Autors i Autores

Jacint Verdaguer
1845-1902

Jovenívoles

Pubilles per merèixer, donzelles sense dot, hereus, cabalers, seductors, mossos, jornalers... Jacint Verdaguer sap de què parla en la trentena de romanços que componen el gruix de Jovenívoles: coneix a fons les vivències, el medi i la psicologia dels protagonistes i, fins i tot, en certs poemes s'entreveu informació sobre experiències viscudes pel seu jove autor.

Aquests poemes lírics i narratius de tipus amorós, doncs, foren escrits entorn del 1865, tres anys abans de decidir-se en ferm de fer-se capellà. Romangueren ocults al públic lector fins que, vint-i-tres anys després de la mort del seu autor, l'editor barceloní Francesc Matheu els publicà en un volum.

A Verdaguer, com a poeta català del XIX, li tocà de treballar en la precarietat lingüística més absoluta. Amb aquestes poesies de joventut, Verdaguer representa el punt d'arrancada de la llengua literària catalana contemporània.

* * *

  • Cabrera de mar: Galerada, 2006.