctic o informatiu, que per ell mateix ja resultaria ben útil, s'adreça a situar el lector en una actitud atenta i viva davant el fenomen literari i la paraula "invitació" hi pren tot el sentit.

(Joan Fuster. Fragment del pròleg)